TableCellCollection Klasa

Definicja

Hermetyzuje kolekcję TableHeaderCell i TableCell obiekty, które tworzą wiersz w Table kontrolce.Encapsulates a collection of TableHeaderCell and TableCell objects that make up a row in a Table control. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public ref class TableCellCollection sealed : System::Collections::IList
public sealed class TableCellCollection : System.Collections.IList
type TableCellCollection = class
  interface IList
  interface ICollection
  interface IEnumerable
Public NotInheritable Class TableCellCollection
Implements IList
Dziedziczenie
TableCellCollection
Implementuje

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak programowo wypełnić Table formant.The following example demonstrates how to programmatically fill a Table control. TableCellobiekty, które reprezentują poszczególne komórki, są dodawane do TableRow obiektów, które reprezentują poszczególne wiersze, Cells za pomocą właściwości.TableCell objects, which represent individual cells, are added to TableRow objects, which represent the individual rows, through the Cells property.

<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">

  private void Page_Load(Object sender, EventArgs e) 
  {
    // Generate rows and cells.      
    int numrows = 4;
    int numcells = 6;
    int counter = 1;
    for (int rowNum = 0; rowNum < numrows; rowNum++) 
    {     
      TableRow rw = new TableRow();
      for (int cellNum = 0; cellNum < numcells; cellNum++) 
      {
        TableCell cel = new TableCell();
        cel.Text=counter.ToString();
        counter++;
        rw.Cells.Add(cel);
      }
      Table1.Rows.Add(rw);
    }
  }
 
  private void Button_Click_Coord(object sender, EventArgs e) 
  {
    for (int rowNum = 0; rowNum < Table1.Rows.Count; rowNum++) 
    {     
      for (int cellNum = 0; cellNum < 
        Table1.Rows[rowNum].Cells.Count; cellNum++) 
      {
        Table1.Rows[rowNum].Cells[cellNum].Text = 
          String.Format("(Row{0}, Cell{1})", rowNum, cellNum);
      }
    }
  }

  private void Button_Click_Number(object sender, EventArgs e) 
  {
    int counter = 1;
     
    for (int rowNum = 0; rowNum < Table1.Rows.Count; rowNum++) 
    {
      for (int cellNum = 0; cellNum < 
        Table1.Rows[rowNum].Cells.Count; cellNum++) 
      {
        Table1.Rows[rowNum].Cells[cellNum].Text = 
          counter.ToString();
        counter++;
      }      
    }
  }
 
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>TableCellCollection Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>

  <h3>TableCellCollection Example</h3>
    <asp:Table id="Table1" 
      runat="server"/>
    <br />
    <center>
     <asp:Button id="Button1"
        Text="Display Table Coordinates"
        OnClick="Button_Click_Coord"
        runat="server"/>
     <asp:Button id="Button2"
        Text="Display Cell Numbers"
        OnClick="Button_Click_Number"
        runat="server"/>
    </center>
 
  </div>
  </form>
</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">

  Private Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs)
    ' Generate rows and cells.      
    Dim numrows As Integer = 4
    Dim numcells As Integer = 6
    Dim counter As Integer = 1
    Dim rowNum As Integer
    Dim cellNum As Integer
    For rowNum = 0 To numrows - 1
      Dim rw As New TableRow()
      For cellNum = 0 To numcells - 1
        Dim cel As New TableCell()
        cel.Text = counter.ToString()
        counter += 1
        rw.Cells.Add(cel)
      Next
      Table1.Rows.Add(rw)
    Next
  End Sub

  Private Sub Button_Click_Coord(sender As Object, e As EventArgs)      
    Dim rowNum As Integer
    Dim cellNum As Integer
    Dim rowCount As Integer
    For rowCount = 0 To Table1.Rows.Count - 1
      For cellNum = 0 To (Table1.Rows(rowNum).Cells.Count) - 1          
        Table1.Rows(rowNum).Cells(cellNum).Text = _
          String.Format("(Row{0}, Cell{1})", rowNum, cellNum)
      Next
    Next
  End Sub

  Private Sub Button_Click_Number(sender As Object, e As EventArgs)
    Dim counter As Integer = 1

    Dim rowNum As Integer
    Dim cellNum As Integer
    For rowNum = 0 To Table1.Rows.Count - 1
      For cellNum = 0 To (Table1.Rows(rowNum).Cells.Count) - 1          
        Table1.Rows(rowNum).Cells(cellNum).Text = _
          counter.ToString()
        counter += 1
      Next 
    Next
  End Sub

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>TableCellCollection Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>

  <h3>TableCellCollection Example</h3>
    <asp:Table id="Table1" 
      runat="server"/>
    <br />
    <center>
     <asp:Button id="Button1"
        Text="Display Table Coordinates"
        OnClick="Button_Click_Coord"
        runat="server"/>
     <asp:Button id="Button2"
        Text="Display Cell Numbers"
        OnClick="Button_Click_Number"
        runat="server"/>
    </center>
 
  </div>
  </form>
</body>
</html>

Uwagi

Użyj tej klasy, aby programowo zarządzać kolekcją TableCell obiektów tworzących wiersz Table w kontrolce.Use this class to programmatically manage a collection of TableCell objects that make up a row in a Table control. Ta klasa jest często używana do dodawania lub usuwania komórek z wiersza w Table kontrolce.This class is commonly used to add or remove cells from a row in a Table control.

