ScrollBars Wyliczenie

Definicja

Określa widoczność i położenie pasków przewijania w Panel kontrolce.Specifies the visibility and position of scroll bars in a Panel control.

To wyliczenie ma atrybut FlagsAttribute zezwalający na bitową kombinację jego wartości składowych.

public enum class ScrollBars
[System.Flags]
public enum ScrollBars
[<System.Flags>]
type ScrollBars = 
Public Enum ScrollBars
Dziedziczenie
ScrollBars
Atrybuty

Pola

Auto 4

Wyświetla, poziome, pionowe lub oba paski przewijania odpowiednio do potrzeb.Displays, horizontal, vertical, or both scroll bars as necessary. W przeciwnym razie paski przewijania nie są wyświetlane.Otherwise, no scroll bars are shown.

Both 3

Wyświetla poziomy i pionowy pasek przewijania.Displays both a horizontal and a vertical scroll bar.

Horizontal 1

Wyświetla tylko poziomy pasek przewijania.Displays only a horizontal scroll bar.

None 0

Nie wyświetla pasków przewijania.Displays no scroll bars.

Vertical 2

Wyświetla tylko pionowy pasek przewijania.Displays only a vertical scroll bar.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak deklaratywnie ustawić ScrollBars Właściwość na Auto .The following code example demonstrates how to declaratively set the ScrollBars property to Auto. Panel zawiera tabelę, której cała zawartość przekracza rozmiar panelu.The panel contains a table, the entire contents of which exceed the size of the panel. Powoduje to, że paski przewijania pionowego i poziomego są automatycznie wyświetlane, gdy panel jest renderowany.This causes both vertical and horizontal scroll bars to be automatically displayed when the panel is rendered. Następnie użytkownik może przewinąć zawartość, aby wyświetlić wszystkie dane w tabeli.The user can then scroll to view all the data in the table.

<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
  private void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    // Add more rows and columns to the table than can
    // be displayed in the panel area.
    // Scroll bars will be required to view all the data.

    // Add rows and columns to the table.
    for (int rowNum = 0; rowNum < 51; rowNum++)
    {
      TableRow tempRow = new TableRow();
      for (int cellNum = 0; cellNum < 11; cellNum++)
      {
        TableCell tempCell = new TableCell();
        tempCell.Text = 
          String.Format("({0}, {1})", rowNum, cellNum);
        tempRow.Cells.Add(tempCell);
      }
      Table1.Rows.Add(tempRow);
    }
  }
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head2" runat="server">
  <title>Panel Scrollbars - C# Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>

  <h3>Panel.ScrollBars Property Example</h3>    

  <asp:Panel ID="Panel1" runat="Server"
   Height="300px" Width="400px"
   BackColor="Aqua" ScrollBars="Auto">

   <asp:Table ID="Table1" runat="Server"></asp:Table> 

  </asp:Panel>     

  </div>
  </form>
</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
  Private Sub Page_Load(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs)

    ' Add more rows and columns to the table than can
    ' be displayed in the panel area.
    ' Scroll bars will be required to view all the data.

    ' Add rows and columns to the table.
    Dim rowNum As Integer
    For rowNum = 0 To 50
      Dim tempRow As New TableRow
      Dim cellNum As Integer
      For cellNum = 0 To 10
        Dim tempCell As New TableCell
        tempCell.Text = _
          String.Format("({0}, {1})", rowNum, cellNum)
        tempRow.Cells.Add(tempCell)
      Next
      Table1.Rows.Add(tempRow)
    Next
  End Sub
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head2" runat="server">
  <title>Panel Scrollbars - VB.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>

  <h3>Panel.ScrollBars Property Example</h3>    

  <asp:Panel ID="Panel1" runat="Server"
   Height="300px" Width="400px"
   BackColor="Aqua" ScrollBars="Auto">

   <asp:Table ID="Table1" runat="Server"></asp:Table> 

  </asp:Panel>     

  </div>
  </form>
</body>
</html>

Poniższy przykład kodu demonstruje ScrollBars wartości wyliczenia.The following code example demonstrates the ScrollBars enumeration values. ListBoxKontrolka jest wypełniana ScrollBars wartościami wyliczenia.A ListBox control is populated with the ScrollBars enumeration values. Paski przewijania wyświetlane w panelu zmieniają się na podstawie wartości wybieranej przez użytkownika w polu listy.The scroll bars displayed in the panel change, based on the value the user selects from the list box.

<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
  private void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    // Add more rows and columns to the table than can
    // be displayed in the panel area.
    // Scroll bars will be required to view all the data.

