TitleFormat Wyliczenie

Definicja

Określa format tytułu wyświetlanego miesiąca w Calendar kontrolce.Specifies the title format for the displayed month in the Calendar control.

public enum class TitleFormat
public enum TitleFormat
type TitleFormat = 
Public Enum TitleFormat
Dziedziczenie
TitleFormat

Pola

Month 0

Wyświetla tytuł w miesiącu, ale nie rok (na przykład "Styczeń").Displays the title with the month but not the year (for example, "January").

MonthYear 1

Wyświetla tytuł zawierający zarówno miesiąc, jak i rok (na przykład "styczeń 2000").Displays the title with both the month and the year (for example, "January 2000").

Przykłady

Poniższy przykład kodu pokazuje, jak zmienić tytuł kalendarza z domyślnego formatu ( MonthYear ) na Month Format.The following code example demonstrates how to change the calendar title from the default format (MonthYear) to the Month format. Aby uruchomić przykład, Utwórz stronę formularzy sieci Web o nazwie WebForm1 i Zastąp Page_load metodę kodem przykładowym.To run the example, create a Web Forms page named WebForm1, and replace the Page_load method with the example code.

private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
  // Change the title format of Calendar1.
  Calendar1.TitleFormat = TitleFormat.Month;
}
Private Sub Page_Load(sender As Object, e As System.EventArgs)
  ' Change the title format of Calendar1.
  Calendar1.TitleFormat = TitleFormat.Month
End Sub
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <script runat="server" >
 
   void Selection_Change(Object sender, EventArgs e)
   {

     // Set the title format.
     Calendar1.TitleFormat = (TitleFormat)ModeList.SelectedIndex;

   }
 
  </script>
 
<head runat="server">
  <title> Calendar TitleFormat Example </title>
</head>
<body>

  <form id="form1" runat="server">
 
   <h3> Calendar TitleFormat Example </h3>

   Choose the title format.

   <br /><br /> 
 
   <asp:Calendar id="Calendar1"
      ShowGridLines="True" 
      ShowTitle="True"
      runat="server"/>

   <br /><br />

   <table cellpadding="5">

     <tr>

      <td>

        Format:

      </td>

     </tr>

     <tr>

      <td>

        <asp:DropDownList id="ModeList"
          AutoPostBack="True"
          OnSelectedIndexChanged="Selection_Change"
          runat="server">

         <asp:ListItem> Month </asp:ListItem>
         <asp:ListItem Selected="True"> MonthYear </asp:ListItem>

        </asp:DropDownList>

      </td>

     </tr>
 
   </table>
 
  </form>

</body>
</html>
 
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <script runat="server" >
 
   Sub Selection_Change(sender As Object, e As EventArgs)

     ' Set the title format.
     Calendar1.TitleFormat = CType(ModeList.SelectedIndex, TitleFormat)

   End Sub
 
  </script>
 
<head runat="server">
  <title> Calendar TitleFormat Example </title>
</head>
<body>

  <form id="form1" runat="server">
 
   <h3> Calendar TitleFormat Example </h3>

   Choose the title format.

   <br /><br /> 
 
   <asp:Calendar id="Calendar1"
      ShowGridLines="True" 
      ShowTitle="True"
      runat="server"/>

   <br /><br />

   <table cellpadding="5">

     <tr>

      <td>

        Format:

      </td>

     </tr>

     <tr>

      <td>

        <asp:DropDownList id="ModeList"
          AutoPostBack="True"
          OnSelectedIndexChanged="Selection_Change"
          runat="server">

         <asp:ListItem> Month </asp:ListItem>
         <asp:ListItem Selected="True"> MonthYear </asp:ListItem>

        </asp:DropDownList>

      </td>

     </tr>
 
   </table>
 
  </form>

</body>
</html>
 

Uwagi

TitleFormatWyliczenie reprezentuje różne formaty tytułu dla Calendar kontrolki.The TitleFormat enumeration represents the different title formats for the Calendar control.

Dotyczy

Zobacz też