TreeView.TreeNodeExpanded Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy węzeł jest rozwinięty w TreeView formancie.Occurs when a node is expanded in the TreeView control.

public:
 event System::Web::UI::WebControls::TreeNodeEventHandler ^ TreeNodeExpanded;
public event System.Web.UI.WebControls.TreeNodeEventHandler TreeNodeExpanded;
member this.TreeNodeExpanded : System.Web.UI.WebControls.TreeNodeEventHandler 
Public Custom Event TreeNodeExpanded As TreeNodeEventHandler 

Typ zdarzenia

TreeNodeEventHandler

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak za pomocą TreeNodeExpanded zdarzenia zaktualizować zawartość Label kontrolki, gdy użytkownik poszerzy węzeł w TreeView formancie.The following code example demonstrates how to use the TreeNodeExpanded event to update the content of a Label control when the user expands a node in the TreeView control.


<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 void Node_Expand(Object sender, TreeNodeEventArgs e)
 {

  Message.Text = "You expanded the " + e.Node.Text + " node.";

 }

 void Node_Collapse(Object sender, TreeNodeEventArgs e)
 {

  Message.Text = "You collapsed the " + e.Node.Text + " node.";

 }

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

 <head runat="server">
  <title>TreeView TreeNodeExpand and TreeNodeCollapse Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>TreeView TreeNodeExpand and TreeNodeCollapse Example</h3>
   
   <asp:TreeView id="BookTreeView"
    ExpandDepth="1"
    OnTreeNodeExpanded="Node_Expand"
    OnTreeNodeCollapsed="Node_Collapse"
    runat="server">
     
    <Nodes>
    
     <asp:TreeNode Value="Chapter 1" 
      Text="Chapter 1">
       
      <asp:TreeNode Value="Section 1"
       Text="Section 1">
        
       <asp:TreeNode Value="Paragraph 1" 
        Text="Paragraph 1">
       </asp:TreeNode>
        
      </asp:TreeNode>
      
      <asp:TreeNode Value="Section 2" 
       Text="Section 2">
      </asp:TreeNode>
      
     </asp:TreeNode>
    
    </Nodes>
    
   </asp:TreeView>
   
   <br />
   
   <asp:Label id="Message" runat="server"/>

  </form>
 </body>
</html>


<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 Sub Node_Expand(ByVal sender As Object, ByVal e As TreeNodeEventArgs)

  Message.Text = "You expanded the " & e.Node.Text & " node."

 End Sub

 Sub Node_Collapse(ByVal sender As Object, ByVal e As TreeNodeEventArgs)

  Message.Text = "You collapsed the " & e.Node.Text & " node."

 End Sub

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

 <head runat="server">
  <title>TreeView TreeNodeExpand and TreeNodeCollapse Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>TreeView TreeNodeExpand and TreeNodeCollapse Example</h3>
   
   <asp:TreeView id="BookTreeView"
    ExpandDepth="1"
    OnTreeNodeExpanded="Node_Expand"
    OnTreeNodeCollapsed="Node_Collapse"
    runat="server">
     
    <Nodes>
    
     <asp:TreeNode Value="Chapter 1" 
      Text="Chapter 1">
       
      <asp:TreeNode Value="Section 1"
       Text="Section 1">
        
       <asp:TreeNode Value="Paragraph 1" 
        Text="Paragraph 1">
       </asp:TreeNode>
        
      </asp:TreeNode>
      
      <asp:TreeNode Value="Section 2" 
       Text="Section 2">
      </asp:TreeNode>
      
     </asp:TreeNode>
    
    </Nodes>
    
   </asp:TreeView>
   
   <br />
   
   <asp:Label id="Message" runat="server"/>

  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

TreeNodeExpandedZdarzenie jest zgłaszane, gdy węzeł jest rozwinięty w TreeView formancie.The TreeNodeExpanded event is raised when a node is expanded in the TreeView control. Dzięki temu można podać metodę obsługi zdarzeń, która wykonuje procedurę niestandardową przy każdym wystąpieniu tego zdarzenia.This allows you to provide an event-handling method that performs a custom routine whenever this event occurs.

Uwaga

Jeśli SelectAction Właściwość dla węzła jest ustawiona na TreeNodeSelectAction.Expand lub TreeNodeSelectAction.SelectExpand , TreeNodeExpanded zdarzenie jest również wywoływane, gdy ten węzeł zostanie kliknięty w TreeView formancie.If the SelectAction property for a node is set to TreeNodeSelectAction.Expand or TreeNodeSelectAction.SelectExpand, the TreeNodeExpanded event is also raised when that node is clicked in the TreeView control.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też