QueryCreatedEventArgs Klasa

Definicja

Reprezentuje dane zdarzenia dla QueryCreated zdarzenia.Represents event data for the QueryCreated event.

public ref class QueryCreatedEventArgs : EventArgs
public class QueryCreatedEventArgs : EventArgs
type QueryCreatedEventArgs = class
    inherit EventArgs
Public Class QueryCreatedEventArgs
Inherits EventArgs
Dziedziczenie
QueryCreatedEventArgs

Konstruktory

QueryCreatedEventArgs(IQueryable)

Inicjuje nowe wystąpienie QueryCreatedEventArgs klasy przy użyciu IQueryable<T> obiektu zapytania.Initializes a new instance of the QueryCreatedEventArgs class using an IQueryable<T> query object.

Właściwości

Query

Pobiera lub ustawia IQueryable<T> obiekt, który ma być używany dla QueryCreatedEventArgs klasy.Gets or sets the IQueryable<T> object to use for the QueryCreatedEventArgs class.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy