TreeNodeBindingCollection Klasa

Definicja

Reprezentuje kolekcję TreeNodeBinding obiektów w TreeView kontrolce.Represents a collection of TreeNodeBinding objects in the TreeView control. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public ref class TreeNodeBindingCollection sealed : System::Web::UI::StateManagedCollection
public sealed class TreeNodeBindingCollection : System.Web.UI.StateManagedCollection
type TreeNodeBindingCollection = class
  inherit StateManagedCollection
Public NotInheritable Class TreeNodeBindingCollection
Inherits StateManagedCollection
Dziedziczenie
TreeNodeBindingCollection

Przykłady

Ten rozdział zawiera dwa przykłady kodu.This section contains two code examples. Pierwszy przykład kodu demonstruje sposób deklaratywnego wypełniania TreeNodeBindingCollection obiektu.The first code example demonstrates how to populate a TreeNodeBindingCollection object declaratively. Drugi przykład kodu demonstruje sposób programistycznego wypełniania TreeNodeBindingCollection obiektu.The second code example demonstrates how to populate a TreeNodeBindingCollection object programmatically.

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób deklaratywnego wypełniania TreeNodeBindingCollection obiektu.The following code example demonstrates how to populate a TreeNodeBindingCollection object declaratively. Aby ten przykład działał prawidłowo, należy skopiować dane XML, które znajdują się na końcu tej sekcji, do pliku o nazwie Book.xml.For this example to work correctly, you must copy the XML data that is located at the end of this section to a file called Book.xml.


<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>TreeView XML Data Binding Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>TreeView XML Data Binding Example</h3>
  
   <asp:TreeView id="BookTreeView" 
    DataSourceID="BookXmlDataSource"
    runat="server">
     
    <DataBindings>
     <asp:TreeNodeBinding DataMember="Book" TextField="Title"/>
     <asp:TreeNodeBinding DataMember="Chapter" TextField="Heading"/>
     <asp:TreeNodeBinding DataMember="Section" TextField="Heading"/>
    </DataBindings>
     
   </asp:TreeView>

   <asp:XmlDataSource id="BookXmlDataSource" 
    DataFile="Book.xml"
    runat="server">
   </asp:XmlDataSource>
  
  </form>
 </body>
</html>


<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>TreeView XML Data Binding Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>TreeView XML Data Binding Example</h3>
  
   <asp:TreeView id="BookTreeView" 
    DataSourceID="BookXmlDataSource"
    runat="server">
     
    <DataBindings>
     <asp:TreeNodeBinding DataMember="Book" TextField="Title"/>
     <asp:TreeNodeBinding DataMember="Chapter" TextField="Heading"/>
     <asp:TreeNodeBinding DataMember="Section" TextField="Heading"/>
    </DataBindings>
     
   </asp:TreeView>

   <asp:XmlDataSource id="BookXmlDataSource" 
    DataFile="Book.xml"
    runat="server">
   </asp:XmlDataSource>
  
  </form>
 </body>
</html>

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób programistycznego wypełniania TreeNodeBindingCollection obiektu.The following code example demonstrates how to populate a TreeNodeBindingCollection object programmatically. Aby ten przykład działał prawidłowo, należy skopiować przykładowe dane XML, które znajdują się na końcu tej sekcji, do pliku o nazwie Book.xml.For this example to work correctly, you must copy the sample XML data that is located at the end of this section to a file called Book.xml.


<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 void Page_Load(Object sender, EventArgs e)
 {

  // Create a new TreeView control.
  TreeView NewTree = new TreeView();

  // Set the properties of the TreeView control.
  NewTree.ID = "BookTreeView";
  NewTree.DataSourceID = "BookXmlDataSource";

  // Create the tree node binding relationship.

