SiteMapPath.ItemDataBound Zdarzenie

Definicja

Występuje po SiteMapNodeItem powiązaniu elementu z danymi źródłowymi SiteMapNode przez SiteMapPath .Occurs after a SiteMapNodeItem has been bound to its underlying SiteMapNode data by the SiteMapPath. To zdarzenie jest wywoływane przez OnItemDataBound(SiteMapNodeItemEventArgs) metodę.This event is raised by the OnItemDataBound(SiteMapNodeItemEventArgs) method.

public:
 event System::Web::UI::WebControls::SiteMapNodeItemEventHandler ^ ItemDataBound;
public event System.Web.UI.WebControls.SiteMapNodeItemEventHandler ItemDataBound;
member this.ItemDataBound : System.Web.UI.WebControls.SiteMapNodeItemEventHandler 
Public Custom Event ItemDataBound As SiteMapNodeItemEventHandler 

Typ zdarzenia

SiteMapNodeItemEventHandler

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about handling events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też