SubMenuStyle Klasa

Definicja

Przedstawia styl podmenu w Menu kontrolce.Represents the style of a submenu in a Menu control.

public ref class SubMenuStyle : System::Web::UI::WebControls::Style, System::ComponentModel::ICustomTypeDescriptor
public class SubMenuStyle : System.Web.UI.WebControls.Style, System.ComponentModel.ICustomTypeDescriptor
type SubMenuStyle = class
  inherit Style
  interface ICustomTypeDescriptor
Public Class SubMenuStyle
Inherits Style
Implements ICustomTypeDescriptor
Dziedziczenie
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób określania stylu niestandardowego dla podmenu w menu dynamicznym.The following example demonstrates how to specify a custom style for a submenu within a dynamic menu.


<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>Menu DynamicMenuStyle Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>Menu DynamicMenuStyle Example</h3>
  
   <asp:menu id="NavigationMenu"
    staticdisplaylevels="2"
    staticsubmenuindent="10" 
    orientation="Vertical"
    target="_blank" 
    runat="server">
    
    <dynamicmenustyle backcolor="LightSkyBlue"
     forecolor="Black"
     borderstyle="Solid"
     borderwidth="1"
     bordercolor="Black" />
   
    <items>
     <asp:menuitem navigateurl="Home.aspx" 
      text="Home"
      tooltip="Home">
      <asp:menuitem navigateurl="Music.aspx"
       text="Music"
       tooltip="Music">
       <asp:menuitem navigateurl="Classical.aspx" 
        text="Classical"
        tooltip="Classical"/>
       <asp:menuitem navigateurl="Rock.aspx"
        text="Rock"
        tooltip="Rock"/>
       <asp:menuitem navigateurl="Jazz.aspx"
        text="Jazz"
        tooltip="Jazz"/>
      </asp:menuitem>
      <asp:menuitem navigateurl="Movies.aspx"
       text="Movies"
       tooltip="Movies">
       <asp:menuitem navigateurl="Action.aspx"
        text="Action"
        tooltip="Action"/>
       <asp:menuitem navigateurl="Drama.aspx"
        text="Drama"
        tooltip="Drama"/>
       <asp:menuitem navigateurl="Musical.aspx"
        text="Musical"
        tooltip="Musical"/>
      </asp:menuitem>
     </asp:menuitem>
    </items>
   
   </asp:menu>

  </form>
 </body>
</html>


<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>Menu DynamicMenuStyle Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>Menu DynamicMenuStyle Example</h3>
  
   <asp:menu id="NavigationMenu"
    staticdisplaylevels="2"
    staticsubmenuindent="10" 
    orientation="Vertical"
    target="_blank" 
    runat="server">
    
    <dynamicmenustyle backcolor="LightSkyBlue"
     forecolor="Black"
     borderstyle="Solid"
     borderwidth="1"
     bordercolor="Black" />
   
    <items>
     <asp:menuitem navigateurl="Home.aspx" 
      text="Home"
      tooltip="Home">
      <asp:menuitem navigateurl="Music.aspx"
       text="Music"
       tooltip="Music">
       <asp:menuitem navigateurl="Classical.aspx" 
        text="Classical"
        tooltip="Classical"/>
       <asp:menuitem navigateurl="Rock.aspx"
        text="Rock"
        tooltip="Rock"/>
       <asp:menuitem navigateurl="Jazz.aspx"
        text="Jazz"
        tooltip="Jazz"/>
      </asp:menuitem>
      <asp:menuitem navigateurl="Movies.aspx"
       text="Movies"
       tooltip="Movies">
       <asp:menuitem navigateurl="Action.aspx"
        text="Action"
        tooltip="Action"/>
       <asp:menuitem navigateurl="Drama.aspx"
        text="Drama"
        tooltip="Drama"/>
       <asp:menuitem navigateurl="Musical.aspx"
        text="Musical"
        tooltip="Musical"/>
      </asp:menuitem>
     </asp:menuitem>
    </items>
   
   </asp:menu>

  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

Użyj SubMenuStyle klasy, aby reprezentować styl podmenu w Menu kontrolce.Use the SubMenuStyle class to represent the style of a submenu in the Menu control. Podmenu można wyświetlić w menu statycznym lub w menu dynamicznym.A submenu can be displayed within either a static menu or a dynamic menu. Menu statyczne jest zawsze widoczne w Menu formancie, natomiast menu dynamiczne jest wyświetlane tylko wtedy, gdy użytkownik umieści wskaźnik myszy nad elementem menu nadrzędnym, który zawiera dynamiczne podmenu.A static menu is always visible on a Menu control, whereas a dynamic menu is displayed only when the user positions the mouse pointer over a parent menu item that contains a dynamic submenu. Możesz określić różne charakterystyki stylu (takie jak rozmiar i kolor czcionki) dla podmenu w menu statycznym i w menu dynamicznym przy użyciu właściwości w poniższej tabeli.You can specify different style characteristics (such as font size and color) for the submenus within a static menu and a dynamic menu by using the properties in the following table.

