SqlDataSourceCommandEventHandler Delegat

Definicja

Reprezentuje metodę, która będzie obsługiwać Updating zdarzenia, Inserting i Deleting SqlDataSource kontrolki.Represents the method that will handle the Updating, Inserting, and Deleting events of the SqlDataSource control.

public delegate void SqlDataSourceCommandEventHandler(System::Object ^ sender, SqlDataSourceCommandEventArgs ^ e);
public delegate void SqlDataSourceCommandEventHandler(object sender, SqlDataSourceCommandEventArgs e);
type SqlDataSourceCommandEventHandler = delegate of obj * SqlDataSourceCommandEventArgs -> unit
Public Delegate Sub SqlDataSourceCommandEventHandler(sender As Object, e As SqlDataSourceCommandEventArgs)

Parametry

sender
Object

Źródło zdarzenia, SqlDataSource kontrolka.The source of the event, the SqlDataSource control.

e
SqlDataSourceCommandEventArgs

A SqlDataSourceCommandEventArgs , który zawiera dane zdarzenia.A SqlDataSourceCommandEventArgs that contains the event data.

Dziedziczenie
SqlDataSourceCommandEventHandler

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak obsłużyć Inserting zdarzenie do wykonania wszelkich kroków przetwarzania wstępnego, takich jak dodanie parametru do DbCommand obiektu zawartego w, SqlDataSourceCommandEventArgs Aby przechwycić wartość parametru wyjściowego przed wykonaniem akcji bazy danych.The following code example demonstrates how to handle the Inserting event to perform any preprocessing steps, such as adding a parameter to the DbCommand object contained by the SqlDataSourceCommandEventArgs to capture the value of an output parameter, before a database action is performed. W tym przykładzie Wstawianie jest wykonywane przez DetailsView formant w klasycznym scenariuszu ze szczegółami wzorca przy użyciu procedury składowanej.In this example an insert is performed by a DetailsView control in a classic master-detail scenario, using a stored procedure. Wartość parametru wyjściowego, która reprezentuje klucz podstawowy nowo wstawionego wiersza, jest sprawdzana, gdy Inserted zdarzenie jest zgłaszane po zakończeniu operacji.The value of the output parameter, which represents the primary key of the newly inserted row, is examined when the Inserted event is raised after the operation completes.

<%@Page Language="C#" %>
<%@Import Namespace="System.Data" %>
<%@Import Namespace="System.Data.Common" %>
<%@Import Namespace="System.Data.SqlClient" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
 private void On_Inserting(Object sender, SqlDataSourceCommandEventArgs e) {

  SqlParameter insertedKey = new SqlParameter("@PK_New", SqlDbType.Int);
  insertedKey.Direction  = ParameterDirection.Output;    
  e.Command.Parameters.Add(insertedKey);
 }

 private void On_Inserted(Object sender, SqlDataSourceStatusEventArgs e) {
  DbCommand command = e.Command;  
  
  // The label displays the primary key of the recently inserted row.
  Label1.Text = command.Parameters["@PK_New"].Value.ToString();
  
  // Force a refresh after the data is inserted.
  GridView1.DataBind();
 }
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">

   <asp:GridView
    id="GridView1"
    runat="server"
    AutoGenerateColumns="False"
    DataKeyNames="EmployeeID"    
    DataSourceID="SqlDataSource1">
    <columns>     
     <asp:BoundField HeaderText="First Name" DataField="FirstName" />
     <asp:BoundField HeaderText="Last Name" DataField="LastName" />
     <asp:BoundField HeaderText="Title" DataField="Title" />
     <asp:ButtonField ButtonType="Link" CommandName="Select" Text="Details..." />
    </columns>
   </asp:GridView>

   <asp:SqlDataSource
    id="SqlDataSource1"
    runat="server"
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:MyNorthwind %>"
    SelectCommand="SELECT EmployeeID,FirstName,LastName,Title FROM Employees">
   </asp:SqlDataSource>

   <hr />

   <asp:DetailsView
    id="DetailsView1"
    runat="server"
    DataSourceID="SqlDataSource2"
    AutoGenerateRows="False"
    AutoGenerateInsertButton="True">
    <fields>
     <asp:BoundField HeaderText="First Name" DataField="FirstName" ReadOnly="False"/>
     <asp:BoundField HeaderText="Last Name" DataField="LastName" ReadOnly="False"/>
     <asp:TemplateField HeaderText="Title">
      <ItemTemplate>
       <asp:DropDownList
        id="TitleDropDownList"
        runat="server"
        selectedvalue="<%# Bind('Title') %>" >
        <asp:ListItem Selected="True">Sales Representative</asp:ListItem>
        <asp:ListItem>Sales Manager</asp:ListItem>
        <asp:ListItem>Vice President, Sales</asp:ListItem>
       </asp:DropDownList>
      </ItemTemplate>
     </asp:TemplateField>
     <asp:BoundField HeaderText="Notes" DataField="Notes" ReadOnly="False"/>
    </fields>
   </asp:DetailsView>


