ServerValidateEventHandler Delegat

Definicja

Reprezentuje metodę, która będzie obsługiwać ServerValidate zdarzenie CustomValidator formantu.Represents the method that will handle the ServerValidate event of a CustomValidator control.

public delegate void ServerValidateEventHandler(System::Object ^ source, ServerValidateEventArgs ^ args);
public delegate void ServerValidateEventHandler(object source, ServerValidateEventArgs args);
type ServerValidateEventHandler = delegate of obj * ServerValidateEventArgs -> unit
Public Delegate Sub ServerValidateEventHandler(source As Object, args As ServerValidateEventArgs)

Parametry

source
Object

Źródło zdarzenia.The source of the event.

args
ServerValidateEventArgs

A ServerValidateEventArgs , który zawiera dane zdarzenia.A ServerValidateEventArgs that contains the event data.

Dziedziczenie
ServerValidateEventHandler

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak określić i zakodować program obsługi po stronie serwera CustomValidator .The following example demonstrates how to specify and code a handler for a server-side CustomValidator. Pokazuje, czy liczba wprowadzona do pola tekstowego jest nieparzysta, czy nawet.It displays whether a number entered into a text box is odd or even.


<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>CustomValidator ServerValidate Example</title>
<script runat="server">

   void ValidateBtn_OnClick(object sender, EventArgs e) 
   { 

     // Display whether the page passed validation.
     if (Page.IsValid) 
     {

      Message.Text = "Page is valid.";

     }

     else 
     {

      Message.Text = "Page is not valid!";

     }

   }

   void ServerValidation(object source, ServerValidateEventArgs args)
   {

     try 
     {

      // Test whether the value entered into the text box is even.
      int i = int.Parse(args.Value);
      args.IsValid = ((i%2) == 0);

     }

     catch(Exception ex)
     {

      args.IsValid = false;

     }

   }

  </script>  

</head>
<body>

  <form id="form1" runat="server">
 
   <h3>CustomValidator ServerValidate Example</h3>

   <asp:Label id="Message" 
      Text="Enter an even number:" 
      Font-Names="Verdana" 
      Font-Size="10pt" 
      runat="server"
      AssociatedControlID="Text1"/>

   <br />

   <asp:TextBox id="Text1" 
      runat="server" />
  
   &nbsp;&nbsp;

   <asp:CustomValidator id="CustomValidator1"
      ControlToValidate="Text1"
      Display="Static"
      ErrorMessage="Not an even number!"
      ForeColor="green"
      Font-Names="verdana" 
      Font-Size="10pt"
      OnServerValidate="ServerValidation"
      runat="server"/>

   <br />
 
   <asp:Button id="Button1"
      Text="Validate" 
      OnClick="ValidateBtn_OnClick" 
      runat="server"/>

  </form>
 
</body>
</html>


<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>CustomValidator ServerValidate Example</title>
<script runat="server">

   Sub ValidateBtn_OnClick(sender As Object, e As EventArgs) 

     ' Display whether the page passed validation.
     If Page.IsValid Then 

      Message.Text = "Page is valid."

     Else 

      Message.Text = "Page is not valid!"

     End If

   End Sub

   Sub ServerValidation(source As Object, args As ServerValidateEventArgs)

     Try 

      ' Test whether the value entered into the text box is even.
      Dim num As Integer = Integer.Parse(args.Value)
      args.IsValid = ((num mod 2) = 0)
 
     Catch ex As Exception
     
      args.IsValid = false

     End Try

   End Sub

  </script>  

</head>
<body>

  <form id="form1" runat="server">
 
   <h3>CustomValidator ServerValidate Example</h3>

   <asp:Label id="Message"
      Text="Enter an even number:" 
      Font-Names="Verdana" 
      Font-Size="10pt" 
      runat="server"
      AssociatedControlID="Text1" />

   <br />

   <asp:TextBox id="Text1" 
      runat="server" />
  
   &nbsp;&nbsp;

   <asp:CustomValidator id="CustomValidator1"
      ControlToValidate="Text1"
      Display="Static"
      ErrorMessage="Not an even number!"
      ForeColor="green"
      Font-Names="verdana" 
      Font-Size="10pt"
      OnServerValidate="ServerValidation"
      runat="server"/>

   <br />
 
   <asp:Button id="Button1"
      Text="Validate" 
      OnClick="ValidateBtn_OnClick" 
      runat="server"/>

  </form>
 
</body>
</html>


<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>CustomValidator ServerValidate Example</title>
<script runat="server">

   void ValidateBtn_OnClick(object sender, EventArgs e) 
   { 

     // Display whether the page passed validation.
     if (Page.IsValid) 
     {

      Message.Text = "Page is valid.";

     }

     else 
     {

      Message.Text = "Page is not valid!";