  // Create the root node binding.
  TreeNodeBinding RootBinding = new TreeNodeBinding();
  RootBinding.DataMember = "Book";
  RootBinding.TextField = "Title";

  // Create the parent node binding.
  TreeNodeBinding ParentBinding = new TreeNodeBinding();
  ParentBinding.DataMember = "Chapter";
  ParentBinding.TextField = "Heading";

  // Create the leaf node binding.
  TreeNodeBinding LeafBinding = new TreeNodeBinding();
  LeafBinding.DataMember = "Section";
  LeafBinding.TextField = "Heading";

  // Add bindings to the DataBindings collection.
  NewTree.DataBindings.Add(RootBinding);
  NewTree.DataBindings.Add(ParentBinding); 
  NewTree.DataBindings.Add(LeafBinding);

  // Manually register the event handler for the SelectedNodeChanged event.
  NewTree.SelectedNodeChanged += new EventHandler(this.Node_Change);

  // Add the TreeView control to the Controls collection of the PlaceHolder control.
  ControlPlaceHolder.Controls.Add(NewTree);

 }

 void Node_Change(Object sender, EventArgs e)
 {

  // Retrieve the TreeView control from the Controls collection of the PlaceHolder control.
  TreeView LocalTree = (TreeView)ControlPlaceHolder.FindControl("BookTreeView");

  // Display the selected node.
  Message.Text = "You selected: " + LocalTree.SelectedNode.Text;

 }

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>TreeView Constructor Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>TreeView Constructor Example</h3>
   
   <asp:PlaceHolder id="ControlPlaceHolder" runat="server">
   </asp:PlaceHolder>
  
   <asp:XmlDataSource id="BookXmlDataSource" 
    DataFile="Book.xml"
    runat="server">
   </asp:XmlDataSource>
   
   <br /><br />
   
   <asp:Label id="Message" runat="server"/>
  
  </form>
 </body>
</html>


<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)

  ' Create a new TreeView control.
  Dim NewTree As New TreeView

  ' Set the properties of the TreeView control.
  NewTree.ID = "BookTreeView"
  NewTree.DataSourceID = "BookXmlDataSource"

  ' Create the tree node binding relationship.

  ' Create the root node binding.
  Dim RootBinding As New TreeNodeBinding
  RootBinding.DataMember = "Book"
  RootBinding.TextField = "Title"

  ' Create the parent node binding.
  Dim ParentBinding As New TreeNodeBinding
  ParentBinding.DataMember = "Chapter"
  ParentBinding.TextField = "Heading"

  ' Create the leaf node binding.
  Dim LeafBinding As New TreeNodeBinding
  LeafBinding.DataMember = "Section"
  LeafBinding.TextField = "Heading"

  ' Add bindings to the DataBindings collection.
  NewTree.DataBindings.Add(RootBinding)
  NewTree.DataBindings.Add(ParentBinding)
  NewTree.DataBindings.Add(LeafBinding)

  ' Manually register the event handler for the SelectedNodeChanged event.
  AddHandler NewTree.SelectedNodeChanged, AddressOf Node_Change

  ' Add the TreeView control to the Controls collection of the PlaceHolder control.
  ControlPlaceHolder.Controls.Add(NewTree)

 End Sub

 Sub Node_Change(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)

  ' Retrieve the TreeView control from the Controls collection of the PlaceHolder control.
  Dim LocalTree As TreeView = CType(ControlPlaceHolder.FindControl("BookTreeView"), TreeView)

  ' Display the selected node.
  Message.Text = "You selected: " & LocalTree.SelectedNode.Text

 End Sub

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>TreeView Constructor Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>TreeView Constructor Example</h3>
   
   <asp:PlaceHolder id="ControlPlaceHolder" runat="server">
   </asp:PlaceHolder>
  
   <asp:XmlDataSource id="BookXmlDataSource" 
    DataFile="Book.xml"
    runat="server">
   </asp:XmlDataSource>
   
   <br /><br />
   
   <asp:Label id="Message" runat="server"/>
  
  </form>
 </body>
</html>

Poniżej przedstawiono dane XML dla powyższych przykładów kodu.The following is the XML data for the preceding code examples.

<Book Title="Book Title"> 
  <Chapter Heading="Chapter 1"> 
    <Section Heading="Section 1"> 
    </Section> 
    <Section Heading="Section 2"> 
    </Section> 
  </Chapter> 
  <Chapter Heading="Chapter 2"> 
    <Section Heading="Section 1"> 
    </Section> 
  </Chapter> 
</Book> 

Uwagi

TreeNodeBindingCollectionKlasa jest używana do przechowywania kolekcji TreeNodeBinding obiektów w kontrolce i zarządzania nią TreeView .The TreeNodeBindingCollection class is used to store and manage a collection of TreeNodeBinding objects in the TreeView control. TreeViewKontrolka używa TreeNodeBindingCollection klasy do jej DataBindings właściwości.The TreeView control uses the TreeNodeBindingCollection class for its DataBindings property.

