WebControl.ForeColor Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia kolor pierwszego planu (zazwyczaj kolor tekstu) kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the foreground color (typically the color of the text) of the Web server control.

public:
 virtual property System::Drawing::Color ForeColor { System::Drawing::Color get(); void set(System::Drawing::Color value); };
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Web.UI.WebControls.WebColorConverter))]
public virtual System.Drawing.Color ForeColor { get; set; }
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Web.UI.WebControls.WebColorConverter))]
public virtual System.Drawing.Color ForeColor { get; set; }
[<System.ComponentModel.Bindable(true)>]
[<System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Web.UI.WebControls.WebColorConverter))>]
member this.ForeColor : System.Drawing.Color with get, set
[<System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Web.UI.WebControls.WebColorConverter))>]
member this.ForeColor : System.Drawing.Color with get, set
Public Overridable Property ForeColor As Color

Wartość właściwości

Color

ColorReprezentujący kolor pierwszego planu formantu.A Color that represents the foreground color of the control. Wartość domyślna to Empty.The default is Empty.

Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób ustawiania ForeColor właściwości Table kontrolki dziedziczonej z WebControl klasy bazowej.The following example illustrates how to set the ForeColor property of the Table control, inherited from the WebControl base class.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head1" runat="server">
  <title>Table Property</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <h3>Property of a Table Web Control</h3>
 
    <asp:Table id="Table1" runat="server"
      CellPadding = "10" 
      CellSpacing="0"
      GridLines="Both"
      Font-Bold="true"
      ForeColor="Red">

      <asp:TableRow>
        <asp:TableCell>
          Row 0, Col 0
        </asp:TableCell>
        <asp:TableCell>
          Row 0, Col 1
        </asp:TableCell>
      </asp:TableRow>

      <asp:TableRow>
        <asp:TableCell>
          Row 1, Col 0
        </asp:TableCell>
        <asp:TableCell>
          Row 1, Col 1
        </asp:TableCell>
      </asp:TableRow>
    </asp:Table>
  </div>
  </form>
</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head1" runat="server">
  <title>Table Property</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <h3>Property of a Table Web Control</h3>
 
    <asp:Table id="Table1" runat="server"
      CellPadding = "10" 
      CellSpacing="0"
      GridLines="Both"
      Font-Bold="true"
      ForeColor="Red">

      <asp:TableRow>
        <asp:TableCell>
          Row 0, Col 0
        </asp:TableCell>
        <asp:TableCell>
          Row 0, Col 1
        </asp:TableCell>
      </asp:TableRow>

      <asp:TableRow>
        <asp:TableCell>
          Row 1, Col 0
        </asp:TableCell>
        <asp:TableCell>
          Row 1, Col 1
        </asp:TableCell>
      </asp:TableRow>
    </asp:Table>
  </div>
  </form>
</body>
</html>

Uwagi

Użyj ForeColor właściwości, aby określić kolor pierwszego planu kontrolki serwera sieci Web.Use the ForeColor property to specify the foreground color of the Web server control. Kolor pierwszego planu jest zazwyczaj kolorem tekstu.The foreground color is usually the color of the text. Ta właściwość będzie renderowana w przeglądarkach starszych niż Microsoft Internet Explorer w wersji 4 dla wszystkich kontrolek, z wyjątkiem Image , AdRotator , HyperLink i LinkButton .This property will render on browsers earlier than Microsoft Internet Explorer version 4 for all controls, except the Image, AdRotator, HyperLink and LinkButton.

Uwaga

W przeglądarkach starszych niż Microsoft Internet Explorer w wersji 4 ta właściwość jest renderowana jako <font> Tagi.On browsers earlier than Microsoft Internet Explorer version 4, this property is rendered as <font> tags.

Dotyczy

Zobacz też