ValidationCompareOperator Wyliczenie

Definicja

Określa operatory porównania walidacji używane przez CompareValidator formant.Specifies the validation comparison operators used by the CompareValidator control.

public enum class ValidationCompareOperator
public enum ValidationCompareOperator
type ValidationCompareOperator = 
Public Enum ValidationCompareOperator
Dziedziczenie
ValidationCompareOperator

Pola

DataTypeCheck 6

Porównanie tylko dla typu danych.A comparison for data type only.

Equal 0

Porównanie równości.A comparison for equality.

GreaterThan 2

Porównanie większej niż.A comparison for greater than.

GreaterThanEqual 3

Porównanie wartości większej lub równej.A comparison for greater than or equal to.

LessThan 4

Porównanie dla mniejszej niż.A comparison for less than.

LessThanEqual 5

Porównanie mniejsze niż lub równe.A comparison for less than or equal to.

NotEqual 1

Porównanie dla nierówności.A comparison for inequality.

Przykłady

Ważne

Ten przykład zawiera pole tekstowe akceptujące dane wejściowe użytkownika, które jest potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa.This example has a text box that accepts user input, which is a potential security threat. Domyślnie strony sieci Web ASP.NET sprawdzają, czy dane wejściowe użytkownika nie obejmują elementów skryptu ani HTML.By default, ASP.NET Web pages validate that user input does not include script or HTML elements. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie luk w zabezpieczeniach.For more information, see Script Exploits Overview.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>CompareValidator Example</title>
<script runat="server">
 
   void Button_Click(Object sender, EventArgs e) 
   {
 
     if (Page.IsValid) 
     {
      lblOutput.Text = "Result: Valid!";
     }
     else 
     {
      lblOutput.Text = "Result: Not valid!";
     }

   }
 
   void Operator_Index_Changed(Object sender, EventArgs e) 
   {

     Compare1.Operator = (ValidationCompareOperator) ListOperator.SelectedIndex;
     Compare1.Validate();

   }

   void Type_Index_Changed(Object sender, EventArgs e) 
   {

     Compare1.Type = (ValidationDataType) ListType.SelectedIndex;
     Compare1.Validate();

   }
 
  </script>
 
</head>
<body>
 
  <form id="form1" runat="server">

   <h3>CompareValidator Example</h3>
   <br />
   Enter a value in each textbox. Select a comparison operator<br />
   and data type. Click "Validate" to compare values.
 
   <table style="background-color:#eeeeee; padding:10">

     <tr valign="top">

      <td>

        <h5>String 1:</h5>
        <asp:TextBox id="TextBox1" 
          runat="server"/>

      </td>

      <td>

        <h5>Comparison Operator:</h5>
 
        <asp:ListBox id="ListOperator" 
          OnSelectedIndexChanged="Operator_Index_Changed" 
          runat="server">

         <asp:ListItem Selected="True" Value="Equal">Equal</asp:ListItem>
         <asp:ListItem Value="NotEqual">NotEqual</asp:ListItem>
         <asp:ListItem Value="GreaterThan">GreaterThan</asp:ListItem>
         <asp:ListItem Value="GreaterThanEqual">GreaterThanEqual</asp:ListItem>
         <asp:ListItem Value="LessThan">LessThan</asp:ListItem>
         <asp:ListItem Value="LessThanEqual">LessThanEqual</asp:ListItem>
         <asp:ListItem Value="DataTypeCheck">DataTypeCheck</asp:ListItem>

        </asp:ListBox>

      </td>

      <td>

        <h5>String 2:</h5>
        <asp:TextBox id="TextBox2" 
          runat="server"/>
        <br />
        <asp:Button id="Button1"
          Text="Validate" 
          OnClick="Button_Click" 
          runat="server"/>

      </td>
     </tr>

     <tr>
      <td colspan="3" align="center">

        <h5>Data Type:</h5>

        <asp:ListBox id="ListType" 
          OnSelectedIndexChanged="Type_Index_Changed" 
          runat="server">

         <asp:ListItem Selected="true" Value="String" >String</asp:ListItem>
         <asp:ListItem Value="Integer" >Integer</asp:ListItem>
         <asp:ListItem Value="Double" >Double</asp:ListItem>
         <asp:ListItem Value="Date" >Date</asp:ListItem>
         <asp:ListItem Value="Currency" >Currency</asp:ListItem>

        </asp:ListBox>
      </td>
     </tr>
   </table>
 
   <asp:CompareValidator id="Compare1" 
      ControlToValidate="TextBox1" 
      ControlToCompare="TextBox2"
      EnableClientScript="False" 
      Type="String" 
      runat="server"/>
 
   <br />
    
   <asp:Label id="lblOutput" 
      Font-Names="verdana" 
      Font-Size="10pt" 
      runat="server"/>
 
  </form>
 
</body>
</html>

<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>CompareValidator Example</title>
<script runat="server">
 
   Sub Button_Click(sender As Object, e As EventArgs) 
 
     If Page.IsValid Then 
     
      lblOutput.Text = "Result: Valid!"
     
