ServerValidateEventArgs Klasa

Definicja

Dostarcza dane dla ServerValidate zdarzenia CustomValidator formantu.Provides data for the ServerValidate event of the CustomValidator control. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public ref class ServerValidateEventArgs sealed : EventArgs
public ref class ServerValidateEventArgs : EventArgs
public sealed class ServerValidateEventArgs : EventArgs
public class ServerValidateEventArgs : EventArgs
type ServerValidateEventArgs = class
  inherit EventArgs
Public NotInheritable Class ServerValidateEventArgs
Inherits EventArgs
Public Class ServerValidateEventArgs
Inherits EventArgs
Dziedziczenie
ServerValidateEventArgs

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób użycia ServerValidateEventArgs do przekazywania danych zdarzenia do niestandardowego programu obsługi zdarzeń dla ServerValidate zdarzenia.The following example demonstrates how to use a ServerValidateEventArgs to pass event data to a custom event handler for the ServerValidate event. Zauważ, że Value Właściwość ServerValidateEventArgs jest używana do określenia wartości do zweryfikowania, podczas gdy IsValid Właściwość jest używana do przechowywania wyników walidacji.Notice that the Value property of the ServerValidateEventArgs is used to determine the value to validate, while the IsValid property is used to store the results of the validation.


<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>CustomValidator ServerValidate Example</title>
<script runat="server">

   void ValidateBtn_OnClick(object sender, EventArgs e) 
   { 

     // Display whether the page passed validation.
     if (Page.IsValid) 
     {

      Message.Text = "Page is valid.";

     }

     else 
     {

      Message.Text = "Page is not valid!";

     }

   }

   void ServerValidation(object source, ServerValidateEventArgs args)
   {

     try 
     {

      // Test whether the value entered into the text box is even.
      int i = int.Parse(args.Value);
      args.IsValid = ((i%2) == 0);

     }

     catch(Exception ex)
     {

      args.IsValid = false;

     }

   }

  </script>  

</head>
<body>

  <form id="form1" runat="server">
 
   <h3>CustomValidator ServerValidate Example</h3>

   <asp:Label id="Message" 
      Text="Enter an even number:" 
      Font-Names="Verdana" 
      Font-Size="10pt" 
      runat="server"
      AssociatedControlID="Text1"/>

   <br />

   <asp:TextBox id="Text1" 
      runat="server" />
  
   &nbsp;&nbsp;

   <asp:CustomValidator id="CustomValidator1"
      ControlToValidate="Text1"
      Display="Static"
      ErrorMessage="Not an even number!"
      ForeColor="green"
      Font-Names="verdana" 
      Font-Size="10pt"
      OnServerValidate="ServerValidation"
      runat="server"/>

   <br />
 
   <asp:Button id="Button1"
      Text="Validate" 
      OnClick="ValidateBtn_OnClick" 
      runat="server"/>

  </form>
 
</body>
</html>


<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>CustomValidator ServerValidate Example</title>
<script runat="server">

   Sub ValidateBtn_OnClick(sender As Object, e As EventArgs) 

     ' Display whether the page passed validation.
     If Page.IsValid Then 

      Message.Text = "Page is valid."

     Else 

      Message.Text = "Page is not valid!"

     End If

   End Sub

   Sub ServerValidation(source As Object, args As ServerValidateEventArgs)

     Try 

      ' Test whether the value entered into the text box is even.
      Dim num As Integer = Integer.Parse(args.Value)
      args.IsValid = ((num mod 2) = 0)
 
     Catch ex As Exception
     
      args.IsValid = false

     End Try

   End Sub

  </script>  

</head>
<body>

  <form id="form1" runat="server">
 
   <h3>CustomValidator ServerValidate Example</h3>

   <asp:Label id="Message"
      Text="Enter an even number:" 
      Font-Names="Verdana" 
      Font-Size="10pt" 
      runat="server"
      AssociatedControlID="Text1" />

   <br />

   <asp:TextBox id="Text1" 
      runat="server" />
  
   &nbsp;&nbsp;

   <asp:CustomValidator id="CustomValidator1"
      ControlToValidate="Text1"
      Display="Static"
      ErrorMessage="Not an even number!"
      ForeColor="green"
      Font-Names="verdana" 
      Font-Size="10pt"
      OnServerValidate="ServerValidation"
      runat="server"/>

   <br />
 
   <asp:Button id="Button1"
      Text="Validate" 
      OnClick="ValidateBtn_OnClick" 
      runat="server"/>

  </form>
 
</body>
</html>


<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>CustomValidator ServerValidate Example</title>
<script runat="server">

   void ValidateBtn_OnClick(object sender, EventArgs e) 
   { 

     // Display whether the page passed validation.
     if (Page.IsValid) 
     {

      Message.Text = "Page is valid.";

     }

     else 
     {

      Message.Text = "Page is not valid!";

     }

   }

   void ServerValidation(object source, ServerValidateEventArgs args)
   {

     try 
     {

      // Test whether the value entered into the text box is even.
      int i = int.Parse(args.Value);
      args.IsValid = ((i%2) == 0);

