SqlDataSource.Deleting Zdarzenie

Definicja

Występuje przed operacją usuwania.Occurs before a delete operation.

public:
 event System::Web::UI::WebControls::SqlDataSourceCommandEventHandler ^ Deleting;
public event System.Web.UI.WebControls.SqlDataSourceCommandEventHandler Deleting;
member this.Deleting : System.Web.UI.WebControls.SqlDataSourceCommandEventHandler 
Public Custom Event Deleting As SqlDataSourceCommandEventHandler 

Typ zdarzenia

SqlDataSourceCommandEventHandler

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak obsłużyć Deleting zdarzenie wywoływane przed wykonaniem Delete operacji.The following code example demonstrates how to handle the Deleting event that is raised before a Delete operation occurs. Ponieważ ten przykład usuwa dane z bazy danych Northwind, OnDeleting zostanie dodany program obsługi, aby próbować utworzyć kopię zapasową bazy danych na dysku przed Delete wykonaniem operacji.Because this example deletes data from the Northwind database, an OnDeleting handler is added to attempt to back up the database to disk before the Delete operation is performed.

<%@Page Language="C#" %>
<%@Import Namespace="System.Data.SqlClient" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
private void OnRecordDeleting(Object source, SqlDataSourceCommandEventArgs e) {  
  // Cancel the delete operation if the checkbox is not checked.
  if (! CheckBox1.Checked) {
    e.Cancel = true;
    Label1.Text = "The command was cancelled because the CheckBox was not checked.";
  }
 }

private void OnRecordDeleted(object source, SqlDataSourceStatusEventArgs e) {
  Label1.Text = e.AffectedRows + " row(s) were deleted";
}
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    <asp:SqlDataSource
      id="SqlDataSource1"
      runat="server"
      DataSourceMode="DataSet"
      ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:MyNorthwind%>"
      SelectCommand="SELECT * FROM Orders"      
      DeleteCommand="DELETE FROM [Order Details] WHERE OrderID=@OrderID;DELETE FROM Orders WHERE OrderID=@OrderID;"
      OnDeleting="OnRecordDeleting"
      OnDeleted="OnRecordDeleted">
    </asp:SqlDataSource>
    <br />
    <asp:CheckBox 
     id="CheckBox1" 
     runat="server"
     autopostback="true"
     text="Check To Delete Data" />
    <br />
    <br />

    <asp:GridView
      id="GridView1"
      runat="server"
      AutoGenerateColumns="False"
      DataKeyNames="OrderID"
      AutoGenerateDeleteButton="True"
      AllowPaging="True"
      PageSize="20"
      DataSourceID="SqlDataSource1">
      <Columns>
        <asp:BoundField HeaderText="Order ID" DataField="OrderID" />
        <asp:BoundField HeaderText="Customer" DataField="CustomerID" />
        <asp:BoundField HeaderText="Order Placed" DataField="OrderDate" />
        <asp:BoundField HeaderText="Order Shipped" DataField="ShippedDate" />
      </Columns>
    </asp:GridView>

    <asp:Label
      id="Label1"
      runat="server">
    </asp:Label>

  </form>
 </body>
</html>
<%@Page Language="VB" %>
<%@Import Namespace="System.Data.SqlClient" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
 Sub On_Record_Deleting(ByVal source As Object, ByVal e As SqlDataSourceCommandEventArgs)
   ' Cancel the delete operation if the checkbox is not checked.
   If Not CheckBox1.Checked 
      e.Cancel = True
      Label1.Text = "The command was cancelled because the CheckBox was not checked."
   End If

End Sub 'On_Record_Deleting

Sub On_Record_Deleted(ByVal source As Object, ByVal e As SqlDataSourceStatusEventArgs)
  Label1.Text = e.AffectedRows & " row(s) were deleted"

End Sub
  
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">

    <asp:SqlDataSource
      id="SqlDataSource1"
      runat="server"
      DataSourceMode="DataSet"
      ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:MyNorthwind%>"
      SelectCommand="SELECT * FROM Orders"
      DeleteCommand="DELETE FROM [Order Details] WHERE OrderID=@OrderID;DELETE FROM Orders WHERE OrderID=@OrderID;"
      OnDeleting="On_Record_Deleting"
      OnDeleted="On_Record_Deleted">
    </asp:SqlDataSource>
    <br />

    <asp:CheckBox 
     id="CheckBox1" 
     runat="server"
     autopostback="true"
     text="Check To Delete Data" />
    <br />
    <br />

    <asp:GridView
      id="GridView1"
      runat="server"
      AutoGenerateColumns="False"
      DataKeyNames="OrderID"
      AutoGenerateDeleteButton="True"
      AllowPaging="True"
      PageSize="20"
      DataSourceID="SqlDataSource1">
      <Columns>
        <asp:BoundField HeaderText="Order ID" DataField="OrderID" />
        <asp:BoundField HeaderText="Customer" DataField="CustomerID" />
        <asp:BoundField HeaderText="Order Placed" DataField="OrderDate" />
        <asp:BoundField HeaderText="Order Shipped" DataField="ShippedDate" />
      </Columns>
    </asp:GridView>

    <asp:Label
      id="Label1"
      runat="server">
    </asp:Label>

  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

Obsłuż Deleting zdarzenie, aby wykonać dodatkowe operacje inicjowania, które są specyficzne dla aplikacji, sprawdzić poprawność wartości parametrów lub zmienić wartości parametrów przed SqlDataSource wykonaniem operacji usuwania przez formant.Handle the Deleting event to perform additional initialization operations that are specific to your application, to validate the values of parameters, or to change the parameter values before the SqlDataSource control performs the delete operation.

Połączenie z podstawowym źródłem danych nie jest jeszcze otwarte, gdy wywoływana jest delegat programu obsługi zdarzeń.The connection to the underlying data source is not yet open when the event handler delegate is called. W związku z tym nie można anulować operacji bezpośrednio przez wywołanie Cancel metody na DbCommand obiekcie, który jest udostępniany przez SqlDataSourceCommandEventArgs obiekt.Therefore, you cannot cancel the operation directly by calling the Cancel method on the DbCommand object that is exposed by the SqlDataSourceCommandEventArgs object. Można jednak anulować operację bazy danych, ustawiając Cancel Właściwość SqlDataSourceCommandEventArgs obiektu na true .You can, however, cancel the database operation by setting the Cancel property of the SqlDataSourceCommandEventArgs object to true.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też