Repeater.SelectMethod Właściwość

Definicja

Nazwa metody, która ma zostać wywołana w celu odczytu danych.The name of the method to call in order to read data.

public:
 virtual property System::String ^ SelectMethod { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[System.Web.UI.Themeable(false)]
public virtual string SelectMethod { get; set; }
[<System.Web.UI.Themeable(false)>]
member this.SelectMethod : string with get, set
Public Overridable Property SelectMethod As String

Wartość właściwości

String

Nazwa metody.The name of the method.

Atrybuty

Uwagi

Ustawienie tej właściwości powoduje użycie powiązania modelu jako metody powiązania danych.Setting this property causes model binding to be used as the data binding method.

Dotyczy