Repeater.IsDataBindingAutomatic Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy powiązanie danych jest automatyczne.Gets a value that indicates whether data binding is automatic.

protected:
 property bool IsDataBindingAutomatic { bool get(); };
protected bool IsDataBindingAutomatic { get; }
member this.IsDataBindingAutomatic : bool
Protected ReadOnly Property IsDataBindingAutomatic As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli powiązanie danych jest automatyczne; w przeciwnym razie false .true if data binding is automatic; otherwise, false.

Uwagi

Powiązanie danych jest automatyczne, jeśli Repeater formant jest powiązany z kontrolką źródła danych lub jeśli są używane powiązania modeli.Data binding is automatic if the Repeater control is bound to a data source control or if model binders are in use.

Dotyczy