SiteMapDataSource.StartFromCurrentNode Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy drzewo węzłów mapy witryny jest pobierane przy użyciu węzła, który reprezentuje bieżącą stronę.Gets or sets a value indicating whether the site map node tree is retrieved using the node that represents the current page.

public:
 virtual property bool StartFromCurrentNode { bool get(); void set(bool value); };
public virtual bool StartFromCurrentNode { get; set; }
member this.StartFromCurrentNode : bool with get, set
Public Overridable Property StartFromCurrentNode As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli drzewo węzła jest pobierane względem bieżącej strony; w przeciwnym razie false .true if the node tree is retrieved relative to the current page; otherwise, false. Wartość domyślna to false.The default is false.

Uwagi

StartFromCurrentNodeWłaściwość jest oceniana podczas wywołań do GetView i metod, które GetHierarchicalView ułatwiają określenie, który węzeł mapy witryny ma być używany jako punkt wyjścia do kompilowania drzewa węzłów.The StartFromCurrentNode property is evaluated during calls to the GetView and the GetHierarchicalView methods to help determine which site map node to use as a starting point to build the node tree. StartFromCurrentNodeWłaściwości i StartingNodeUrl są wzajemnie wykluczane — Jeśli właściwość zostanie ustawiona StartingNodeUrl , upewnij się, że StartFromCurrentNode Właściwość jest false .The StartFromCurrentNode and StartingNodeUrl properties are mutually exclusive - if you set the StartingNodeUrl property, ensure that the StartFromCurrentNode property is false.

Wartość StartFromCurrentNode właściwości jest przechowywana w stanie widoku.The value of the StartFromCurrentNode property is stored in view state.

Dotyczy

Zobacz też