   <asp:SqlDataSource
    id="SqlDataSource2"
    runat="server"
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:MyNorthwind%>"
    SelectCommand="SELECT * FROM Employees"
    InsertCommandType = "StoredProcedure"
    InsertCommand="sp_insertemployee"    
    OnInserting="On_Inserting"
    OnInserted ="On_Inserted"
    FilterExpression="EmployeeID={0}">
    <FilterParameters>
     <asp:ControlParameter Name="EmployeeID" ControlId="GridView1" PropertyName="SelectedValue" />
    </FilterParameters>
   </asp:SqlDataSource>

<!-- 
   -- An example sp_insertemployee stored procedure that returns
   -- the primary key of the row that was inserted in an OUT parameter.
   CREATE PROCEDURE sp_insertemployee 
    @FirstName nvarchar(10), 
    @LastName nvarchar(20) , 
    @Title nvarchar(30), 
    @Notes nvarchar(200), 
    @PK_New int OUTPUT
   AS
    INSERT INTO Employees(FirstName,LastName,Title,Notes)VALUES (@FirstName,@LastName,@Title,@Notes)
    SELECT @PK_New = @@IDENTITY
    RETURN (1)  
   GO
-->   

   <asp:Label 
    id="Label1"
    runat="server" />
   
  </form>
 </body>
</html>
<%@Page Language="VB" %>
<%@Import Namespace="System.Data" %>
<%@Import Namespace="System.Data.Common" %>
<%@Import Namespace="System.Data.SqlClient" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">

 Sub On_Inserting(ByVal sender As Object, ByVal e As SqlDataSourceCommandEventArgs)

  Dim insertedKey As SqlParameter 
  insertedKey = New SqlParameter("@PK_New", SqlDbType.Int)
  insertedKey.Direction  = ParameterDirection.Output   
  
  e.Command.Parameters.Add(insertedKey)

 End Sub 'On_Inserting

 Sub On_Inserted(ByVal sender As Object, ByVal e As SqlDataSourceStatusEventArgs)
  Dim command As DbCommand 
  command = e.Command
  
  ' The label displays the primary key of the recently inserted row.
  Label1.Text = command.Parameters("@PK_New").Value.ToString()  
  
  ' Explicitly call DataBind to refresh the data
  ' and show the newly inserted row.
  GridView1.DataBind()
 End Sub 'On_Inserted

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">

   <asp:GridView
    id="GridView1"
    runat="server"
    AutoGenerateColumns="False"
    DataKeyNames="EmployeeID"    
    DataSourceID="SqlDataSource1">
    <columns>     
     <asp:BoundField HeaderText="First Name" DataField="FirstName" />
     <asp:BoundField HeaderText="Last Name" DataField="LastName" />
     <asp:BoundField HeaderText="Title" DataField="Title" />
     <asp:ButtonField ButtonType="Link" CommandName="Select" Text="Details..." />
    </columns>
   </asp:GridView>

   <asp:SqlDataSource
    id="SqlDataSource1"
    runat="server"
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:MyNorthwind %>"
    SelectCommand="SELECT EmployeeID,FirstName,LastName,Title FROM Employees">
   </asp:SqlDataSource>

   <hr />

   <asp:DetailsView
    id="DetailsView1"
    runat="server"
    DataSourceID="SqlDataSource2"
    AutoGenerateRows="False"
    AutoGenerateInsertButton="True">
    <fields>
     <asp:BoundField HeaderText="First Name" DataField="FirstName" ReadOnly="False"/>
     <asp:BoundField HeaderText="Last Name" DataField="LastName" ReadOnly="False"/>
     <asp:TemplateField HeaderText="Title">
      <ItemTemplate>
       <asp:DropDownList
        id="TitleDropDownList"
        runat="server"
        selectedvalue="<%# Bind('Title') %>" >
        <asp:ListItem Selected="True">Sales Representative</asp:ListItem>
        <asp:ListItem>Sales Manager</asp:ListItem>
        <asp:ListItem>Vice President, Sales</asp:ListItem>
       </asp:DropDownList>
      </ItemTemplate>
     </asp:TemplateField>
     <asp:BoundField HeaderText="Notes" DataField="Notes" ReadOnly="False"/>
    </fields>
   </asp:DetailsView>


   <asp:SqlDataSource
    id="SqlDataSource2"
    runat="server"
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:MyNorthwind%>"
    SelectCommand="SELECT * FROM Employees"
    InsertCommandType = "StoredProcedure"
    InsertCommand="sp_insertemployee"    
    OnInserting="On_Inserting"
    OnInserted ="On_Inserted"
    FilterExpression="EmployeeID={0}">
    <FilterParameters>
     <asp:ControlParameter Name="EmployeeID" ControlId="GridView1" PropertyName="SelectedValue" />
    </FilterParameters>
   </asp:SqlDataSource>

<!-- 
   -- An example sp_insertemployee stored procedure that returns
   -- the primary key of the row that was inserted in an OUT parameter.
   CREATE PROCEDURE sp_insertemployee 
    @FirstName nvarchar(10), 
    @LastName nvarchar(20) , 
    @Title nvarchar(30), 
    @Notes nvarchar(200), 
    @PK_New int OUTPUT
   AS
    INSERT INTO Employees(FirstName,LastName,Title,Notes)VALUES (@FirstName,@LastName,@Title,@Notes)
    SELECT @PK_New = @@IDENTITY
    RETURN (1)  
   GO
-->   

   <asp:Label 
    id="Label1"
    runat="server" />
   
  </form>
 </body>
</html>

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak obsłużyć RowUpdating zdarzenie wywoływane przez GridView formant, aby możliwe było anulowanie akcji bazy danych wykonywanej przez SqlDataSource kontrolkę skojarzoną z GridView kontrolką.The following code example demonstrates how to handle the RowUpdating event raised by the GridView control, to possibly cancel a database action performed by a SqlDataSource control associated with the GridView control.

