Style.GetStyleAttributes(IUrlResolutionService) Metoda

Definicja

Pobiera CssStyleCollection obiekt dla określonego IUrlResolutionService zaimplementowanego obiektu.Retrieves the CssStyleCollection object for the specified IUrlResolutionService-implemented object.

public:
 System::Web::UI::CssStyleCollection ^ GetStyleAttributes(System::Web::UI::IUrlResolutionService ^ urlResolver);
public System.Web.UI.CssStyleCollection GetStyleAttributes (System.Web.UI.IUrlResolutionService urlResolver);
member this.GetStyleAttributes : System.Web.UI.IUrlResolutionService -> System.Web.UI.CssStyleCollection
Public Function GetStyleAttributes (urlResolver As IUrlResolutionService) As CssStyleCollection

Parametry

urlResolver
IUrlResolutionService

IUrlResolutionServiceZaimplementowany obiekt, który zawiera informacje kontekstu dla bieżącej lokalizacji (URL).A IUrlResolutionService-implemented object that contains the context information for the current location (URL).

Zwraca

CssStyleCollection

Obiekt CssStyleCollection.A CssStyleCollection object.

Uwagi

Użyj GetStyleAttributes metody, aby pobrać System.Web.UI.CssStyleCollection obiekt dla określonego System.Web.UI.IUrlResolutionService zaimplementowanego obiektu.Use the GetStyleAttributes method to retrieve the System.Web.UI.CssStyleCollection object for a specified System.Web.UI.IUrlResolutionService-implemented object. Wszystkie klasy pochodne od Control implementacji System.Web.UI.IUrlResolutionService .All classes derived from Control implement System.Web.UI.IUrlResolutionService.

Dotyczy

Zobacz też