WebControl.HasAttributes Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka ma ustawione atrybuty.Gets a value indicating whether the control has attributes set.

public:
 property bool HasAttributes { bool get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public bool HasAttributes { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.HasAttributes : bool
Public ReadOnly Property HasAttributes As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

trueJeśli kontrolka ma ustawione atrybuty; w przeciwnym razie false .true if the control has attributes set; otherwise, false.

Atrybuty

Uwagi

HasAttributesWłaściwość zwraca, true gdy WebControl wystąpienie ma pary nazwa/wartość atrybutu.The HasAttributes property returns true when the WebControl instance has attribute name/value pairs. Pary atrybutów można ustawić we właściwości lub w stanie widoku.The attribute pairs can be set either in the property or in the view state.

Dotyczy

Zobacz też