Style.TrackViewState Metoda

Definicja

Metoda chroniona.A protected method. Oznacza początkową zmianę stanu śledzenia w formancie.Marks the beginning for tracking state changes on the control. Wszystkie zmiany wprowadzone po rozpoczęciu śledzenia będą śledzone i zapisywane jako część stanu widoku kontroli.Any changes made after tracking has begun will be tracked and saved as part of the control view state.

protected public:
 virtual void TrackViewState();
protected internal virtual void TrackViewState ();
abstract member TrackViewState : unit -> unit
override this.TrackViewState : unit -> unit
Protected Friend Overridable Sub TrackViewState ()

Dotyczy