Style.SetBit(Int32) Metoda

Definicja

Chroniona Metoda wewnętrzna.A protected internal method. Ustawia wewnętrzne pole maski bitowej, które wskazuje właściwości stylu, które są przechowywane w zbiorze stanu.Sets an internal bitmask field that indicates the style properties that are stored in the state bag.

protected public:
 virtual void SetBit(int bit);
protected internal virtual void SetBit (int bit);
abstract member SetBit : int -> unit
override this.SetBit : int -> unit
Protected Friend Overridable Sub SetBit (bit As Integer)

Parametry

bit
Int32

Wartość maski bitowej.A bitmask value.

Dotyczy