Style.IsTrackingViewState Właściwość

Definicja

Zwraca wartość wskazującą, czy wszystkie elementy stylu zostały zdefiniowane w zbiorze stanu.Returns a value indicating whether any style elements have been defined in the state bag.

protected:
 property bool IsTrackingViewState { bool get(); };
protected bool IsTrackingViewState { get; }
member this.IsTrackingViewState : bool
Protected ReadOnly Property IsTrackingViewState As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli w zbiorze stanu istnieją zdefiniowane elementy stylu; w przeciwnym razie false .true if there are style elements defined in the state bag; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Użyj IsTrackingViewState właściwości, aby określić, czy wszystkie elementy stylu zostały zdefiniowane w zbiorze stanu.Use the IsTrackingViewState property to determine whether any style elements have been defined in the state bag. Ta właściwość jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This property is primarily used by control developers.

Dotyczy