DataBindingsWłaściwość zawiera TreeNodeBinding obiekty, które definiują relację między elementem danych i węzłem, z którym jest powiązany.The DataBindings property contains TreeNodeBinding objects that define the relationship between a data item and the node that it is binding to. W przypadku tworzenia powiązania ze źródłem danych, gdzie każdy element danych zawiera wiele właściwości (takich jak element XML z kilkoma atrybutami), węzeł wyświetla wartość, która jest zwracana domyślnie przez ToString metodę elementu danych.When binding to a data source where each data item contains multiple properties (such as an XML element with several attributes), a node displays the value that is returned by the ToString method of the data item, by default. W przypadku elementu XML węzeł wyświetla nazwę elementu, który pokazuje podstawową strukturę drzewa, ale nie jest bardzo użyteczny w przeciwnym razie.In the case of an XML element, the node displays the element name, which shows the underlying structure of the tree but is not very useful otherwise. Można powiązać węzeł z określoną właściwością elementu danych, określając powiązania węzłów drzewa.You can bind a node to a specific data item property by specifying tree node bindings. Chociaż DataBindings Kolekcja może być wypełniana programowo, jest zazwyczaj ustawiana deklaratywnie.Although the DataBindings collection can be programmatically populated, it is usually set declaratively.

Aby ustawić deklaratywne powiązania węzłów drzewa:To set the tree node bindings declaratively:

 1. Zagnieżdżaj otwierające i zamykające <DataBindings> Tagi między otwierającym i zamykającym tagiem TreeView kontrolki.Nest opening and closing <DataBindings> tags between the opening and closing tags of the TreeView control.

 2. Umieść <asp:TreeNodeBinding> elementy między tagiem otwierającym i zamykającym <DataBindings> dla każdego powiązania węzła drzewa, które chcesz określić.Place <asp:TreeNodeBinding> elements between the opening and closing <DataBindings> tags for each tree node binding that you want to specify.

Można programowo zarządzać TreeNodeBindingCollection przez dodawanie i usuwanie TreeNodeBinding obiektów.You can programmatically manage a TreeNodeBindingCollection by adding and removing TreeNodeBinding objects. Aby dodać TreeNodeBinding obiekt do kolekcji, użyj Add Insert metody lub.To add a TreeNodeBinding object to the collection, use the Add or Insert method. Aby usunąć węzły z kolekcji, użyj Remove RemoveAt metody, lub StateManagedCollection.Clear .To remove nodes from the collection, use the Remove, RemoveAt, or StateManagedCollection.Clear method.

TreeNodeBindingCollectionKlasa obsługuje kilka sposobów uzyskiwania dostępu do elementów w kolekcji:The TreeNodeBindingCollection class supports several ways to access the items in the collection:

Właściwości

Count

Pobiera liczbę elementów zawartych w StateManagedCollection kolekcji.Gets the number of elements contained in the StateManagedCollection collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
Item[Int32]

Pobiera lub ustawia TreeNodeBinding obiekt pod określonym indeksem w TreeNodeBindingCollection obiekcie.Gets or sets the TreeNodeBinding object at the specified index in the TreeNodeBindingCollection object.

Metody

Add(TreeNodeBinding)

Dołącza określony TreeNodeBinding obiekt do końca TreeNodeBindingCollection obiektu.Appends the specified TreeNodeBinding object to the end of the TreeNodeBindingCollection object.

Clear()

Usuwa wszystkie elementy z StateManagedCollection kolekcji.Removes all items from the StateManagedCollection collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
Contains(TreeNodeBinding)

Określa, czy określony TreeNodeBinding obiekt znajduje się w kolekcji.Determines whether the specified TreeNodeBinding object is in the collection.

CopyTo(Array, Int32)

Kopiuje elementy StateManagedCollection kolekcji do tablicy, rozpoczynając od określonego indeksu tablicy.Copies the elements of the StateManagedCollection collection to an array, starting at a particular array index.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
CopyTo(TreeNodeBinding[], Int32)

Kopiuje wszystkie elementy z TreeNodeBindingCollection obiektu do zgodnej jednowymiarowej tablicy TreeNodeBinding obiektów, rozpoczynając od określonego indeksu w tablicy docelowej.Copies all the items from the TreeNodeBindingCollection object to a compatible one-dimensional array of TreeNodeBinding objects, starting at the specified index in the target array.