     }

   }

   void ServerValidation(object source, ServerValidateEventArgs args)
   {

     try 
     {

      // Test whether the value entered into the text box is even.
      int i = int.Parse(args.Value);
      args.IsValid = ((i%2) == 0);

     }

     catch(Exception ex)
     {

      args.IsValid = false;

     }

   }

   void Page_Load(object sender, EventArgs e)
   {

     // Manually register the event-handling method for the 
     // ServerValidate event of the CustomValidator control.
     CustomValidator1.ServerValidate += 
       new ServerValidateEventHandler(this.ServerValidation);

   }

  </script>  

</head>
<body>

  <form id="form1" runat="server">
 
   <h3>CustomValidator ServerValidate Example</h3>

   <asp:Label id="Message" 
      Text="Enter an even number:" 
      Font-Names="Verdana" 
      Font-Size="10pt" 
      runat="server"
      AssociatedControlID="Text1"/>

   <br />

   <asp:TextBox id="Text1" 
      runat="server" />
  
   &nbsp;&nbsp;

   <asp:CustomValidator id="CustomValidator1"
      ControlToValidate="Text1"
      Display="Static"
      ErrorMessage="Not an even number!"
      ForeColor="green"
      Font-Names="verdana" 
      Font-Size="10pt"
      runat="server"/>

   <br />
 
   <asp:Button id="Button1"
      Text="Validate" 
      OnClick="ValidateBtn_OnClick" 
      runat="server"/>

  </form>
 
</body>
</html>


<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>CustomValidator ServerValidate Example</title>
<script runat="server">

   Sub ValidateBtn_OnClick(sender As Object, e As EventArgs) 

     ' Display whether the page passed validation.
     If Page.IsValid Then 

      Message.Text = "Page is valid."

     Else 

      Message.Text = "Page is not valid!"

     End If

   End Sub

   Sub ServerValidation(source As Object, args As ServerValidateEventArgs)

     Try 

      ' Test whether the value entered into the text box is even.
      Dim num As Integer = Integer.Parse(args.Value)
      args.IsValid = ((num mod 2) = 0)
 
     Catch ex As Exception
     
      args.IsValid = false

     End Try

   End Sub

   Sub Page_Load(sende As object, e As EventArgs)

     ' Manually register the event-handling method for the 
     ' ServerValidate event of the CustomValidator control.
     AddHandler CustomValidator1.ServerValidate, _
       AddressOf ServerValidation

   End Sub

  </script>  

</head>
<body>

  <form id="form1" runat="server">
 
   <h3>CustomValidator ServerValidate Example</h3>

   <asp:Label id="Message"
      Text="Enter an even number:" 
      Font-Names="Verdana" 
      Font-Size="10pt" 
      runat="server"
      AssociatedControlID="Text1" />

   <br />

   <asp:TextBox id="Text1" 
      runat="server" />
  
   &nbsp;&nbsp;

   <asp:CustomValidator id="CustomValidator1"
      ControlToValidate="Text1"
      Display="Static"
      ErrorMessage="Not an even number!"
      ForeColor="green"
      Font-Names="verdana" 
      Font-Size="10pt"
      runat="server"/>

   <br />
 
   <asp:Button id="Button1"
      Text="Validate" 
      OnClick="ValidateBtn_OnClick" 
      runat="server"/>

  </form>
 
</body>
</html>

Uwagi

Użyj tego delegata, aby dostarczyć niestandardowy kod, który przeprowadza walidację na serwerze.Use this delegate to provide custom code that performs validation on the server. Kod musi weryfikować Value Właściwość args parametru przesłanego do obiektu delegowanego.Your code needs to validate the Value property of the args parameter passed to the delegate. Zapisz wynik walidacji we IsValid właściwości args parametru.Store the result of the validation in the IsValid property of the args parameter.

Podczas tworzenia ServerValidateEventHandler delegata należy określić metodę, która będzie obsługiwać zdarzenie.When you create a ServerValidateEventHandler delegate, you identify the method that will handle the event. Aby skojarzyć zdarzenie z programem obsługi zdarzeń, Dodaj wystąpienie delegata do zdarzenia.To associate the event with your event handler, add an instance of the delegate to the event. Program obsługi zdarzeń jest wywoływany przy każdym wystąpieniu zdarzenia, o ile nie usunięto delegata.The event handler is called whenever the event occurs, unless you remove the delegate. Aby uzyskać więcej informacji na temat delegatów obsługi zdarzeń, zobacz temat Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about event handler delegates, see Handling and Raising Events.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Metody rozszerzania

GetMethodInfo(Delegate)

Pobiera obiekt, który reprezentuje metodę reprezentowaną przez określony delegat.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Dotyczy

Zobacz też