RoleGroup Klasa

Definicja

Kojarzy szablon zawartości w LoginView kontrolce z co najmniej jedną rolą zdefiniowaną dla witryny sieci Web.Associates a content template in a LoginView control with one or more roles defined for the Web site. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public ref class RoleGroup sealed
public sealed class RoleGroup
type RoleGroup = class
Public NotInheritable Class RoleGroup
Dziedziczenie
RoleGroup

Przykłady

Poniższy przykład kodu przypisuje szablon niestandardowy do ContentTemplate właściwości.The following code example assigns a custom template to the ContentTemplate property.

<%@ Page Language="C#"%>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
  private class CustomTemplate : ITemplate
  {
    public void InstantiateIn(System.Web.UI.Control container)
    {
      LoginName ln = new LoginName();
      LoginStatus ls = new LoginStatus();
      Literal lc = new Literal();
    
      lc.Text = "<br />";
      ln.FormatString = "Welcome, {0}. This line is from the template.";
    
      container.Controls.Add(ln);
      container.Controls.Add(lc);
      container.Controls.Add(ls);
    }
  }
    
  void Page_Load(Object sender, EventArgs e)
  {
    // <Snippet2>
    RoleGroup rg = new RoleGroup();
    rg.ContentTemplate = new CustomTemplate();
    // <Snippet3>
    String[] RoleList = {"users"};
    rg.Roles = RoleList;
    // </Snippet3>
    RoleGroupCollection rgc = LoginView1.RoleGroups;
    rgc.Add(rg);
    // </Snippet2>
  }

</script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
      <asp:LoginView id="LoginView1" runat="server">
        <AnonymousTemplate>
          You are not logged in.<br />
          <asp:LoginStatus id="LoginStatus1" runat="server"></asp:LoginStatus>
        </AnonymousTemplate>
        <LoggedInTemplate>
          You are logged in as
          <asp:LoginName id="LoginName1" runat="server" />. This message is not from the template.<br />
          <asp:LoginStatus id="Loginstatus2" runat="server"></asp:LoginStatus>
        </LoggedInTemplate>
      </asp:LoginView>
    </form>
  </body>
</html>
<%@ Page Language="VB"%>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
  Private Class CustomTemplate
    Implements ITemplate

    Public Sub InstantiateIn(ByVal container As System.Web.UI.Control) _
      Implements System.Web.UI.ITemplate.InstantiateIn
      Dim ln As New LoginName
      Dim ls As New LoginStatus
      Dim lc As New Literal

      lc.Text = "<br />"
      ln.FormatString = "Welcome, {0}. This line is from the template."

      container.Controls.Add(ln)
      container.Controls.Add(lc)
      container.Controls.Add(ls)

    End Sub
  End Class

  Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)

    ' <Snippet2>
    Dim rg As New RoleGroup
    rg.ContentTemplate = New CustomTemplate
    ' <Snippet3>    
    Dim RoleList(1) As String
    RoleList(0) = "users"
    ' </Snippet3>

    rg.Roles = RoleList

    Dim rgc As RoleGroupCollection = LoginView1.RoleGroups
    rgc.Add(rg)
    ' </Snippet2>
  End Sub
</script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
      <asp:LoginView id="LoginView1" runat="server">
        <AnonymousTemplate>
          You are not logged in.<br />
          <asp:LoginStatus id="LoginStatus1" runat="server"></asp:LoginStatus>
        </AnonymousTemplate>
        <LoggedInTemplate>
          You are logged in as
          <asp:LoginName id="LoginName1" runat="server" />. This message is not from the template.<br />
          <asp:LoginStatus id="Loginstatus2" runat="server"></asp:LoginStatus>
        </LoggedInTemplate>
      </asp:LoginView>
    </form>
  </body>
</html>

Uwagi

Za pomocą LoginView kontrolki można zdefiniować zestaw szablonów zawartości, które zawierają zawartość wyświetlaną dla użytkowników witryny sieci Web w oparciu o rolę przypisaną przez administratorów witryny sieci Web.You can use the LoginView control to define a set of content templates that contain the content that is displayed to Web site users based on the role assigned by Web site administrators. RoleGroupKlasa jest używana przez LoginView formant do kojarzenia szablonu zawartości z zestawem ról.The RoleGroup class is used by the LoginView control to associate a content template with a set of roles.

Aby dynamicznie przypisać szablon do grupy ról, należy ustawić ContentTemplate Właściwość na odwołanie do obiektu, który implementuje ITemplate interfejs.To dynamically assign a template to the role group, set the ContentTemplate property to a reference to an object that implements the ITemplate interface.

Aby korzystać z klasy, należy skonfigurować zarządzanie rolami RoleGroup .You must configure role management to use the RoleGroup class. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie zarządzania rolami.For more information, see Understanding Role Management.

Konstruktory

RoleGroup()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy RoleGroup.Initializes a new instance of the RoleGroup class.

Właściwości

ContentTemplate

Pobiera lub ustawia szablon zawartości skojarzony z tą grupą ról.Gets or sets the content template associated with this role group.

Roles

Pobiera lub ustawia role skojarzone z tą grupą ról.Gets or sets the roles associated with this role group.

Metody

ContainsUser(IPrincipal)

Wskazuje, czy określony użytkownik należy do dowolnych ról w grupie ról.Indicates whether the specified user is a member of any of the roles in the role group.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca listę rozdzielonych przecinkami ról skojarzonych z tą grupą ról.Returns a comma-separated list of the roles associated with this role group.

Dotyczy

Zobacz też