Repeater.OnDataPropertyChanged Metoda

Definicja

Określa, czy jest wymagane powiązanie danych.Determines whether data binding is required.

protected:
 virtual void OnDataPropertyChanged();
protected virtual void OnDataPropertyChanged ();
abstract member OnDataPropertyChanged : unit -> unit
override this.OnDataPropertyChanged : unit -> unit
Protected Overridable Sub OnDataPropertyChanged ()

Wyjątki

OnDataPropertyChanged() jest wywoływana podczas fazy powiązania danych formantu.OnDataPropertyChanged() is called during the data-binding phase of the control.

Uwagi

OnDataPropertyChangedMetoda jest metodą pomocnika, która jest wywoływana, gdy DataMember DataSource Właściwość,, lub DataSourceID jest zmieniana.The OnDataPropertyChanged method is a helper method that is called when the DataMember, DataSource, or DataSourceID property is changed.

Dotyczy

Zobacz też