Unit.Equality(Unit, Unit) Operator

Definicja

Porównuje dwa Unit obiekty, aby określić, czy są równe.Compares two Unit objects to determine whether they are equal.

public:
 static bool operator ==(System::Web::UI::WebControls::Unit left, System::Web::UI::WebControls::Unit right);
public static bool operator == (System.Web.UI.WebControls.Unit left, System.Web.UI.WebControls.Unit right);
static member ( = ) : System.Web.UI.WebControls.Unit * System.Web.UI.WebControls.Unit -> bool
Public Shared Operator == (left As Unit, right As Unit) As Boolean

Parametry

left
Unit

Po Unit lewej stronie operatora.The Unit on the left side of the operator.

right
Unit

Po Unit prawej stronie operatora.The Unit on the right side of the operator.

Zwraca

Boolean

true Jeśli oba Unit obiekty są równe; w przeciwnym razie false .true if both Unit objects are equal; otherwise, false.

Uwagi

Użyj tego operatora, aby porównać dwa Unit obiekty pod kątem równości.Use this operator to compare two Unit objects for equality. Aby oba obiekty były równe, muszą mieć te same wartości dla Type Value właściwości i.For both objects to be equal, they must have the same values for both the Type and Value properties.

Równoważna Metoda dla tego operatora to Unit.Equals(Object)The equivalent method for this operator is Unit.Equals(Object)

Dotyczy

Zobacz też