SiteMapDataSource.ShowStartingNode Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy węzeł początkowy jest pobierany i wyświetlany.Gets or sets a value indicating whether the starting node is retrieved and displayed.

public:
 virtual property bool ShowStartingNode { bool get(); void set(bool value); };
public virtual bool ShowStartingNode { get; set; }
member this.ShowStartingNode : bool with get, set
Public Overridable Property ShowStartingNode As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli zostanie wyświetlony węzeł początkowy; w przeciwnym razie false .true if the starting node is displayed; otherwise, false. Wartość domyślna to true.The default is true.

Uwagi

ShowStartingNodeWłaściwość jest oceniana podczas wywołań GetView GetHierarchicalView metod i, gdy jest wypełniane drzewo węzła, które jest zwracane przez te metody.The ShowStartingNode property is evaluated during calls to the GetView and GetHierarchicalView methods, when the node tree that is returned by these methods is populated.

Wartość ShowStartingNode właściwości jest przechowywana w stanie widoku.The value of the ShowStartingNode property is stored in view state.

Dotyczy

Zobacz też