     Else 
     
      lblOutput.Text = "Result: Not valid!"
     
     End If

   End Sub
 
   Sub Operator_Index_Changed(sender As Object, e As EventArgs) 

     Compare1.Operator = CType(ListOperator.SelectedIndex, ValidationCompareOperator)
     Compare1.Validate()

   End Sub

   Sub Type_Index_Changed(sender As Object, e As EventArgs) 

     Compare1.Type = CType(ListType.SelectedIndex, ValidationDataType)
     Compare1.Validate()

   End Sub
 
  </script>
 
</head>
<body>
 
  <form id="form1" runat="server">

   <h3>CompareValidator Example</h3>
   <br />
   Enter a value in each textbox. Select a comparison operator<br />
   and data type. Click "Validate" to compare values.
 
   <table style="background-color:#eeeeee; padding:10">

     <tr valign="top">

      <td>

        <h5>String 1:</h5>
        <asp:TextBox id="TextBox1" 
          runat="server"/>

      </td>

      <td>

        <h5>Comparison Operator:</h5>
 
        <asp:ListBox id="ListOperator" 
          OnSelectedIndexChanged="Operator_Index_Changed" 
          runat="server">

         <asp:ListItem Selected="True" Value="Equal">Equal</asp:ListItem>
         <asp:ListItem Value="NotEqual">NotEqual</asp:ListItem>
         <asp:ListItem Value="GreaterThan">GreaterThan</asp:ListItem>
         <asp:ListItem Value="GreaterThanEqual">GreaterThanEqual</asp:ListItem>
         <asp:ListItem Value="LessThan">LessThan</asp:ListItem>
         <asp:ListItem Value="LessThanEqual">LessThanEqual</asp:ListItem>
         <asp:ListItem Value="DataTypeCheck">DataTypeCheck</asp:ListItem>

        </asp:ListBox>

      </td>

      <td>

        <h5>String 2:</h5>
        <asp:TextBox id="TextBox2" 
          runat="server"/>
        <br />
        <asp:Button id="Button1"
          Text="Validate" 
          OnClick="Button_Click" 
          runat="server"/>

      </td>
     </tr>

     <tr>
      <td colspan="3" align="center">

        <h5>Data Type:</h5>

        <asp:ListBox id="ListType" 
          OnSelectedIndexChanged="Type_Index_Changed" 
          runat="server">

         <asp:ListItem Selected="true" Value="String" >String</asp:ListItem>
         <asp:ListItem Value="Integer" >Integer</asp:ListItem>
         <asp:ListItem Value="Double" >Double</asp:ListItem>
         <asp:ListItem Value="Date" >Date</asp:ListItem>
         <asp:ListItem Value="Currency" >Currency</asp:ListItem>

        </asp:ListBox>
      </td>
     </tr>
   </table>
 
   <asp:CompareValidator id="Compare1" 
      ControlToValidate="TextBox1" 
      ControlToCompare="TextBox2"
      EnableClientScript="False" 
      Type="String" 
      runat="server"/>
 
   <br />
    
   <asp:Label id="lblOutput" 
      Font-Names="verdana" 
      Font-Size="10pt" 
      runat="server"/>
 
  </form>
 
</body>
</html>

Uwagi

ValidationCompareOperatorWyliczenie reprezentuje operacje porównania, które mogą być wykonywane przez CompareValidator formant.The ValidationCompareOperator enumeration represents the comparison operations that can be performed by the CompareValidator control.

Uwaga

W przeciwieństwie do innych operatorów, DataTypeCheck jest operacją jednoargumentową.Unlike the other operators, DataTypeCheck is a unary operation. Sprawdzany jest tylko typ danych sprawdzanej kontroli danych wejściowych.Only the data type of the input control being validated is checked. Jeśli ControlToCompare właściwości lub ValueToCompare są ustawiane, gdy ta operacja jest używana, te wartości nie są sprawdzane.If the ControlToCompare or ValueToCompare properties are set when this operation is used, those values are not checked.

Dotyczy

Zobacz też