Style.IStateManager.TrackViewState Metoda

Definicja

Uruchamia śledzenie zmian stanu.Starts tracking state changes.

 virtual void System.Web.UI.IStateManager.TrackViewState() = System::Web::UI::IStateManager::TrackViewState;
void IStateManager.TrackViewState ();
abstract member System.Web.UI.IStateManager.TrackViewState : unit -> unit
override this.System.Web.UI.IStateManager.TrackViewState : unit -> unit
Sub TrackViewState () Implements IStateManager.TrackViewState

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy Style wystąpienie jest rzutowane do IStateManager interfejsu.It can be used only when the Style instance is cast to an IStateManager interface.

Dotyczy