TableRowCollection Klasa

Definicja

Hermetyzuje kolekcję TableRow obiektów reprezentujących pojedynczy wiersz w Table kontrolce.Encapsulates a collection of TableRow objects that represent a single row in a Table control. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public ref class TableRowCollection sealed : System::Collections::IList
public sealed class TableRowCollection : System.Collections.IList
type TableRowCollection = class
  interface IList
  interface ICollection
  interface IEnumerable
Public NotInheritable Class TableRowCollection
Implements IList
Dziedziczenie
TableRowCollection
Implementuje

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak programowo dodać wiersze do tabeli przez dodanie TableRow obiektów, które reprezentują wiersze tabeli, do Table kontrolki za pomocą Rows właściwości.The following example demonstrates how to programmatically add rows to a table by adding TableRow objects, which represent the rows of the table, to the Table control through the Rows property.

<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
  void Page_Load(Object sender, EventArgs e)
  {
    // Generate rows and cells.      
    int numRows = 3;
    int numCells = 2;
    for (int rowNum = 0; rowNum < numRows; rowNum++)
    {
      TableRow rw = new TableRow();
      for (int cellNum = 0; cellNum < numCells; cellNum++)
      {
        TableCell cel = new TableCell();
        cel.Text = String.Format(
          "row {0}, cell {1}", rowNum, cellNum);
        rw.Cells.Add(cel);
      }
      Table1.Rows.Add(rw);
      Table1.GridLines = GridLines.Both;
      Table1.CellPadding = 4;
      Table1.CellSpacing = 0;
    }
  }
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head1" runat="server">
  <title>Programmatic Table</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <h3>Table Example, constructed programmatically</h3>
    <asp:Table id="Table1" runat="server"/>
  </div>
  </form>
</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
  Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
    ' Generate rows and cells.      
    Dim numRows As Integer = 3
    Dim numcells As Integer = 2
    Dim rowNum As Integer
    For rowNum = 0 To numRows - 1
      Dim rw As New TableRow()
      Dim cellNum As Integer
      For cellNum = 0 To numcells - 1
        Dim cel As New TableCell()
        cel.Text = String.Format( _
          "row {0}, cell {1}", rowNum, cellNum)
        rw.Cells.Add(cel)
      Next cellNum
      Table1.Rows.Add(rw)
    Next rowNum
    Table1.GridLines = GridLines.Both
    Table1.CellPadding = 4
    Table1.CellSpacing = 0
  End Sub
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>Programmatic Table</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <h3>Table Example, constructed programmatically</h3>
    <asp:Table id="Table1" runat="server"/>
  </div>
  </form>
</body>
</html>

<html>
<head>
  <script language="C#" runat="server">
    void Page_Load(Object sender, EventArgs e) {
      // Generate rows and cells      
      int numrows = 3;
      int numcells = 2;
      for (int j=0; j<numrows; j++) {     
        TableRow r = new TableRow();
        for (int i=0; i<numcells; i++) {
          TableCell c = new TableCell();
          c.Text="row " + j.ToString() + ", cell " + i.ToString();
          r.Cells.Add(c);
        }
        Table1.Rows.Add(r);
      }
    }
  </script>
</head>
<body>
  <h3><font face="Verdana">Table Example, constructed programmatically</font></h3>
  <form runat=server>
    <asp:Table id="Table1"
       runat="server"/>
  </form>
</body>
</html>
  

Uwagi

Użyj tej klasy, aby programowo zarządzać kolekcją TableRow obiektów.Use this class to programmatically manage a collection of TableRow objects. Ta klasa jest często używana do dodawania lub usuwania wierszy z Table formantu.This class is commonly used to add or remove rows from a Table control.

Uwaga

TableKontrolka zawiera Rows kolekcję, która reprezentuje kolekcję TableRow obiektów.A Table control contains a Rows collection that represents a collection of TableRow objects. Każdy TableRow reprezentuje pojedynczy wiersz w tabeli i zawiera Cells kolekcję reprezentującą kolekcję TableCell obiektów.Each TableRow represents an individual row in the table and contains a Cells collection that represents a collection of TableCell objects. Te TableCell obiekty reprezentują pojedyncze komórki w tabeli.These TableCell objects represent the individual cells in the table. Aby uzyskać indywidualną komórkę, należy najpierw pobrać TableRow z Rows kolekcji Table kontrolki.To get an individual cell, you must first get a TableRow from the Rows collection of a Table control. Następnie można uzyskać TableCell od Cells kolekcji TableRow .You can then get a TableCell from the Cells collection of the TableRow.

