Repeater.DataBind Metoda

Definicja

Wiąże Repeater formant i wszystkie jego kontrolki podrzędne z określonym źródłem danych.Binds the Repeater control and all its child controls to the specified data source.

public:
 override void DataBind();
public override void DataBind ();
override this.DataBind : unit -> unit
Public Overrides Sub DataBind ()

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak zastąpić DataBind metodę w niestandardowej kontrolce serwera, aby zawsze zgłaszać zdarzenie powiązania danych w niestandardowej Repeater kontrolce serwera.The following code example demonstrates how to override the DataBind method in a custom server control so that it always raises a data binding event in a custom Repeater server control.

<%@ Register TagPrefix="aspSample" Namespace="Samples.AspNet.CS.Controls" Assembly="Samples.AspNet.CS" %>
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <head>
    <title>Custom Repeater - DataBind - C# Example</title>
  <script language="C#" runat="server">
   void Page_Load(Object Sender, EventArgs e) 
   {
    if (!IsPostBack) 
    {
     ArrayList values = new ArrayList();
     values.Add(new PositionData("Microsoft", "Msft"));
     values.Add(new PositionData("Intel", "Intc"));
     values.Add(new PositionData("Dell", "Dell"));

     Repeater1.DataSource = values;
     Repeater1.DataBind();
    }
   }

   public class PositionData 
   {
    private string name;
    private string ticker;

    public PositionData(string name, string ticker) 
    {
     this.name = name;
     this.ticker = ticker;
    }

    public string Name 
    {
     get 
     {
      return name;
     }
    }

    public string Ticker 
    {
     get 
     {
      return ticker;
     }
    }
   }
  </script>
  </head>
  <body>
    <form id="Form1" method="post" runat="server">
      <h3>Custom Repeater - DataBind - C# Example</h3>
      
      <aspSample:CustomRepeaterDataBind id="Repeater1" runat="server">
    <HeaderTemplate>
     <table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0">
      <tr>
       <th>Company</th>
       <th>Symbol</th>
      </tr>
    </HeaderTemplate>
    <ItemTemplate>
     <tr>
      <td> <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Name") %></td>
      <td> <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Ticker") %></td>
     </tr>
    </ItemTemplate>
    <FooterTemplate>
     </table>
    </FooterTemplate>
   </aspSample:CustomRepeaterDataBind>
    </form>
  </body>
</html>
<%@ Register TagPrefix="aspSample" Namespace="Samples.AspNet.VB.Controls" Assembly="Samples.AspNet.VB" %>
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <head>
    <title>Custom Repeater - DataBind - VB.NET Example</title>
    <script language="VB" runat="server">
      Sub Page_Load(Sender As Object, e As EventArgs)
        If Not IsPostBack Then
          Dim values As New ArrayList()
          
          values.Add(New PositionData("Microsoft", "Msft"))
          values.Add(New PositionData("Intel", "Intc"))
          values.Add(New PositionData("Dell", "Dell"))
          
          Repeater1.DataSource = values
          Repeater1.DataBind()
        End If
      End Sub

      Public Class PositionData
        
        Private myName As String
        Private myTicker As String    
        
        Public Sub New(newName As String, newTicker As String)
          Me.myName = newName
          Me.myTicker = newTicker
        End Sub    
        
        Public ReadOnly Property Name() As String
          Get
            Return myName
          End Get
        End Property    
        
        Public ReadOnly Property Ticker() As String
          Get
            Return myTicker
          End Get
        End Property
      End Class
    </script>
  </head>
  <body>
    <form id="Form1" method="post" runat="server">
      <h3>Custom Repeater - DataBind - VB.NET Example</h3>
      
      <aspSample:CustomRepeaterDataBind id="Repeater1" runat="server" >
          <HeaderTemplate>
            <table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0">
              <tr>
                <th>Company</th>
                <th>Symbol</th>
              </tr>
          </HeaderTemplate>
          <ItemTemplate>
            <tr>
              <td> <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Name") %></td>
              <td> <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Ticker") %></td>
            </tr>
          </ItemTemplate>
          <FooterTemplate>
            </table>
          </FooterTemplate>
        </aspSample:CustomRepeaterDataBind>
    </form>
  </body>
</html>
using System.Web;
using System.Security.Permissions;

namespace Samples.AspNet.CS.Controls
{
 [AspNetHostingPermission(SecurityAction.Demand, Level=AspNetHostingPermissionLevel.Minimal)]
 public sealed class CustomRepeaterDataBind : System.Web.UI.WebControls.Repeater
 {
  public override void DataBind()
  {
   // Raise the DataBinding event.
   this.OnDataBinding(System.EventArgs.Empty);
  }
 }
}
Imports System.Web
Imports System.Security.Permissions

Namespace Samples.AspNet.VB.Controls
  <AspNetHostingPermission(SecurityAction.Demand, Level:=AspNetHostingPermissionLevel.Minimal)> _
  Public NotInheritable Class CustomRepeaterDataBind
    Inherits System.Web.UI.WebControls.Repeater

    Public Overrides Sub DataBind()

      ' Raise the DataBinding event.
      Me.OnDataBinding(System.EventArgs.Empty)
    End Sub
  End Class
End Namespace

Uwagi

Użyj DataBind metody, aby powiązać źródło danych określone przez DataSource Właściwość z Repeater kontrolką.Use the DataBind method to bind the data source specified by the DataSource property to the Repeater control. Po powiązaniu źródła danych z Repeater formantem, informacje w źródle danych są wyświetlane w kontrolce.When you bind a data source to the Repeater control, the information in the data source is displayed in the control.

DataBindMetoda jest również często używana do synchronizowania źródła danych i kontrolki wyświetlania danych po zaktualizowaniu informacji w źródle danych.The DataBind method is also commonly used to synchronize the data source and a data listing control after information in the data source is updated. Pozwala to na zaktualizowanie wszystkich zmian w źródle danych w kontrolce wyświetlania danych.This allows any changes in the data source to also be updated in a data listing control.

Jeśli źródło danych dla Repeater formantu jest określone przez DataSourceID Właściwość, nie musisz jawnie wywołać DataBind metody.If the data source for the Repeater control is specified by the DataSourceID property, you do not need to explicitly call the DataBind method. ASP.NET automatycznie wywołuje tę metodę, aby powiązać określoną kontrolkę źródła danych z Repeater kontrolką.ASP.NET calls this method automatically to bind the specified data source control to the Repeater control.

Dotyczy

Zobacz też