Właściwość stylu elementu podmenuSubmenu item style property OpisDescription
DynamicMenuStyle Ustawienia stylu podmenu w menu dynamicznym.The style settings for a submenu within a dynamic menu.
StaticMenuStyle Ustawienia stylu podmenu w menu statycznym.The style settings for a submenu within a static menu.

SubMenuStyleKlasa dziedziczy większość jej elementów członkowskich z Style klasy.The SubMenuStyle class inherits most of its members from the Style class. Rozszerza klasę, Style dostarczając właściwości, które kontrolują ilość miejsca wokół tekstu elementu menu.It extends the Style class by providing properties that control the amount of space around a menu item's text. Użyj HorizontalPadding właściwości, aby kontrolować ilość miejsca w lewo i po prawej stronie tekstu elementu menu.Use the HorizontalPadding property to control the amount of space to the left and right of the menu item's text. Podobnie VerticalPadding Właściwość Steruje ilością miejsca powyżej i poniżej tekstu elementu menu.Similarly, the VerticalPadding property controls the amount of space above and below the menu item's text.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień stylu dziedziczonego, zobacz Style .For more information on the inherited style settings, see Style.

Uwaga

Ustaw z-index dla obiektów HTML, które są skojarzone z podmenu, ustawiając CssClass Właściwość stylu podmenu.Set the z-index of HTML objects that are associated with a submenu by setting the CssClass property of the submenu style. Ten z-index atrybut definiuje kolejność układania renderowanych obiektów HTML.The z-index attribute defines the stacking order of rendered HTML objects. Domyślnie dynamiczne elementy menu będą wyświetlane powyżej dowolnego obiektu HTML, który ma domyślny indeks z (0).By default, dynamic menu items will appear above any HTML object that has the default z-index (0).

Konstruktory

SubMenuStyle()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy SubMenuStyle.Initializes a new instance of the SubMenuStyle class.

SubMenuStyle(StateBag)

Inicjuje nowe wystąpienie SubMenuStyle klasy z określonym informacjami o stanie widoku.Initializes a new instance of the SubMenuStyle class with the specified view-state information.

Właściwości

BackColor

Pobiera lub ustawia kolor tła kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the background color of the Web server control.

(Odziedziczone po Style)
BorderColor

Pobiera lub ustawia kolor obramowania kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the border color of the Web server control.

(Odziedziczone po Style)
BorderStyle

Pobiera lub ustawia styl obramowania kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the border style of the Web server control.

(Odziedziczone po Style)
BorderWidth

Pobiera lub ustawia szerokość obramowania kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the border width of the Web server control.

(Odziedziczone po Style)
CanRaiseEvents

Pobiera wartość wskazującą, czy składnik może zgłosić zdarzenie.Gets a value indicating whether the component can raise an event.

(Odziedziczone po Component)
Container

Pobiera IContainer , który zawiera Component .Gets the IContainer that contains the Component.

(Odziedziczone po Component)
CssClass

Pobiera lub ustawia klasę kaskadowego arkusza stylów (CSS) renderowaną przez formant serwera sieci Web na kliencie.Gets or sets the cascading style sheet (CSS) class rendered by the Web server control on the client.

(Odziedziczone po Style)
DesignMode

Pobiera wartość wskazującą, czy Component jest aktualnie w trybie projektowania.Gets a value that indicates whether the Component is currently in design mode.

(Odziedziczone po Component)
Events

Pobiera listę programów obsługi zdarzeń, które są dołączone do tego elementu Component .Gets the list of event handlers that are attached to this Component.

(Odziedziczone po Component)
Font

Pobiera właściwości czcionki skojarzone z kontrolką serwera sieci Web.Gets the font properties associated with the Web server control.