Właściwości

Count

Pobiera liczbę TableRow obiektów w obiekcie TableRowCollection .Gets the number of TableRow objects in the TableRowCollection.

IsReadOnly

Pobiera wartość wskazującą, czy kolekcja TableRowCollection jest przeznaczona tylko do odczytu.Gets a value indicating whether the TableRowCollection is read-only.

IsSynchronized

Pobiera wartość wskazującą, czy dostęp do programu TableRowCollection jest synchronizowany (bezpieczny wątkowo).Gets a value indicating whether access to the TableRowCollection is synchronized (thread-safe).

Item[Int32]

Pobiera TableRow z TableRowCollection o określonym indeksie.Gets a TableRow from the TableRowCollection at the specified index.

SyncRoot

Pobiera obiekt, którego można użyć do synchronizowania dostępu do TableRowCollection .Gets the object that can be used to synchronize access to the TableRowCollection.

Metody

Add(TableRow)

Dołącza określony TableRow obiekt do końca TableRowCollection .Appends the specified TableRow object to the end of the TableRowCollection.

AddAt(Int32, TableRow)

Dodaje określony TableRow obiekt do obiektu TableRowCollection o określonej lokalizacji indeksu.Adds the specified TableRow object to the TableRowCollection at the specified index location.

AddRange(TableRow[])

Dołącza TableRow obiekty z określonej tablicy do końca kolekcji.Appends the TableRow objects from the specified array to the end of the collection.

Clear()

Usuwa wszystkie TableRow kontrolki z TableRowCollection .Removes all TableRow controls from the TableRowCollection.

CopyTo(Array, Int32)

Kopiuje elementy z TableRowCollection do określonego Array , rozpoczynając od określonego indeksu w Array .Copies the items from the TableRowCollection to the specified Array, starting with the specified index in the Array.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetEnumerator()

Zwraca IEnumerator zaimplementowany obiekt, który zawiera wszystkie TableRow obiekty w TableRowCollection .Returns a IEnumerator implemented object that contains all TableRow objects within the TableRowCollection.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetRowIndex(TableRow)

Zwraca wartość, która reprezentuje indeks określony TableRow z TableRowCollection .Returns a value that represents the index of the specified TableRow from the TableRowCollection.

GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
Remove(TableRow)

Usuwa określony TableRow z TableRowCollection .Removes the specified TableRow from the TableRowCollection.

RemoveAt(Int32)

Usuwa TableRow z elementu o TableRowCollection określonym indeksie.Removes a TableRow from the TableRowCollection at the specified index.

ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Jawne implementacje interfejsu

IList.Add(Object)

Dodaje obiekt do kolekcji.Adds an object to the collection.

IList.Contains(Object)

Określa, czy określony obiekt jest zawarty w kolekcji.Determines whether the specified object is contained within the collection.

IList.IndexOf(Object)

Wyszukuje określony obiekt i zwraca indeks (liczony od zera) pierwszego wystąpienia w kolekcji.Searches for the specified object and returns the zero-based index of the first occurrence within the collection.

IList.Insert(Int32, Object)

Wstawia obiekt do kolekcji o określonym indeksie.Inserts an object into the collection at the specified index.

IList.IsFixedSize

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz IsFixedSize .For a description of this member, see IsFixedSize.

IList.Item[Int32]

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Item[Int32] .For a description of this member, see Item[Int32].

IList.Remove(Object)

Usuwa obiekt z kolekcji.Removes an object from the collection.

Metody rozszerzania

Cast<TResult>(IEnumerable)

Rzutuje elementy elementu IEnumerable do określonego typu.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje elementy IEnumerable w oparciu o określony typ.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Włącza przetwarzanie równoległe zapytania.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

Konwertuje IEnumerable do IQueryable .Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Dotyczy

Zobacz też