UnitType Wyliczenie

Definicja

Określa jednostkę miary.Specifies the unit of measurement.

public enum class UnitType
public enum UnitType
type UnitType = 
Public Enum UnitType
Dziedziczenie
UnitType

Pola

Cm 6

Pomiar jest w centymetrach.Measurement is in centimeters.

Em 8

Pomiar jest określany względem wysokości czcionki elementu nadrzędnego.Measurement is relative to the height of the parent element's font.

Ex 9

Pomiar jest względem wysokości małej litery x czcionki elementu nadrzędnego.Measurement is relative to the height of the lowercase letter x of the parent element's font.

Inch 4

Pomiar jest w calach.Measurement is in inches.

Mm 5

Pomiar jest w milimetrach.Measurement is in millimeters.

Percentage 7

Pomiar jest wartością procentową względem elementu nadrzędnego.Measurement is a percentage relative to the parent element.

Pica 3

Pomiar jest w pica.Measurement is in picas. Wartość pica reprezentuje 12 punktów.A pica represents 12 points.

Pixel 1

Pomiar jest w pikselach.Measurement is in pixels.

Point 2

Pomiar jest w punktach.Measurement is in points. Punkt reprezentuje 1/72 cala.A point represents 1/72 of an inch.

Uwagi

UnitTypeWyliczenie reprezentuje różne obsługiwane jednostki miary.The UnitType enumeration represents the different supported measurement units. Pomiary mogą być reprezentowane w pikselach, punktach, pica, calach, milimetrach, centymetrach, wartościach procentowych, em lub na przykład.Measurements can be represented in pixels, points, picas, inches, millimeters, centimeters, percentages, em, or ex.

Punkt jest jednostką miary, która reprezentuje 1/72 cala.A Point is a unit of measurement that represents 1/72 of an inch.

Pica jest jednostką, która jest równa 12 punktów.A Pica is a unit that equals 12 points.

Wartość procentowa jest jednostką miary względem elementu nadrzędnego.A Percentage is a unit of measurement that is relative to a parent element. Na przykład jeśli rozmiar czcionki akapitu wynosi 10 pikseli, można umieścić frazę w akapicie z rozmiarem czcionki określony jako 200%.For example, if the font size of a paragraph is 10 pixels, you can place a phrase inside the paragraph with a font size specified as 200%. Rozmiar czcionki frazy zmieni się dwukrotnie na rozmiar czcionki akapitu lub 20 pikseli.The font size of the phrase becomes twice the font size of the paragraph, or 20 pixels.

Em jest jednostką miary względem wysokości czcionki elementu nadrzędnego.An Em is a unit of measurement that is relative to the height of a parent element's font. Na przykład jeśli rozmiar czcionki akapitu wynosi 10 pikseli, można umieścić frazę w akapicie z rozmiarem czcionki określony jako 2 em.For example, if the font size of a paragraph is 10 pixels, you can place a phrase inside the paragraph with a font size specified as 2 em. Rozmiar czcionki frazy zmieni się dwukrotnie na rozmiar czcionki akapitu lub 20 pikseli.The font size of the phrase becomes twice the font size of the paragraph, or 20 pixels.

Ex jest jednostką miary, która jest względem wysokości małej litery x czcionki elementu nadrzędnego.An Ex is a unit of measurement that is relative to the height of the lowercase letter x of the parent element's font. Na przykład jeśli rozmiar czcionki akapitu wynosi 10 pikseli, można umieścić frazę w akapicie z rozmiarem czcionki określony jako 2.For example if the font size of a paragraph is 10 pixels, you can place a phrase inside the paragraph with a font size specified as 2 ex. Rozmiar czcionki frazy jest dwukrotnie większy od małej litery x w akapicie.The font size of the phrase becomes twice the font size of a lowercase letter x in the paragraph.

Dotyczy

Zobacz też