Repeater.CreateControlHierarchy(Boolean) Metoda

Definicja

Tworzy hierarchię formantów z określonym źródłem danych lub bez niego.Creates a control hierarchy, with or without the specified data source.

protected:
 virtual void CreateControlHierarchy(bool useDataSource);
protected virtual void CreateControlHierarchy (bool useDataSource);
abstract member CreateControlHierarchy : bool -> unit
override this.CreateControlHierarchy : bool -> unit
Protected Overridable Sub CreateControlHierarchy (useDataSource As Boolean)

Parametry

useDataSource
Boolean

Wskazuje, czy użyć określonego źródła danych.Indicates whether to use the specified data source.

Dotyczy

Zobacz też