(Odziedziczone po Style)
ForeColor

Pobiera lub ustawia kolor pierwszego planu (zazwyczaj kolor tekstu) kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the foreground color (typically the color of the text) of the Web server control.

(Odziedziczone po Style)
Height

Pobiera lub ustawia wysokość kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the height of the Web server control.

(Odziedziczone po Style)
HorizontalPadding

Pobiera lub ustawia ilość miejsca po lewej i prawej stronie podmenu.Gets or sets the amount of space to the left and right of a submenu.

IsEmpty

Chroniona właściwość.A protected property. Pobiera wartość wskazującą, czy wszystkie elementy stylu zostały zdefiniowane w zbiorze stanu.Gets a value indicating whether any style elements have been defined in the state bag.

(Odziedziczone po Style)
IsTrackingViewState

Zwraca wartość wskazującą, czy wszystkie elementy stylu zostały zdefiniowane w zbiorze stanu.Returns a value indicating whether any style elements have been defined in the state bag.

(Odziedziczone po Style)
RegisteredCssClass

Pobiera kaskadowy arkusz stylów (CSS), który jest zarejestrowany w kontrolce.Gets the cascading style sheet (CSS) class that is registered with the control.

(Odziedziczone po Style)
Site

Pobiera lub ustawia wartość ISite Component .Gets or sets the ISite of the Component.

(Odziedziczone po Component)
VerticalPadding

Pobiera lub ustawia ilość miejsca powyżej i poniżej podmenu.Gets or sets the amount of space above and below a submenu.

ViewState

Pobiera zbiór Stanów, który zawiera elementy stylu.Gets the state bag that holds the style elements.

(Odziedziczone po Style)
Width

Pobiera lub ustawia szerokość kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the width of the Web server control.

(Odziedziczone po Style)

Metody

AddAttributesToRender(HtmlTextWriter)

Dodaje atrybuty HTML i style, które muszą być renderowane do określonego HtmlTextWriter .Adds HTML attributes and styles that need to be rendered to the specified HtmlTextWriter. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is primarily used by control developers.

(Odziedziczone po Style)
AddAttributesToRender(HtmlTextWriter, WebControl)

Dodaje atrybuty HTML i style, które muszą być renderowane do określonej HtmlTextWriter kontrolki serwera sieci Web i.Adds HTML attributes and styles that need to be rendered to the specified HtmlTextWriter and Web server control. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is primarily used by control developers.

(Odziedziczone po Style)
CopyFrom(Style)

Kopiuje właściwości stylu określonego Style obiektu do bieżącego wystąpienia SubMenuStyle klasy.Copies the style properties of the specified Style object into the current instance of the SubMenuStyle class.

CreateObjRef(Type)

Tworzy obiekt, który zawiera wszystkie istotne informacje wymagane do wygenerowania serwera proxy używanego do komunikacji z obiektem zdalnym.Creates an object that contains all the relevant information required to generate a proxy used to communicate with a remote object.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
Dispose()

Zwalnia wszelkie zasoby używane przez element Component.Releases all resources used by the Component.

(Odziedziczone po Component)
Dispose(Boolean)

Zwalnia zasoby niezarządzane używane przez element Component i opcjonalnie zwalnia zasoby zarządzane.Releases the unmanaged resources used by the Component and optionally releases the managed resources.

(Odziedziczone po Component)
Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
FillStyleAttributes(CssStyleCollection, IUrlResolutionService)

Dodaje właściwości stylu SubMenuStyle obiektu do określonego CssStyleCollection obiektu.Adds the style properties of the SubMenuStyle object to the specified CssStyleCollection object.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetLifetimeService()

Pobiera bieżący obiekt usługi okresu istnienia, który kontroluje zasady okresu istnienia dla tego wystąpienia.Retrieves the current lifetime service object that controls the lifetime policy for this instance.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
GetService(Type)

Zwraca obiekt, który reprezentuje usługę dostarczoną przez Component lub przez Container .Returns an object that represents a service provided by the Component or by its Container.

(Odziedziczone po Component)
GetStyleAttributes(IUrlResolutionService)

Pobiera CssStyleCollection obiekt dla określonego IUrlResolutionService zaimplementowanego obiektu.Retrieves the CssStyleCollection object for the specified IUrlResolutionService-implemented object.

(Odziedziczone po Style)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
InitializeLifetimeService()

Uzyskuje obiekt usługi istnienia w celu kontrolowania zasad okresu istnienia dla tego wystąpienia.Obtains a lifetime service object to control the lifetime policy for this instance.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
LoadViewState(Object)

Ładuje poprzednio zapisany stan.Loads the previously saved state.

