Repeater.InitializeItem(RepeaterItem) Metoda

Definicja

Wypełnia iteracyjnie określony RepeaterItem z podrzędną hierarchią formantów podrzędnych.Populates iteratively the specified RepeaterItem with a sub-hierarchy of child controls.

protected:
 virtual void InitializeItem(System::Web::UI::WebControls::RepeaterItem ^ item);
protected virtual void InitializeItem (System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem item);
abstract member InitializeItem : System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem -> unit
override this.InitializeItem : System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem -> unit
Protected Overridable Sub InitializeItem (item As RepeaterItem)

Parametry

item
RepeaterItem

Kontrolka, która ma zostać zainicjowana z szablonu wbudowanego.The control to be initialized from an inline template.

Dotyczy

Zobacz też