View.OnActivate(EventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi Activate zdarzenie View formantu.Raises the Activate event of the View control.

protected public:
 virtual void OnActivate(EventArgs ^ e);
protected internal virtual void OnActivate (EventArgs e);
abstract member OnActivate : EventArgs -> unit
override this.OnActivate : EventArgs -> unit
Protected Friend Overridable Sub OnActivate (e As EventArgs)

Parametry

e
EventArgs

EventArgsZawierający dane zdarzenia.An EventArgs that contains the event data.

Uwagi

ActivateZdarzenie jest zgłaszane, gdy bieżący View formant zmieni się na aktywny widok.The Activate event is raised when the current View control becomes the active view.

Dotyczy

Zobacz też