Repeater.CreatingModelDataSource Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy ModelDataSource obiekt jest tworzony.Occurs when the ModelDataSource object is being created.

public:
 event System::Web::UI::WebControls::CreatingModelDataSourceEventHandler ^ CreatingModelDataSource;
public event System.Web.UI.WebControls.CreatingModelDataSourceEventHandler CreatingModelDataSource;
member this.CreatingModelDataSource : System.Web.UI.WebControls.CreatingModelDataSourceEventHandler 
Public Custom Event CreatingModelDataSource As CreatingModelDataSourceEventHandler 

Typ zdarzenia

CreatingModelDataSourceEventHandler

Uwagi

Celem tego zdarzenia jest możliwość zmiany ModelDataSourceView wystąpienia w scenariuszach, w którym ma być używana Klasa niestandardowa, która dziedziczy z ModelDataSourceView klasy.The purpose of this event is to give you an opportunity to change the ModelDataSourceView instance in scenarios where you want to use a custom class that derives from the ModelDataSourceView class.

Dotyczy