WebControl.ControlStyleCreated Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy Style obiekt został utworzony dla ControlStyle właściwości.Gets a value indicating whether a Style object has been created for the ControlStyle property. Ta właściwość jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This property is primarily used by control developers.

public:
 property bool ControlStyleCreated { bool get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public bool ControlStyleCreated { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.ControlStyleCreated : bool
Public ReadOnly Property ControlStyleCreated As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

trueJeśli Style obiekt został utworzony dla ControlStyle właściwości; w przeciwnym razie false .true if a Style object has been created for the ControlStyle property; otherwise, false.

Atrybuty

Dotyczy

Zobacz też