WebControl.AccessKey Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia klucz dostępu, który umożliwia szybkie przejście do kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the access key that allows you to quickly navigate to the Web server control.

public:
 virtual property System::String ^ AccessKey { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
public virtual string AccessKey { get; set; }
public virtual string AccessKey { get; set; }
[<System.ComponentModel.Bindable(true)>]
member this.AccessKey : string with get, set
member this.AccessKey : string with get, set
Public Overridable Property AccessKey As String

Wartość właściwości

String

Klucz dostępu do szybkiej nawigacji do kontrolki serwer sieci Web.The access key for quick navigation to the Web server control. Wartość domyślna to Empty , co oznacza, że ta właściwość nie jest ustawiona.The default value is Empty, which indicates that this property is not set.

Atrybuty

Wyjątki

Określony klucz dostępu nie jest ani null Empty jedynym ciągiem znaków.The specified access key is neither null, Empty nor a single character string.

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób ustawiania AccessKey właściwości kontrolki i korzystania z niej TextBox .The following example illustrates how to set and use the AccessKey property of a TextBox control.

Ważne

Ten przykład zawiera pole tekstowe akceptujące dane wejściowe użytkownika, które jest potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa.This example has a text box that accepts user input, which is a potential security threat. Domyślnie strony sieci Web ASP.NET sprawdzają, czy dane wejściowe użytkownika nie obejmują elementów skryptu ani HTML.By default, ASP.NET Web pages validate that user input does not include script or HTML elements. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie luk w zabezpieczeniach.For more information, see Script Exploits Overview.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head>
  <title>AccessKey Property of a Web Control</title>
</head>
 <body>
 
  <h3>AccessKey Property of a Web Control</h3>
 
 <form id="form1" runat="server">
 
  <asp:TextBox id="TextBox1" 
   AccessKey="Y" 
   Text="Press Alt-Y to get focus here" 
   Columns="45"
   runat="server"/>
 
  <br />
 
  <asp:TextBox id="TextBox2" 
   AccessKey="Z" 
   Text="Press Alt-Z to get focus here" 
   Columns="45"
   runat="server"/>
 
 </form>
 
 </body>
 </html>
  
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head>
  <title>AccessKey Property of a Web Control</title>
</head>
 <body>
 
  <h3>AccessKey Property of a Web Control</h3>
 
 <form id="form1" runat="server">
 
  <asp:TextBox id="TextBox1" 
   AccessKey="Y" 
   Text="Press Alt-Y to get focus here" 
   Columns="45"
   runat="server"/>
 
  <br />
 
  <asp:TextBox id="TextBox2" 
   AccessKey="Z" 
   Text="Press Alt-Z to get focus here" 
   Columns="45"
   runat="server"/>
 
 </form>
 
 </body>
 </html>
  

Uwagi

Użyj AccessKey właściwości, aby określić skrót klawiaturowy dla kontrolki serwer sieci Web.Use the AccessKey property to specify the keyboard shortcut for the Web server control. Pozwala to na szybkie przechodzenie do kontrolki przez naciśnięcie klawisza ALT i klawisza dla określonego znaku na klawiaturze.This allows you to navigate quickly to the control by pressing the ALT key and the key for the specified character on the keyboard. Na przykład ustawienie klucza dostępu kontrolki na ciąg "D" wskazuje, że użytkownik może przejść do kontrolki, naciskając klawisze ALT + D.For example, setting the access key of a control to the string "D" indicates that the user can navigate to the control by pressing ALT+D.

Dla właściwości można używać tylko jednego ciągu znaków AccessKey .Only a single character string is allowed for the AccessKey property. Jeśli podjęto próbę ustawienia tej właściwości na wartość, która nie jest ani null Empty jedynym ciągiem znaków, zgłaszany jest wyjątek.If you attempt to set this property to a value that is neither null, Empty, nor a single character string, an exception is thrown.

Uwaga

Ta właściwość jest obsługiwana tylko w programie Internet Explorer 4,0 i nowszych.This property is supported only in Internet Explorer 4.0 and later.

Dotyczy

Zobacz też