<%@Page Language="C#" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">

 // Set helper text and cancel the update if the values submitted to update the row
 // do not meet requirements.
 private void OnRowUpdatingHandler(Object source, GridViewUpdateEventArgs e) {
  // You can examine the values submitted by the user and perform additional
  // processing as required.
  if (e.OldValues[0].Equals("Nancy")) {
    e.Cancel = true;
    Label1.Text="This Row is Not Updatable!";
  }
 }

 // Ensure any helper text is cleared.
 private void OnRowCancellingHandler(Object source, GridViewCancelEditEventArgs e) {
  Label1.Text="";
 }

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">

   <asp:SqlDataSource
     id="SqlDataSource1"
     runat="server"
     DataSourceMode="DataSet"
     ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:MyNorthwind%>"
     SelectCommand="SELECT EmployeeID,FirstName,LastName,Title FROM Employees"
     UpdateCommand="Update Employees SET FirstName=@FirstName,LastName=@LastName,Title=@Title WHERE EmployeeID=@EmployeeID">
   </asp:SqlDataSource>

   <asp:GridView
     id="GridView1"
     runat="server"
     AutoGenerateColumns="False"
     DataKeyNames="EmployeeID"
     AutoGenerateEditButton="True"
     DataSourceID="SqlDataSource1"
     OnRowUpdating="OnRowUpdatingHandler"
     OnRowCancelingEdit="OnRowCancellingHandler">
     <columns>
       <asp:BoundField HeaderText="First Name" DataField="FirstName" />
       <asp:BoundField HeaderText="Last Name" DataField="LastName" />
       <asp:BoundField HeaderText="Title" DataField="Title" />
     </columns>
   </asp:GridView>

   <asp:Label
     id="Label1"
     runat="server">
   </asp:Label>

  </form>
 </body>
</html>
<%@Page Language="VB" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">

 ' Set helper text and cancel the update if the values submitted to update the row
 ' do not meet requirements.
 Sub OnRowUpdatingHandler(ByVal source As Object, ByVal e As GridViewUpdateEventArgs)
  If e.OldValues(0).Equals("Nancy") Then
    e.Cancel = "True"
    Label1.Text="This Row is Not Updatable!"
  End If
 End Sub 'OnRowUpdatingHandler

 ' Ensure any helper text is cleared.
 Sub OnRowCancellingHandler(ByVal source As Object, ByVal e As GridViewCancelEditEventArgs)
  Label1.Text=""
 End Sub 'OnRowCancellingHandler
</script>


<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">

   <asp:SqlDataSource
     id="SqlDataSource1"
     runat="server"
     DataSourceMode="DataSet"
     ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:MyNorthwind%>"
     SelectCommand="SELECT EmployeeID,FirstName,LastName,Title FROM Employees"
     UpdateCommand="Update Employees SET FirstName=@FirstName,LastName=@LastName,Title=@Title WHERE EmployeeID=@EmployeeID">
   </asp:SqlDataSource>

   <asp:GridView
     id="GridView1"
     runat="server"
     AutoGenerateColumns="False"
     DataKeyNames="EmployeeID"
     AutoGenerateEditButton="True"
     DataSourceID="SqlDataSource1"
     OnRowUpdating="OnRowUpdatingHandler"
     OnRowCancelingEdit="OnRowCancellingHandler">
     <columns>
       <asp:BoundField HeaderText="First Name" DataField="FirstName" />
       <asp:BoundField HeaderText="Last Name" DataField="LastName" />
       <asp:BoundField HeaderText="Title" DataField="Title" />
     </columns>
   </asp:GridView>

   <asp:Label
     id="Label1"
     runat="server">
   </asp:Label>

  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

Podczas tworzenia SqlDataSourceCommandEventHandler delegata należy określić metodę, która będzie obsługiwać zdarzenie.When you create a SqlDataSourceCommandEventHandler delegate, you identify the method that will handle the event. Aby skojarzyć zdarzenie z programem obsługi zdarzeń, Dodaj wystąpienie delegata do zdarzenia.To associate the event with your event handler, add an instance of the delegate to the event. Program obsługi zdarzeń jest wywoływany przy każdym wystąpieniu zdarzenia, o ile nie usunięto delegata.The event handler is called whenever the event occurs, unless you remove the delegate. Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Metody rozszerzania

GetMethodInfo(Delegate)

Pobiera obiekt, który reprezentuje metodę reprezentowaną przez określony delegat.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Dotyczy

Zobacz też