Repeater.DataSource Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia źródło danych, które dostarcza dane do wypełniania listy.Gets or sets the data source that provides data for populating the list.

public:
 virtual property System::Object ^ DataSource { System::Object ^ get(); void set(System::Object ^ value); };
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
public virtual object DataSource { get; set; }
[<System.ComponentModel.Bindable(true)>]
member this.DataSource : obj with get, set
Public Overridable Property DataSource As Object

Wartość właściwości

Object

IEnumerableObiekt lub zawierający IListSource kolekcję wartości używanych do dostarczania danych do tej kontrolki.An IEnumerable or IListSource object that contains a collection of values used to supply data to this control. Wartość domyślna to null.The default value is null.

Atrybuty

Wyjątki

DataSourceOkreślony obiekt nie jest obsługiwanym źródłem danych dla Repeater kontrolki.The DataSource object specified is not a supported source of data for the Repeater control.

Nie można rozpoznać źródła danych, ponieważ określono wartość DataSource właściwości i DataSourceID właściwości.The data source cannot be resolved because a value is specified for both the DataSource property and the DataSourceID property.

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób określania DataSource Repeater kontrolki podczas ładowania strony.The following example demonstrates how to specify the DataSource of the Repeater control when the page is loaded.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head>
  <title>Repeater Example</title>
<script runat="server">
    void Page_Load(Object Sender, EventArgs e) {
 
     if (!IsPostBack) {
       ArrayList values = new ArrayList();
 
       values.Add("Apple");
       values.Add("Orange");
       values.Add("Pear");
       values.Add("Banana");
       values.Add("Grape");
 
       // Set the DataSource of the Repeater. 
       Repeater1.DataSource = values;
       Repeater1.DataBind();
     }
    }
  </script>
 
 </head>
 <body>
 
  <h3>Repeater Example</h3>
 
  <form id="form1" runat="server">
 
    <b>Repeater1:</b>
    <br />
     
    <asp:Repeater id="Repeater1" runat="server">
       
     <HeaderTemplate>
       <table border="1">
     </HeaderTemplate>
 
     <ItemTemplate>
       <tr>
        <td> <%# Container.DataItem %> </td>
       </tr>
     </ItemTemplate>
       
     <FooterTemplate>
       </table>
     </FooterTemplate>
       
    </asp:Repeater>
    <br />
     
  </form>
 </body>
 </html>
 
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head>
  <title>Repeater Example</title>
<script runat="server">

    Sub Page_Load(Sender As Object, e As EventArgs)
      
      If Not IsPostBack Then
        Dim values As New ArrayList()
        
        values.Add("Apple")
        values.Add("Orange")
        values.Add("Pear")
        values.Add("Banana")
        values.Add("Grape")
        
        ' Set the DataSource of the Repeater. 
        Repeater1.DataSource = values
        Repeater1.DataBind()
      End If
    End Sub
    
  </script>
 
 </head>
 <body>
 
  <h3>Repeater Example</h3>
 
  <form id="form1" runat="server">
 
    <b>Repeater1:</b>
    <br />
     
    <asp:Repeater id="Repeater1" runat="server">
       
     <HeaderTemplate>
       <table border="1">
     </HeaderTemplate>
 
     <ItemTemplate>
       <tr>
        <td> <%# Container.DataItem %> </td>
       </tr>
     </ItemTemplate>
       
     <FooterTemplate>
       </table>
     </FooterTemplate>
       
    </asp:Repeater>
    <br />
     
  </form>
 </body>
 </html>
 

Uwagi

Użyj tej właściwości, aby określić źródło danych, aby wypełnić Repeater formant.Use this property to specify the source of data to populate the Repeater control. DataSourceMoże to być dowolna kolekcja, na przykład do System.Collections.IEnumerable System.Data.DataView uzyskiwania dostępu do baz danych, a System.Collections.ArrayList lub tablicy lub IListSource obiektu.The DataSource can be any System.Collections.IEnumerable collection such as a System.Data.DataView for accessing databases, a System.Collections.ArrayList, or an array, or an IListSource object. Po ustawieniu DataSource właściwości należy ręcznie napisać kod do powiązania ze źródłem danych.When you set the DataSource property you must manually write the code to bind to the data source.

Jeśli źródło danych określone przez DataSource Właściwość zawiera wiele źródeł danych, użyj DataMember właściwości, aby określić określone źródło do powiązania z kontrolką.If the data source specified by the DataSource property contains multiple sources of data, use the DataMember property to specify the specific source to bind to the control. Na przykład jeśli masz System.Data.DataSet z wieloma tabelami, musisz określić tabelę, która ma zostać powiązana z kontrolką.For example, if you have a System.Data.DataSet with multiple tables, you must specify which table to bind to the control. Po określeniu źródła danych Użyj DataBind metody, aby powiązać źródło danych z kontrolką.After you have specified the data source, use the DataBind method to bind the data source to the control.

Alternatywnie można użyć DataSourceID właściwości, aby automatycznie powiązać ze źródłem danych reprezentowanym przez kontrolkę źródła danych.Alternately, you can use the DataSourceID property to automatically bind to a data source represented by a data source control. Po ustawieniu DataSourceID właściwości Repeater formant automatycznie wiąże się z określoną kontrolką źródła danych.When you set the DataSourceID property, the Repeater control automatically binds to the specified data source control. Nie trzeba pisać kodu, który jawnie wywołuje DataBind metodę, chyba że dynamicznie zmienisz właściwości Repeater formantu.You do not need to write code that explicitly calls the DataBind method unless you dynamically change properties of the Repeater control.

Jeśli wartości są określone dla DataSource właściwości i DataSourceID właściwości, ASP.NET nie jest w stanie rozpoznać źródła danych i System.Web.HttpException jest zgłaszany.If values are specified for both the DataSource property and the DataSourceID property, ASP.NET is not able to resolve the data source and a System.Web.HttpException is thrown.

Dotyczy

Zobacz też