     }

     catch(Exception ex)
     {

      args.IsValid = false;

     }

   }

   void Page_Load(object sender, EventArgs e)
   {

     // Manually register the event-handling method for the 
     // ServerValidate event of the CustomValidator control.
     CustomValidator1.ServerValidate += 
       new ServerValidateEventHandler(this.ServerValidation);

   }

  </script>  

</head>
<body>

  <form id="form1" runat="server">
 
   <h3>CustomValidator ServerValidate Example</h3>

   <asp:Label id="Message" 
      Text="Enter an even number:" 
      Font-Names="Verdana" 
      Font-Size="10pt" 
      runat="server"
      AssociatedControlID="Text1"/>

   <br />

   <asp:TextBox id="Text1" 
      runat="server" />
  
   &nbsp;&nbsp;

   <asp:CustomValidator id="CustomValidator1"
      ControlToValidate="Text1"
      Display="Static"
      ErrorMessage="Not an even number!"
      ForeColor="green"
      Font-Names="verdana" 
      Font-Size="10pt"
      runat="server"/>

   <br />
 
   <asp:Button id="Button1"
      Text="Validate" 
      OnClick="ValidateBtn_OnClick" 
      runat="server"/>

  </form>
 
</body>
</html>


<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>CustomValidator ServerValidate Example</title>
<script runat="server">

   Sub ValidateBtn_OnClick(sender As Object, e As EventArgs) 

     ' Display whether the page passed validation.
     If Page.IsValid Then 

      Message.Text = "Page is valid."

     Else 

      Message.Text = "Page is not valid!"

     End If

   End Sub

   Sub ServerValidation(source As Object, args As ServerValidateEventArgs)

     Try 

      ' Test whether the value entered into the text box is even.
      Dim num As Integer = Integer.Parse(args.Value)
      args.IsValid = ((num mod 2) = 0)
 
     Catch ex As Exception
     
      args.IsValid = false

     End Try

   End Sub

   Sub Page_Load(sende As object, e As EventArgs)

     ' Manually register the event-handling method for the 
     ' ServerValidate event of the CustomValidator control.
     AddHandler CustomValidator1.ServerValidate, _
       AddressOf ServerValidation

   End Sub

  </script>  

</head>
<body>

  <form id="form1" runat="server">
 
   <h3>CustomValidator ServerValidate Example</h3>

   <asp:Label id="Message"
      Text="Enter an even number:" 
      Font-Names="Verdana" 
      Font-Size="10pt" 
      runat="server"
      AssociatedControlID="Text1" />

   <br />

   <asp:TextBox id="Text1" 
      runat="server" />
  
   &nbsp;&nbsp;

   <asp:CustomValidator id="CustomValidator1"
      ControlToValidate="Text1"
      Display="Static"
      ErrorMessage="Not an even number!"
      ForeColor="green"
      Font-Names="verdana" 
      Font-Size="10pt"
      runat="server"/>

   <br />
 
   <asp:Button id="Button1"
      Text="Validate" 
      OnClick="ValidateBtn_OnClick" 
      runat="server"/>

  </form>
 
</body>
</html>

Uwagi

ServerValidateEventArgsJest przenoszona do ServerValidate procedury obsługi zdarzeń w celu dostarczenia danych zdarzenia do programu obsługi.A ServerValidateEventArgs is passed to the ServerValidate event handler to provide event data to the handler. ServerValidateZdarzenie jest zgłaszane w przypadku wykonywania walidacji na serwerze.The ServerValidate event is raised when validation is performed on the server. Dzięki temu można wykonać niestandardową procedurę walidacji po stronie serwera dla wartości kontrolki wprowadzania (z CustomValidator skojarzoną z nią kontrolką) w programie obsługi zdarzeń.This allows you to perform a custom server-side validation routine on the value of an input control (with a CustomValidator control associated with it) in the event handler.

Wartość do sprawdzenia poprawności jest określana za pomocą Value właściwości.The value to validate is determined by using the Value property. Gdy kod określi, czy wartość jest prawidłowa, należy przechowywać wyniki walidacji we IsValid właściwości.Once your code has determined whether the value is valid, store the results of the validation in the IsValid property.

Aby uzyskać listę początkowych wartości właściwości dla wystąpienia ServerValidateEventArgs , zobacz ServerValidateEventArgs Konstruktor.For a list of initial property values for an instance of ServerValidateEventArgs, see the ServerValidateEventArgs constructor.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Konstruktory

ServerValidateEventArgs(String, Boolean)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ServerValidateEventArgs.Initializes a new instance of the ServerValidateEventArgs class.

Właściwości

IsValid

Pobiera lub ustawia czy wartość określona przez właściwość została Value przeniesiona na weryfikację.Gets or sets whether the value specified by the Value property passed validation.

Value

Pobiera wartość do walidacji w niestandardowym programie obsługi zdarzeń dla ServerValidate zdarzenia.Gets the value to validate in the custom event handler for the ServerValidate event.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy

Zobacz też