Repeater.CreateChildControls Metoda

Definicja

Wywoływane przez platformę strony ASP.NET w celu powiadomienia formantów serwera, które używają implementacji opartej na kompozycjach, do tworzenia wszelkich formantów podrzędnych, które zawierają w przygotowaniu do ponownego ogłaszania lub renderowania.Called by the ASP.NET page framework to notify server controls that use composition-based implementation to create any child controls they contain in preparation for posting back or rendering.

protected:
 override void CreateChildControls();
protected public:
 override void CreateChildControls();
protected override void CreateChildControls ();
protected internal override void CreateChildControls ();
override this.CreateChildControls : unit -> unit
Protected Overrides Sub CreateChildControls ()
Protected Friend Overrides Sub CreateChildControls ()

Dotyczy

Zobacz też