TreeNodeCollection Klasa

Definicja

Reprezentuje kolekcję TreeNode obiektów w TreeView kontrolce.Represents a collection of TreeNode objects in the TreeView control. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public ref class TreeNodeCollection sealed : System::Collections::ICollection, System::Web::UI::IStateManager
public sealed class TreeNodeCollection : System.Collections.ICollection, System.Web.UI.IStateManager
type TreeNodeCollection = class
  interface ICollection
  interface IEnumerable
  interface IStateManager
Public NotInheritable Class TreeNodeCollection
Implements ICollection, IStateManager
Dziedziczenie
TreeNodeCollection
Implementuje

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak programowo dodać węzły do i usunąć je z TreeNodeCollection .The following example demonstrates how to programmatically add nodes to and remove them from a TreeNodeCollection. Zwróć uwagę, Nodes że ChildNodes właściwości i zwracają TreeNodeCollection obiekt.Notice that the Nodes and ChildNodes properties return a TreeNodeCollection object.


<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 void Page_Load(Object sender, EventArgs e)
 {

  if (!IsPostBack)
  {

   // Use the Add and Remove methods to programmatically 
   // remove the Appendix C node and replace it with a new 
   // node. 
   LinksTreeView.Nodes.Remove(LinksTreeView.Nodes[3]);
   LinksTreeView.Nodes.Add(new TreeNode("New Appendix C"));

   // Use the AddAt and RemoveAt methods to programmatically 
   // remove the Chapter One node and replace it with a new node.
   LinksTreeView.Nodes[0].ChildNodes.RemoveAt(0);
   LinksTreeView.Nodes[0].ChildNodes.AddAt(0, new TreeNode("New Chapter One"));

   // Use the Clear method to remove all the child nodes of the 
   // Chapter Two node.
   LinksTreeView.Nodes[0].ChildNodes[1].ChildNodes.Clear();

  }

 }

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>TreeNodeCollection Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>TreeNodeCollection Example</h3>
  
   <asp:TreeView id="LinksTreeView"
    Font-Names= "Arial"
    ForeColor="Blue"
    runat="server">
     
    <LevelStyles>
    
     <asp:TreeNodeStyle ChildNodesPadding="10" 
      Font-Bold="true" 
      Font-Size="12pt" 
      ForeColor="DarkGreen"/>
     <asp:TreeNodeStyle ChildNodesPadding="5" 
      Font-Bold="true" 
      Font-Size="10pt"/>
     <asp:TreeNodeStyle ChildNodesPadding="5" 
      Font-UnderLine="true" 
      Font-Size="10pt"/>
     <asp:TreeNodeStyle ChildNodesPadding="10" 
      Font-Size="8pt"/>
       
    </LevelStyles>
     
    <Nodes>
    
     <asp:TreeNode Text="Table of Contents"
      Expanded="true">
       
      <asp:TreeNode Text="Chapter One">
      
       <asp:TreeNode Text="Section 1.0">
       
        <asp:TreeNode Text="Topic 1.0.1"/>
        <asp:TreeNode Text="Topic 1.0.2"/>
        <asp:TreeNode Text="Topic 1.0.3"/>
       
       </asp:TreeNode>
       
       <asp:TreeNode Text="Section 1.1">
       
        <asp:TreeNode Text="Topic 1.1.1"/>
        <asp:TreeNode Text="Topic 1.1.2"/>
        <asp:TreeNode Text="Topic 1.1.3"/>
        <asp:TreeNode Text="Topic 1.1.4"/>
       
       </asp:TreeNode>
      
      </asp:TreeNode>
      
      <asp:TreeNode Text="Chapter Two">
      
       <asp:TreeNode Text="Section 2.0">
       
        <asp:TreeNode Text="Topic 2.0.1"/>
        <asp:TreeNode Text="Topic 2.0.2"/>
       
       </asp:TreeNode>
      
      </asp:TreeNode>
      
     </asp:TreeNode>
     
     <asp:TreeNode Text="Appendix A" />
     <asp:TreeNode Text="Appendix B" />
     <asp:TreeNode Text="Appendix C" />
    
    </Nodes>
    
   </asp:TreeView>

  </form>
 </body>
</html>


<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)

  If Not IsPostBack Then

   ' Use the Add and Remove methods to programmatically 
   ' remove the Appendix C node and replace it with a new 
   ' node. 
   LinksTreeView.Nodes.Remove(LinksTreeView.Nodes(3))
   LinksTreeView.Nodes.Add(New TreeNode("New Appendix C"))

   ' Use the AddAt and RemoveAt methods to programmatically 
   ' remove the Chapter One node and replace it with a new node.
   LinksTreeView.Nodes(0).ChildNodes.RemoveAt(0)
   LinksTreeView.Nodes(0).ChildNodes.AddAt(0, New TreeNode("New Chapter One"))

   ' Use the Clear method to remove all the child nodes of the 
   ' Chapter Two node.
   LinksTreeView.Nodes(0).ChildNodes(1).ChildNodes.Clear()

  End If

 End Sub

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>TreeNodeCollection Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>TreeNodeCollection Example</h3>
  