(Odziedziczone po Style)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone(Boolean)

Tworzy skróconą kopię bieżącego MarshalByRefObject obiektu.Creates a shallow copy of the current MarshalByRefObject object.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
MergeWith(Style)

Łączy właściwości stylu określonego Style obiektu z tymi z bieżącego wystąpienia SubMenuStyle klasy.Combines the style properties of the specified Style object with those of the current instance of the SubMenuStyle class.

Reset()

Zwraca bieżące wystąpienie SubMenuStyle klasy do jego oryginalnego stanu.Returns the current instance of the SubMenuStyle class to its original state.

SaveViewState()

Metoda chroniona.A protected method. Zapisuje wszystkie Stany, które zostały zmodyfikowane po TrackViewState() wywołaniu metody.Saves any state that has been modified after the TrackViewState() method was invoked.

(Odziedziczone po Style)
SetBit(Int32)

Chroniona Metoda wewnętrzna.A protected internal method. Ustawia wewnętrzne pole maski bitowej, które wskazuje właściwości stylu, które są przechowywane w zbiorze stanu.Sets an internal bitmask field that indicates the style properties that are stored in the state bag.

(Odziedziczone po Style)
SetDirty()

Oznacza, Style że stan zostanie zarejestrowany w stanie widoku.Marks the Style so that its state will be recorded in view state.

(Odziedziczone po Style)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Style)
TrackViewState()

Metoda chroniona.A protected method. Oznacza początkową zmianę stanu śledzenia w formancie.Marks the beginning for tracking state changes on the control. Wszystkie zmiany wprowadzone po rozpoczęciu śledzenia będą śledzone i zapisywane jako część stanu widoku kontroli.Any changes made after tracking has begun will be tracked and saved as part of the control view state.

(Odziedziczone po Style)

Zdarzenia

Disposed

Występuje, gdy składnik zostanie usunięty przez wywołanie Dispose() metody.Occurs when the component is disposed by a call to the Dispose() method.

(Odziedziczone po Component)

Jawne implementacje interfejsu

ICustomTypeDescriptor.GetAttributes()

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetAttributes() .For a description of this member, see GetAttributes().

ICustomTypeDescriptor.GetClassName()

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetClassName() .For a description of this member, see GetClassName().

ICustomTypeDescriptor.GetComponentName()

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetComponentName() .For a description of this member, see GetComponentName().

ICustomTypeDescriptor.GetConverter()

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetConverter() .For a description of this member, see GetConverter().

ICustomTypeDescriptor.GetDefaultEvent()

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetDefaultEvent() .For a description of this member, see GetDefaultEvent().

ICustomTypeDescriptor.GetDefaultProperty()

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetDefaultProperty() .For a description of this member, see GetDefaultProperty().

ICustomTypeDescriptor.GetEditor(Type)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetEditor(Type) .For a description of this member, see GetEditor(Type).

ICustomTypeDescriptor.GetEvents()

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetEvents() .For a description of this member, see GetEvents().

ICustomTypeDescriptor.GetEvents(Attribute[])

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetEvents(Attribute[]) .For a description of this member, see GetEvents(Attribute[]).

ICustomTypeDescriptor.GetProperties()

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetProperties() .For a description of this member, see GetProperties().

ICustomTypeDescriptor.GetProperties(Attribute[])

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetProperties(Attribute[]) .For a description of this member, see GetProperties(Attribute[]).

ICustomTypeDescriptor.GetPropertyOwner(PropertyDescriptor)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetPropertyOwner(PropertyDescriptor) .For a description of this member, see GetPropertyOwner(PropertyDescriptor).

IStateManager.IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy formant serwera śledzi zmiany stanu widoku.Gets a value that indicates whether a server control is tracking its view state changes.

(Odziedziczone po Style)
IStateManager.LoadViewState(Object)

Ładuje poprzednio zapisany stan.Loads the previously saved state.

(Odziedziczone po Style)
IStateManager.SaveViewState()

Zwraca obiekt zawierający zmiany stanu.Returns the object containing state changes.

(Odziedziczone po Style)
IStateManager.TrackViewState()

Uruchamia śledzenie zmian stanu.Starts tracking state changes.

(Odziedziczone po Style)

Dotyczy

Zobacz też