TreeNodeBinding.DataMember Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość zgodną z Type właściwością elementu danych, aby określić, czy ma być stosowane powiązanie węzła drzewa.Gets or sets the value to match against a Type property for a data item to determine whether to apply the tree node binding.

public:
 property System::String ^ DataMember { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string DataMember { get; set; }
member this.DataMember : string with get, set
Public Property DataMember As String

Wartość właściwości

String

Wartość, która ma być zgodna z Type właściwością elementu danych w celu określenia, czy zastosować powiązanie węzła drzewa.The value to match against a data item's Type property to determine whether to apply the tree node binding. Wartość domyślna to ciąg pusty (""), który wskazuje, że DataMember Właściwość nie jest ustawiona.The default is an empty string (""), which indicates that the DataMember property is not set.

Przykłady

Ten rozdział zawiera dwa przykłady kodu.This section contains two code examples. Pierwszy przykład kodu demonstruje, jak użyć właściwości, DataMember Aby określić, który element XML ma być powiązany z węzłem.The first code example demonstrates how to use the DataMember property to specify which XML element to bind to a node. Drugi przykład kodu zawiera przykładowe dane XML dla pierwszego przykładu kodu.The second code example provides sample XML data for the first code example.

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak użyć właściwości, DataMember Aby określić, który element XML ma być powiązany z węzłem.The following code example demonstrates how to use the DataMember property to specify which XML element to bind to a node. Aby ten przykład kodu działał poprawnie, należy skopiować przykładowe dane XML dostarczone po tym przykładzie kodu do pliku o nazwie Book.xml.For this code example to work correctly, you must copy the sample XML data, provided after this code example, to a file named Book.xml.


<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>TreeViewBinding DataMember and Depth Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>TreeViewBinding DataMember and Depth Example</h3>
  
   <!-- Set the DataMember and Depth properties of a -->
   <!-- TreeNodeBinding object declaratively. You -->
   <!-- can render items at the same node level  -->
   <!-- by setting each item's Depth property to  -->
   <!-- the same value.        -->
   <asp:TreeView id="BookTreeView" 
    DataSourceID="BookXmlDataSource"
    runat="server">
     
    <DataBindings>
     <asp:TreeNodeBinding DataMember="Book" Depth="0" TextField="Title"/>
     <asp:TreeNodeBinding DataMember="Chapter" Depth="1" TextField="Heading"/>
     <asp:TreeNodeBinding DataMember="Appendix" Depth="1" TextField="Heading"/>
    </DataBindings>
     
   </asp:TreeView>
   
   <asp:XmlDataSource id="BookXmlDataSource" 
    DataFile="Book.xml"
    runat="server">
   </asp:XmlDataSource>
  
  </form>
 </body>
</html>


<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>TreeViewBinding DataMember and Depth Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>TreeViewBinding DataMember and Depth Example</h3>
  
   <!-- Set the DataMember and Depth properties of a -->
   <!-- TreeNodeBinding object declaratively. You -->
   <!-- can render items at the same node level  -->
   <!-- by setting each item's Depth property to  -->
   <!-- the same value.        -->
   <asp:TreeView id="BookTreeView" 
    DataSourceID="BookXmlDataSource"
    runat="server">
     
    <DataBindings>
     <asp:TreeNodeBinding DataMember="Book" Depth="0" TextField="Title"/>
     <asp:TreeNodeBinding DataMember="Chapter" Depth="1" TextField="Heading"/>
     <asp:TreeNodeBinding DataMember="Appendix" Depth="1" TextField="Heading"/>
    </DataBindings>
     
   </asp:TreeView>
   
   <asp:XmlDataSource id="BookXmlDataSource" 
    DataFile="Book.xml"
    runat="server">
   </asp:XmlDataSource>
  
  </form>
 </body>
</html>

Poniższy przykład kodu zawiera przykładowe dane XML dla poprzedniego przykładu kodu.The following code example provides sample XML data for the preceding code example.

<Book Title="Book Title"> 
  <Chapter Heading="Chapter 1"> 
    <Section Heading="Section 1"> 
    </Section> 
    <Section Heading="Section 2"> 
    </Section> 
  </Chapter> 
  <Chapter Heading="Chapter 2"> 
    <Section Heading="Section 1"> 
    </Section> 
  </Chapter> 
  <Appendix Heading="Appendix A"> 
  </Appendix> 
</Book> 

Uwagi

Element członkowski danych określa typ elementu danych w bazowym źródle danych, ale może reprezentować różne informacje w zależności od źródła danych.A data member specifies the type of the data item in the underlying data source, but can represent different information depending on the data source. Każdy element danych w hierarchicznym źródle danych (reprezentowane przez System.Web.UI.IHierarchyData obiekt) ujawnia IHierarchyData.Type Właściwość, która określa typ elementu danych.Each data item in a hierarchical data source (represented by a System.Web.UI.IHierarchyData object) exposes a IHierarchyData.Type property, which specifies the type of the data item. Na przykład element członkowski danych dla elementu XML określa nazwę elementu.For example, the data member for an XML element specifies the name of the element. Gdy źródło danych zawiera wiele typów elementów danych, element członkowski danych określa typ elementu danych do użycia.When a data source contains multiple data item types, the data member specifies which data item type to use. Poniższa TreeNodeBinding Deklaracja wiąże <Book> elementy XmlDataSource formantu ze wszystkimi węzłami w drzewie, niezależnie od lokalizacji w hierarchii:The following TreeNodeBinding declaration binds the <Book> elements of an XmlDataSource control to all the nodes in the tree, regardless of the location in the hierarchy:

<asp:TreeNodeBinding DataMember="Book" TextField="Title" ValueField= "ISBN"> 

Podczas tworzenia TreeNodeBinding obiektu należy określić kryteria dla powiązania.When creating a TreeNodeBinding object, you must specify the criteria for binding. Kryteria wskazują, kiedy element danych powinien być powiązany z węzłem.The criteria indicates when a data item should be bound to a node. Można określić Depth Właściwość or lub DataMember obie właściwości.You can specify the Depth or DataMember property, or both properties. Istnieje niewielki wzrost wydajności przez określenie obu tych opcji.There is a slight performance gain by specifying both.

Po ustanowieniu kryteriów wiązania można powiązać Właściwość TreeNode obiektu, który może być powiązany z wartością.Once the binding criteria is established, you can then bind a property of a TreeNode object that can be bound to a value. Można powiązać z polem elementu danych lub wartością statyczną.You can bind to a field of a data item or to a static value. W przypadku powiązania z wartością statyczną wszystkie TreeNode obiekty, do których TreeNodeBinding zastosowano obiekt, mają tę samą wartość.When bound to a static value, all TreeNode objects to which the TreeNodeBinding object is applied share the same value.

Wartość tej właściwości jest przechowywana w stanie widoku.The value of this property is stored in view state.

Dotyczy

Zobacz też