    // Add rows and columns to the table.
    for (int rowNum = 0; rowNum < 51; rowNum++)
    {
      TableRow tempRow = new TableRow();
      for (int cellNum = 0; cellNum < 11; cellNum++)
      {
        TableCell tempCell = new TableCell();
        tempCell.Text = 
          String.Format("({0}, {1})", rowNum, cellNum);
        tempRow.Cells.Add(tempCell);
      }
      Table1.Rows.Add(tempRow);
    }
  }

  private void ListBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
  {
    // Determine which list item was clicked.
    // Display the selected scroll bars in the panel.
    switch (ListBox1.SelectedIndex)
    {
      case 0:
        Panel1.ScrollBars = ScrollBars.None;
        break;
      case 1:
        Panel1.ScrollBars = ScrollBars.Horizontal;
        break;
      case 2:
        Panel1.ScrollBars = ScrollBars.Vertical;
        break;
      case 3:
        Panel1.ScrollBars = ScrollBars.Both;
        break;
      case 4:
        Panel1.ScrollBars = ScrollBars.Auto;
        break;
      default:
        throw new Exception("Select a valid list item.");
    }
  }
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head2" runat="server">
  <title></title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>

  <h3>Panel.ScrollBars Property Example</h3>

  <h4>Select the scrollbars to display in the panel.</h4>
  <asp:ListBox ID="ListBox1" runat="Server"
   Rows="5" AutoPostBack="True"
   SelectionMode="Single"
   OnSelectedIndexChanged="ListBox1_SelectedIndexChanged">
   <asp:ListItem>None</asp:ListItem>
   <asp:ListItem>Horizontal</asp:ListItem> 
   <asp:ListItem>Vertical</asp:ListItem>
   <asp:ListItem>Both</asp:ListItem> 
   <asp:ListItem>Auto</asp:ListItem>       
  </asp:ListBox>

  <hr />       

  <asp:Panel ID="Panel1" runat="Server"
   Height="300px" Width="400px" BackColor="Aqua">
   <asp:Table ID="Table1" runat="Server" />
  </asp:Panel>      
     
  </div>
  </form>
</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
  Private Sub Page_Load(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs)

    ' Add more rows and columns to the table than can
    ' be displayed in the panel area.
    ' Scroll bars will be required to view all the data.

    ' Add rows and columns to the table.
    Dim i As Integer
    For i = 0 To 50
      Dim tempRow As New TableRow
      Dim j As Integer
      For j = 0 To 10
        Dim tempCell As New TableCell
        tempCell.Text = "(" & i & "," & j & ")"
        tempRow.Cells.Add(tempCell)
      Next j
      Table1.Rows.Add(tempRow)
    Next i
  End Sub

  Sub ListBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As EventArgs)

    ' Determine which list item was clicked.
    ' Display the selected scroll bars in the panel.
    Select Case (ListBox1.SelectedIndex)
      Case 0
        Panel1.ScrollBars = ScrollBars.None
      Case 1
        Panel1.ScrollBars = ScrollBars.Horizontal
      Case 2
        Panel1.ScrollBars = ScrollBars.Vertical
      Case 3
        Panel1.ScrollBars = ScrollBars.Both
      Case 4
        Panel1.ScrollBars = ScrollBars.Auto
      Case Else
        Throw New Exception("Select a valid list item.")
    End Select

  End Sub
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head2" runat="server">
  <title></title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>

  <h3>Panel.ScrollBars Property Example</h3>

  <h4>Select the scrollbars to display in the panel.</h4>
  <asp:ListBox ID="ListBox1" runat="Server"
   Rows="5" AutoPostBack="True" SelectionMode="Single"
   OnSelectedIndexChanged="ListBox1_SelectedIndexChanged">
   <asp:ListItem>None</asp:ListItem>
   <asp:ListItem>Horizontal</asp:ListItem> 
   <asp:ListItem>Vertical</asp:ListItem>
   <asp:ListItem>Both</asp:ListItem> 
   <asp:ListItem>Auto</asp:ListItem>       
  </asp:ListBox>

  <hr />       

  <asp:Panel ID="Panel1" runat="Server"
   Height="300px" Width="400px" BackColor="Aqua">
   <asp:Table ID="Table1" runat="Server" />
  </asp:Panel>      
     
  </div>
  </form>
</body>
</html>

Uwagi

ScrollBarsWyliczenie reprezentuje widoczność i położenie pasków przewijania w Panel kontrolce.The ScrollBars enumeration represents the visibility and position of the scroll bars in a Panel control. ScrollBarsWłaściwość używa tych wartości wyliczenia, aby określić typ pasków przewijania, które mają być wyświetlane w Panel kontrolce.The ScrollBars property uses these enumeration values to specify the type of scroll bars to display in a Panel control. Wartość domyślna ScrollBars Właściwości to None , co oznacza, że nie są wyświetlane żadne paski przewijania.The default value for the ScrollBars property is None, indicating that no scroll bars are shown.

Jeśli określisz Auto dla ScrollBars właściwości, paski przewijania są automatycznie wyświetlane, gdy rozmiar zawartości Panel kontrolki przekracza rozmiar Panel kontrolki.If you specify Auto for the ScrollBars property, scroll bars are automatically shown when the size of the content in a Panel control exceeds the size of the Panel control. Na przykład, jeśli Panel formant zawiera tabelę, a panel nie jest wystarczająco szeroki, aby wyświetlić wszystkie wiersze w tabeli, wyświetlany jest pionowy pasek przewijania.For example, if a Panel control contains a table, and the panel is not wide enough to display all the rows in the table, a vertical scroll bar is shown. Jeśli rozmiar tabeli przekracza wysokość i szerokość panelu, wyświetlane są pionowe i poziome paski przewijania.If the size of the table exceeds the height and width of the panel, both vertical and horizontal scroll bars are shown.

Dotyczy

Zobacz też