SqlDataSource.Filtering Zdarzenie

Definicja

Występuje przed operacją Filter.Occurs before a filter operation.

public:
 event System::Web::UI::WebControls::SqlDataSourceFilteringEventHandler ^ Filtering;
public event System.Web.UI.WebControls.SqlDataSourceFilteringEventHandler Filtering;
member this.Filtering : System.Web.UI.WebControls.SqlDataSourceFilteringEventHandler 
Public Custom Event Filtering As SqlDataSourceFilteringEventHandler 

Typ zdarzenia

SqlDataSourceFilteringEventHandler

Uwagi

Obsłuż Filtering zdarzenie, aby wykonać operacje walidacji dla wartości parametrów filtru przed SqlDataSource wykonaniem przez formant operacji filtrowania.Handle the Filtering event to perform validation operations on filter parameter values before the SqlDataSource control performs a filter operation. Możesz anulować Select metodę, ustawiając Cancel Właściwość SqlDataSourceFilteringEventArgs obiektu na true .You can cancel the Select method by setting the Cancel property of the SqlDataSourceFilteringEventArgs object to true. Zdarzenie jest zgłaszane tylko wtedy, gdy FilterExpression Właściwość jest ustawiona.The event is raised only if the FilterExpression property is set.

SqlDataSource.FilteringZdarzenie delegowane do SqlDataSourceView.Filtering zdarzenia SqlDataSourceView obiektu, który jest skojarzony z SqlDataSource formantem.The SqlDataSource.Filtering event delegates to the SqlDataSourceView.Filtering event of the SqlDataSourceView object that is associated with the SqlDataSource control.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też