   <asp:TreeView id="LinksTreeView"
    Font-Names= "Arial"
    ForeColor="Blue"
    runat="server">
     
    <LevelStyles>
    
     <asp:TreeNodeStyle ChildNodesPadding="10" 
      Font-Bold="true" 
      Font-Size="12pt" 
      ForeColor="DarkGreen"/>
     <asp:TreeNodeStyle ChildNodesPadding="5" 
      Font-Bold="true" 
      Font-Size="10pt"/>
     <asp:TreeNodeStyle ChildNodesPadding="5" 
      Font-UnderLine="true" 
      Font-Size="10pt"/>
     <asp:TreeNodeStyle ChildNodesPadding="10" 
      Font-Size="8pt"/>
       
    </LevelStyles>
     
    <Nodes>
    
     <asp:TreeNode Text="Table of Contents"
      Expanded="true">
       
      <asp:TreeNode Text="Chapter One">
      
       <asp:TreeNode Text="Section 1.0">
       
        <asp:TreeNode Text="Topic 1.0.1"/>
        <asp:TreeNode Text="Topic 1.0.2"/>
        <asp:TreeNode Text="Topic 1.0.3"/>
       
       </asp:TreeNode>
       
       <asp:TreeNode Text="Section 1.1">
       
        <asp:TreeNode Text="Topic 1.1.1"/>
        <asp:TreeNode Text="Topic 1.1.2"/>
        <asp:TreeNode Text="Topic 1.1.3"/>
        <asp:TreeNode Text="Topic 1.1.4"/>
       
       </asp:TreeNode>
      
      </asp:TreeNode>
      
      <asp:TreeNode Text="Chapter Two">
      
       <asp:TreeNode Text="Section 2.0">
       
        <asp:TreeNode Text="Topic 2.0.1"/>
        <asp:TreeNode Text="Topic 2.0.2"/>
       
       </asp:TreeNode>
      
      </asp:TreeNode>
      
     </asp:TreeNode>
     
     <asp:TreeNode Text="Appendix A" />
     <asp:TreeNode Text="Appendix B" />
     <asp:TreeNode Text="Appendix C" />
    
    </Nodes>
    
   </asp:TreeView>

  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

TreeNodeCollectionKlasa jest używana do przechowywania kolekcji TreeNode obiektów w kontrolce i zarządzania nią TreeView .The TreeNodeCollection class is used to store and manage a collection of TreeNode objects in the TreeView control. TreeViewKontrolka używa TreeNodeCollection klasy w dwóch właściwościach.The TreeView control uses the TreeNodeCollection class in two of its properties. Przechowuje swoje węzły główne we Nodes właściwości i jej wybranych węzłach we CheckedNodes właściwości.It stores its root nodes in the Nodes property and its selected nodes in the CheckedNodes property. TreeNodeCollectionKolekcja jest również używana dla ChildNodes właściwości do przechowywania węzłów podrzędnych (jeśli istnieją).The TreeNodeCollection collection is also used for the ChildNodes property to store child nodes (if any).

TreeNodeCollectionKlasa obsługuje kilka sposobów uzyskiwania dostępu do elementów w kolekcji:The TreeNodeCollection class supports several ways to access the items in the collection:

 • Użyj Item[] indeksatora, aby pobrać TreeNode obiekt bezpośrednio w określonym indeksie liczonym od zera.Use the Item[] indexer to retrieve a TreeNode object directly at a specific zero-based index.

 • Użyj GetEnumerator metody, aby utworzyć moduł wyliczający, który może być używany do iteracji kolekcji.Use the GetEnumerator method to create an enumerator that can be used to iterate through the collection.

 • Użyj foreach (C#) lub For Each (Visual Basic), aby wykonać iterację kolekcji.Use foreach (C#) or For Each (Visual Basic) to iterate through the collection.

 • Użyj CopyTo metody, aby skopiować zawartość kolekcji do Array obiektu.Use the CopyTo method to copy the contents of the collection into an Array object.

Można programowo zarządzać TreeNodeCollection przez dodawanie i usuwanie TreeNode obiektów.You can programmatically manage the TreeNodeCollection by adding and removing TreeNode objects. Aby dodać węzły do kolekcji, użyj Add AddAt metody lub.To add nodes to the collection, use the Add or AddAt method. Aby usunąć węzły z kolekcji, użyj Remove RemoveAt metody, lub Clear .To remove nodes from the collection, use the Remove, RemoveAt, or Clear method.

Uwaga

Gdy TreeView formant jest powiązany ze źródłem danych, Nodes ChildNodes kolekcje i są wypełniane automatycznie przy każdym wystąpieniu powiązania.When the TreeView control is bound to a data source, the Nodes and ChildNodes collections are automatically populated each time binding occurs. Wszystkie zmiany kolekcji między powiązaniami zostaną utracone.Any changes to the collections between bindings will be lost. Aby zachować te zmiany, należy zaktualizować źródło danych lub ręcznie skompilować kolekcję po każdym utworzeniu powiązania.To retain these changes, either update the data source or manually rebuild the collection each time you bind.