CreateKnownType(Int32)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, tworzy wystąpienie klasy implementującej IStateManager .When overridden in a derived class, creates an instance of a class that implements IStateManager. Typ tworzonego obiektu jest oparty na określonym elemencie członkowskim kolekcji zwróconej przez GetKnownTypes() metodę.The type of object created is based on the specified member of the collection returned by the GetKnownTypes() method.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetEnumerator()

Zwraca iterator, który wykonuje iterację StateManagedCollection kolekcji.Returns an iterator that iterates through the StateManagedCollection collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetKnownTypes()

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, pobiera tablicę IStateManager typów, które StateManagedCollection może zawierać kolekcja.When overridden in a derived class, gets an array of IStateManager types that the StateManagedCollection collection can contain.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
IndexOf(TreeNodeBinding)

Określa indeks określonego TreeNodeBinding obiektu w kolekcji.Determines the index of the specified TreeNodeBinding object in the collection.

Insert(Int32, TreeNodeBinding)

Wstawia określony TreeNodeBinding obiekt do TreeNodeBindingCollection obiektu w określonej lokalizacji indeksu.Inserts the specified TreeNodeBinding object into the TreeNodeBindingCollection object at the specified index location.

MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
OnClear()

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, wykonuje dodatkową działanie przed Clear() usunięciem wszystkich elementów z kolekcji.When overridden in a derived class, performs additional work before the Clear() method removes all items from the collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
OnClearComplete()

Po zastąpieniu w klasie pochodnej wykonuje dodatkową pracę po Clear() zakończeniu usuwania wszystkich elementów z kolekcji przez metodę.When overridden in a derived class, performs additional work after the Clear() method finishes removing all items from the collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
OnInsert(Int32, Object)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, wykonuje dodatkową działanie przed IList.Insert(Int32, Object) IList.Add(Object) dodaniem elementu do kolekcji lub.When overridden in a derived class, performs additional work before the IList.Insert(Int32, Object) or IList.Add(Object) method adds an item to the collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
OnInsertComplete(Int32, Object)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, wykonuje dodatkową działanie po IList.Insert(Int32, Object) IList.Add(Object) dodaniu elementu do kolekcji lub przez metodę.When overridden in a derived class, performs additional work after the IList.Insert(Int32, Object) or IList.Add(Object) method adds an item to the collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
OnRemove(Int32, Object)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, wykonuje dodatkową czynność przed IList.Remove(Object) IList.RemoveAt(Int32) usunięciem określonego elementu z kolekcji.When overridden in a derived class, performs additional work before the IList.Remove(Object) or IList.RemoveAt(Int32) method removes the specified item from the collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
OnRemoveComplete(Int32, Object)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, wykonuje dodatkową czynność po usunięciu IList.Remove(Object) IList.RemoveAt(Int32) określonego elementu z kolekcji lub przez metodę.When overridden in a derived class, performs additional work after the IList.Remove(Object) or IList.RemoveAt(Int32) method removes the specified item from the collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
OnValidate(Object)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, sprawdza poprawność elementu StateManagedCollection kolekcji.When overridden in a derived class, validates an element of the StateManagedCollection collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
Remove(TreeNodeBinding)

Usuwa określony TreeNodeBinding obiekt z TreeNodeBindingCollection obiektu.Removes the specified TreeNodeBinding object from the TreeNodeBindingCollection object.

RemoveAt(Int32)

Usuwa TreeNodeBinding obiekt znajdujący się w określonej lokalizacji indeksu z TreeNodeBindingCollection obiektu.Removes the TreeNodeBinding object at the specified index location from the TreeNodeBindingCollection object.

