ValidationSummaryDisplayMode Wyliczenie

Definicja

Określa tryb wyświetlania podsumowania walidacji używany przez ValidationSummary formant.Specifies the validation summary display mode used by the ValidationSummary control.

public enum class ValidationSummaryDisplayMode
public enum ValidationSummaryDisplayMode
type ValidationSummaryDisplayMode = 
Public Enum ValidationSummaryDisplayMode
Dziedziczenie
ValidationSummaryDisplayMode

Pola

BulletList 1

Podsumowanie walidacji wyświetlane na liście punktowanej.Validation summary displayed in a bulleted list.

List 0

Podsumowanie walidacji wyświetlone na liście.Validation summary displayed in a list.

SingleParagraph 2

Podsumowanie walidacji wyświetlane w pojedynczym akapicie.Validation summary displayed in a single paragraph.

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób określania trybu wyświetlania dla ValidationSummary kontrolki.The following example demonstrates how to specify the display mode for a ValidationSummary control.

Ważne

Ten przykład zawiera pole tekstowe akceptujące dane wejściowe użytkownika, które jest potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa.This example has a text box that accepts user input, which is a potential security threat. Domyślnie strony sieci Web ASP.NET sprawdzają, czy dane wejściowe użytkownika nie obejmują elementów skryptu ani HTML.By default, ASP.NET Web pages validate that user input does not include script or HTML elements. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie luk w zabezpieczeniach.For more information, see Script Exploits Overview.


<%@ Page Language="C#"%>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   Name:<br/>
   <asp:textbox id="NameTextBox"
    runat="server"/>
    
   <asp:requiredfieldvalidator id="NameTextBoxRequiredValidator"
    controltovalidate="NameTextBox"
    errormessage="Name field."
    text="Please enter your name"
    runat="server"/>   
    
   <br/> 
   
   City:<br/>
   <asp:textbox id="CityTextBox"
    runat="server"/>
    
   <asp:requiredfieldvalidator id="CityTextBoxRequiredValidator"
    controltovalidate="CityTextBox"
    errormessage="City field."
    text="Please enter the city."
    runat="server"/> 
    
   <br/>
   
   <asp:Button id="SubmitButton"
    text="Submit"
    runat="server"/>
   
   <hr/>
   
   <asp:ValidationSummary 
    id="valSum" 
    displaymode="BulletList" 
    headertext="You must enter a value in the following fields:"
    runat="server"/>
  
  </form>
 </body>
</html>
 

<%@ Page Language="VB"%>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   Name:<br/>
   <asp:textbox id="NameTextBox"
    runat="server"/>
    
   <asp:requiredfieldvalidator id="NameTextBoxRequiredValidator"
    controltovalidate="NameTextBox"
    errormessage="Name field."
    text="Please enter your name"
    runat="server"/>   
    
   <br/> 
   
   City:<br/>
   <asp:textbox id="CityTextBox"
    runat="server"/>
    
   <asp:requiredfieldvalidator id="CityTextBoxRequiredValidator"
    controltovalidate="CityTextBox"
    errormessage="City field."
    text="Please enter the city."
    runat="server"/> 
    
   <br/>
   
   <asp:Button id="SubmitButton"
    text="Submit"
    runat="server"/>
   
   <hr/>
   
   <asp:ValidationSummary 
    id="valSum" 
    displaymode="BulletList" 
    headertext="You must enter a value in the following fields:"
    runat="server"/>
  
  </form>
 </body>
</html>
 

Uwagi

ValidationSummaryDisplayModeWyliczenie reprezentuje różne formaty wyświetlania ValidationSummary kontrolki.The ValidationSummaryDisplayMode enumeration represents the different display formats of a ValidationSummary control.

Dotyczy

Zobacz też