TreeNodeCollectionZawiera właściwości i metody, które umożliwiają pobieranie informacji o samej kolekcji.The TreeNodeCollection contains properties and methods that allow you to retrieve information about the collection itself. Aby dowiedzieć się, ile elementów znajduje się w kolekcji, użyj Count właściwości.To find out how many items are in the collection, use the Count property. Jeśli chcesz określić, czy kolekcja zawiera określony TreeNode obiekt, użyj Contains metody.If you want to determine whether the collection contains a certain TreeNode object, use the Contains method. Aby uzyskać indeks TreeNode obiektu w kolekcji, użyj IndexOf metody.To get the index of a TreeNode object in the collection, use the IndexOf method.

Konstruktory

TreeNodeCollection()

Inicjuje nowe wystąpienie TreeNodeCollection klasy przy użyciu wartości domyślnych.Initializes a new instance of the TreeNodeCollection class using the default values.

TreeNodeCollection(TreeNode)

Inicjuje nowe wystąpienie TreeNodeCollection klasy przy użyciu określonego węzła nadrzędnego (lub właściciela).Initializes a new instance of the TreeNodeCollection class using the specified parent node (or owner).

Właściwości

Count

Pobiera liczbę elementów w TreeNodeCollection obiekcie.Gets the number of items in the TreeNodeCollection object.

IsSynchronized

Pobiera wartość wskazującą, czy dostęp do elementu TreeNodeCollection jest synchronizowany (bezpieczny wątkowo).Gets a value indicating whether access to the TreeNodeCollection is synchronized (thread safe).

Item[Int32]

Pobiera TreeNode obiekt pod określonym indeksem w TreeNodeCollection obiekcie.Gets the TreeNode object at the specified index in the TreeNodeCollection object.

SyncRoot

Pobiera obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do TreeNodeCollection obiektu.Gets an object that can be used to synchronize access to the TreeNodeCollection object.

Metody

Add(TreeNode)

Dołącza określony TreeNode obiekt do końca TreeNodeCollection obiektu.Appends the specified TreeNode object to the end of the TreeNodeCollection object.

AddAt(Int32, TreeNode)

Wstawia określony TreeNode obiekt w obiekcie w TreeNodeCollection określonej lokalizacji indeksu.Inserts the specified TreeNode object in a TreeNodeCollection object at the specified index location.

Clear()

Opróżnia TreeNodeCollection obiekt.Empties the TreeNodeCollection object.

Contains(TreeNode)

Określa, czy określony TreeNode obiekt znajduje się w kolekcji.Determines whether the specified TreeNode object is in the collection.

CopyTo(TreeNode[], Int32)

Kopiuje wszystkie elementy z TreeNodeCollection obiektu do zgodnej jednowymiarowej tablicy TreeNode obiektów, rozpoczynając od określonego indeksu w tablicy docelowej.Copies all the items from the TreeNodeCollection object to a compatible one-dimensional array of TreeNode objects, starting at the specified index in the target array.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetEnumerator()

Zwraca moduł wyliczający, który może być używany do iteracji w TreeNodeCollection obiekcie.Returns an enumerator that can be used to iterate through a TreeNodeCollection object.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
IndexOf(TreeNode)

Określa indeks określonego TreeNode obiektu.Determines the index of the specified TreeNode object.

MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
Remove(TreeNode)

Usuwa określony TreeNode obiekt z TreeNodeCollection obiektu.Removes the specified TreeNode object from the TreeNodeCollection object.

RemoveAt(Int32)

Usuwa TreeNode obiekt znajdujący się w określonej lokalizacji indeksu z TreeNodeCollection obiektu.Removes the TreeNode object at the specified index location from the TreeNodeCollection object.

ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Jawne implementacje interfejsu

ICollection.CopyTo(Array, Int32)

Kopiuje wszystkie elementy z TreeNodeCollection obiektu do zgodnego jednowymiarowego Array , rozpoczynając od określonego indeksu w tablicy docelowej.Copies all the items from the TreeNodeCollection object to a compatible one-dimensional Array, starting at the specified index in the target array.

IStateManager.IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy TreeNodeCollection obiekt zapisuje zmiany w stanie widoku.Gets a value indicating whether the TreeNodeCollection object is saving changes to its view state.

IStateManager.LoadViewState(Object)

Ładuje TreeNodeCollection stan widoku poprzednio zapisanego obiektu.Loads the TreeNodeCollection object's previously saved view state.

IStateManager.SaveViewState()

Zapisuje zmiany stanu widoku Object .Saves the changes to view state to a Object.

IStateManager.TrackViewState()

Nakazuje TreeNodeCollection śledzenie zmian stanu widoku.Instructs the TreeNodeCollection to track changes to its view state.

Metody rozszerzania

Cast<TResult>(IEnumerable)

Rzutuje elementy elementu IEnumerable do określonego typu.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje elementy IEnumerable w oparciu o określony typ.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Włącza przetwarzanie równoległe zapytania.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

Konwertuje IEnumerable do IQueryable .Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Dotyczy

Zobacz też