Uwaga

Kontrolka zawiera kolekcję, która reprezentuje kolekcję obiektów.TableRow Rows TableA Table control contains a Rows collection that represents a collection of TableRow objects. Każdy TableRow reprezentuje pojedynczy wiersz w tabeli i Cells zawiera kolekcję reprezentującą kolekcję TableCell obiektów.Each TableRow represents an individual row in the table and contains a Cells collection that represents a collection of TableCell objects. Te TableCell obiekty reprezentują pojedyncze komórki w tabeli.These TableCell objects represent the individual cells in the table. Aby uzyskać indywidualną komórkę, należy najpierw pobrać TableRow Rows z kolekcji Table kontrolki.To get an individual cell, you must first get a TableRow from the Rows collection of a Table control. Następnie można uzyskać TableCell Cells od kolekcji TableRow.You can then get a TableCell from the Cells collection of the TableRow.

Właściwości

Count

Pobiera liczbę TableCell obiektów TableCellCollectionw obiekcie.Gets the number of TableCell objects in the TableCellCollection.

IsReadOnly

Pobiera wartość wskazującą, czy jest TableCellCollection tylko do odczytu.Gets a value indicating whether the TableCellCollection is read-only.

IsSynchronized

Pobiera wartość wskazującą, czy dostęp do programu TableCellCollection jest synchronizowany (bezpieczny wątkowo).Gets a value indicating whether access to the TableCellCollection is synchronized (thread-safe).

Item[Int32]

TableCell PobieraTableCellCollection z o określonym indeksie.Gets a TableCell from the TableCellCollection at the specified index.

SyncRoot

Pobiera obiekt, którego można użyć do synchronizowania dostępu do TableCellCollection.Gets the object that can be used to synchronize access to the TableCellCollection.

Metody

Add(TableCell)

Dołącza określony TableCell do końca TableCellCollection.Appends the specified TableCell to the end of the TableCellCollection.

AddAt(Int32, TableCell)

Dodaje określony TableCell do, TableCellCollection w określonej lokalizacji indeksu.Adds the specified TableCell to the TableCellCollection at the specified index location.

AddRange(TableCell[])

TableCell Dołącza obiekty z określonej tablicy do końca kolekcji.Appends the TableCell objects from the specified array to the end of the collection.

Clear()

Usuwa wszystkie TableCell obiekty TableCellCollectionz.Removes all TableCell objects from the TableCellCollection.

CopyTo(Array, Int32)

Kopiuje elementy z TableCellCollection do określonego Array, rozpoczynając od określonego indeksu w Array.Copies the items from the TableCellCollection to the specified Array, starting with the specified index in the Array.

Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetCellIndex(TableCell)

Zwraca wartość, która reprezentuje indeks określony TableCell TableCellCollectionz.Returns a value that represents the index of the specified TableCell from the TableCellCollection.

GetEnumerator()

Zwraca zaimplementowany obiekt, który zawiera wszystkie TableCell obiekty w TableCellCollection. IEnumeratorReturns a IEnumerator implemented object that contains all TableCell objects in the TableCellCollection.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Type Pobiera bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Objectelementu.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
Remove(TableCell)

Usuwa określony TableCell TableCellCollectionz.Removes the specified TableCell from the TableCellCollection.

RemoveAt(Int32)

TableCell UsuwaTableCellCollection z elementu o określonym indeksie.Removes a TableCell from the TableCellCollection at the specified index.

ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Jawne implementacje interfejsu

IList.Add(Object)

Dodaje obiekt do kolekcji.Adds an object to the collection.

IList.Contains(Object)

Określa, czy określony obiekt jest zawarty w kolekcji.Determines whether the specified object is contained within the collection.

IList.IndexOf(Object)

Wyszukuje określony obiekt i zwraca indeks (liczony od zera) pierwszego wystąpienia w kolekcji.Searches for the specified object and returns the zero-based index of the first occurrence within the collection.

IList.Insert(Int32, Object)

Wstawia obiekt do kolekcji o określonym indeksie.Inserts an object into the collection at the specified index.

IList.IsFixedSize

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, IsFixedSizeZobacz.For a description of this member, see IsFixedSize.

IList.Item[Int32]

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, Item[Int32]Zobacz.For a description of this member, see Item[Int32].

IList.Remove(Object)

Usuwa obiekt z kolekcji.Removes an object from the collection.

Metody rozszerzania

Cast<TResult>(IEnumerable)

Rzutuje elementy IEnumerable do określonego typu.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje elementy IEnumerable w oparciu o określony typ.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Włącza przetwarzanie równoległe zapytania.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

IEnumerable KonwertujeIQueryabledo.Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Dotyczy

Zobacz też