Repeater.EnsureDataBound Metoda

Definicja

Sprawdza, czy Repeater kontrolka wymaga powiązania danych i czy określono prawidłową kontrolę źródła danych przed wywołaniem DataBind() metody.Verifies that the Repeater control requires data binding and that a valid data source control is specified before calling the DataBind() method.

protected:
 void EnsureDataBound();
protected void EnsureDataBound ();
member this.EnsureDataBound : unit -> unit
Protected Sub EnsureDataBound ()

Uwagi

Gdy określisz wartość DataSourceID właściwości, ASP.NET automatycznie wiąże Repeater formant z określoną kontrolką źródła danych.When you specify a value for the DataSourceID property, ASP.NET automatically binds the Repeater control to the specified data source control. Gdy ASP.NET wykonuje powiązanie danych dla Repeater formantu, najpierw wywołuje EnsureDataBound metodę, aby sprawdzić, czy formant nie został jeszcze powiązany z danymi i czy IDataSource dla jego właściwości określono prawidłową kontrolę źródła danych, która implementuje interfejs DataSourceID .When ASP.NET performs data binding for the Repeater control, it first calls the EnsureDataBound method to verify that the control has not already been data bound and that a valid data source control that implements the IDataSource interface is specified for its DataSourceID property. EnsureDataBoundMetoda następnie wywołuje DataBind metodę.The EnsureDataBound method then calls the DataBind method.

Dotyczy

Zobacz też