SetDirty()

Wymusza, StateManagedCollection aby cała kolekcja była serializowana do stanu widoku.Forces the entire StateManagedCollection collection to be serialized into view state.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
SetDirtyObject(Object)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, instruuje object zawarty w kolekcji, aby zarejestrować jej cały stan, aby wyświetlić stan, a nie tylko rejestrować informacje o zmianach.When overridden in a derived class, instructs an object contained by the collection to record its entire state to view state, rather than recording only change information.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Jawne implementacje interfejsu

ICollection.Count

Pobiera liczbę elementów zawartych w StateManagedCollection kolekcji.Gets the number of elements contained in the StateManagedCollection collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
ICollection.IsSynchronized

Pobiera wartość wskazującą, czy StateManagedCollection kolekcja jest synchronizowana (bezpieczne wątki).Gets a value indicating whether the StateManagedCollection collection is synchronized (thread safe). Ta metoda zwraca false we wszystkich przypadkach.This method returns false in all cases.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
ICollection.SyncRoot

Pobiera obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do StateManagedCollection kolekcji.Gets an object that can be used to synchronize access to the StateManagedCollection collection. Ta metoda zwraca null we wszystkich przypadkach.This method returns null in all cases.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IEnumerable.GetEnumerator()

Zwraca iterator, który wykonuje iterację StateManagedCollection kolekcji.Returns an iterator that iterates through the StateManagedCollection collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IList.Add(Object)

Dodaje element do StateManagedCollection kolekcji.Adds an item to the StateManagedCollection collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IList.Clear()

Usuwa wszystkie elementy z StateManagedCollection kolekcji.Removes all items from the StateManagedCollection collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IList.Contains(Object)

Określa, czy StateManagedCollection Kolekcja zawiera konkretną wartość.Determines whether the StateManagedCollection collection contains a specific value.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IList.IndexOf(Object)

Określa indeks określonego elementu w StateManagedCollection kolekcji.Determines the index of a specified item in the StateManagedCollection collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IList.Insert(Int32, Object)

Wstawia element do StateManagedCollection kolekcji o określonym indeksie.Inserts an item into the StateManagedCollection collection at the specified index.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IList.IsFixedSize

Pobiera wartość wskazującą, czy StateManagedCollection Kolekcja ma stały rozmiar.Gets a value indicating whether the StateManagedCollection collection has a fixed size. Ta metoda zwraca false we wszystkich przypadkach.This method returns false in all cases.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IList.IsReadOnly

Pobiera wartość wskazującą, czy StateManagedCollection kolekcja jest tylko do odczytu.Gets a value indicating whether the StateManagedCollection collection is read-only.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IList.Item[Int32]

Pobiera IStateManager element o określonym indeksie.Gets the IStateManager element at the specified index.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IList.Remove(Object)

Usuwa pierwsze wystąpienie określonego obiektu z StateManagedCollection kolekcji.Removes the first occurrence of the specified object from the StateManagedCollection collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IList.RemoveAt(Int32)

Usuwa IStateManager element o określonym indeksie.Removes the IStateManager element at the specified index.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IStateManager.IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy StateManagedCollection Kolekcja zapisuje zmiany w stanie widoku.Gets a value indicating whether the StateManagedCollection collection is saving changes to its view state.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IStateManager.LoadViewState(Object)

Przywraca poprzednio zapisany stan widoku StateManagedCollection kolekcji i elementów, które IStateManager zawiera.Restores the previously saved view state of the StateManagedCollection collection and the IStateManager items it contains.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IStateManager.SaveViewState()

Zapisuje zmiany do StateManagedCollection kolekcji i każdego IStateManager obiektu, który zawiera od momentu, gdy strona została opublikowana z powrotem na serwerze.Saves the changes to the StateManagedCollection collection and each IStateManager object it contains since the time the page was posted back to the server.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IStateManager.TrackViewState()

Powoduje, że StateManagedCollection kolekcja i każdy z IStateManager obiektów, które zawiera, są śledzone w celu śledzenia zmian stanu widoku, aby mogły być utrwalane między żądaniami dotyczącymi tej samej strony.Causes the StateManagedCollection collection and each of the IStateManager objects it contains to track changes to their view state so they can be persisted across requests for the same page.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)

Metody rozszerzania

Cast<TResult>(IEnumerable)

Rzutuje elementy elementu IEnumerable do określonego typu.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje elementy IEnumerable w oparciu o określony typ.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Włącza przetwarzanie równoległe zapytania.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

Konwertuje IEnumerable do IQueryable .Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Dotyczy

Zobacz też