Repeater.SelectArguments Właściwość

Definicja

Pobiera DataSourceSelectArguments obiekt, który jest Repeater wykorzystywany przez formant podczas pobierania danych z kontrolki źródła danych.Gets a DataSourceSelectArguments object that the Repeater control uses when retrieving data from a data source control.

protected:
 property System::Web::UI::DataSourceSelectArguments ^ SelectArguments { System::Web::UI::DataSourceSelectArguments ^ get(); };
protected System.Web.UI.DataSourceSelectArguments SelectArguments { get; }
member this.SelectArguments : System.Web.UI.DataSourceSelectArguments
Protected ReadOnly Property SelectArguments As DataSourceSelectArguments

Wartość właściwości

DataSourceSelectArguments

DataSourceSelectArgumentsObiekt używany do pobierania danych.A DataSourceSelectArguments object used to retrieve data. Wartość domyślna to Empty .The default is the Empty value.

Uwagi

Pierwsze wywołanie DataSourceSelectArguments obiektu wywołuje CreateDataSourceSelectArguments metodę, aby utworzyć Empty obiekt.The first call to the DataSourceSelectArguments object calls the CreateDataSourceSelectArguments method to create the Empty object.

Dotyczy

Zobacz też