WebControl.Height Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wysokość kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the height of the Web server control.

public:
 virtual property System::Web::UI::WebControls::Unit Height { System::Web::UI::WebControls::Unit get(); void set(System::Web::UI::WebControls::Unit value); };
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
public virtual System.Web.UI.WebControls.Unit Height { get; set; }
public virtual System.Web.UI.WebControls.Unit Height { get; set; }
[<System.ComponentModel.Bindable(true)>]
member this.Height : System.Web.UI.WebControls.Unit with get, set
member this.Height : System.Web.UI.WebControls.Unit with get, set
Public Overridable Property Height As Unit

Wartość właściwości

Unit

UnitReprezentujący wysokość formantu.A Unit that represents the height of the control. Wartość domyślna to Empty.The default is Empty.

Atrybuty

Wyjątki

Wysokość została ustawiona na wartość ujemną.The height was set to a negative value.

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób deklaratywnego ustawiania Height właściwości Table kontrolki dziedziczonej z WebControl klasy bazowej.The following example illustrates how to declaratively set the Height property of the Table control, inherited from the WebControl base class.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head1" runat="server">
  <title>Table Property</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <h3>Property of a Table Web Control</h3>
 
    <asp:Table id="Table1" runat="server"
      CellPadding = "10" 
      CellSpacing="0"
      GridLines="Both"
      Height="300">

      <asp:TableRow>
        <asp:TableCell>
          Row 0, Col 0
        </asp:TableCell>
        <asp:TableCell>
          Row 0, Col 1
        </asp:TableCell>
      </asp:TableRow>

      <asp:TableRow>
        <asp:TableCell>
          Row 1, Col 0
        </asp:TableCell>
        <asp:TableCell>
          Row 1, Col 1
        </asp:TableCell>
      </asp:TableRow>
    </asp:Table>
  </div>
  </form>
</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head1" runat="server">
  <title>Table Property</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <h3>Property of a Table Web Control</h3>
 
    <asp:Table id="Table1" runat="server"
      CellPadding = "10" 
      CellSpacing="0"
      GridLines="Both"
      Height="300">

      <asp:TableRow>
        <asp:TableCell>
          Row 0, Col 0
        </asp:TableCell>
        <asp:TableCell>
          Row 0, Col 1
        </asp:TableCell>
      </asp:TableRow>

      <asp:TableRow>
        <asp:TableCell>
          Row 1, Col 0
        </asp:TableCell>
        <asp:TableCell>
          Row 1, Col 1
        </asp:TableCell>
      </asp:TableRow>
    </asp:Table>
  </div>
  </form>
</body>
</html>

Uwagi

Użyj Height właściwości, aby określić wysokość kontrolki serwera sieci Web.Use the Height property to specify the height of the Web server control.

Uwaga

Ta właściwość nie jest renderowana dla wszystkich formantów w przeglądarkach wcześniejszych niż Microsoft Internet Explorer w wersji 4.This property does not render for all controls in browsers earlier than Microsoft Internet Explorer version 4. Kontrolki, które nie renderują tej właściwości we wcześniejszych przeglądarkach Label , obejmują,, HyperLink LinkButton i wszelkie kontrolki walidacji.Controls that do not render this property in earlier browsers include Label, HyperLink, LinkButton, and any validation controls. CheckBoxList, RadioButtonList A DataList także nie Renderuj tej właściwości we wcześniejszych przeglądarkach, gdy ich RepeatLayout Właściwość jest ustawiona na RepeatLayout.Flow .The CheckBoxList, RadioButtonList and DataList also do not render this property in earlier browsers when their RepeatLayout property is set to RepeatLayout.Flow. Ponadto Pixel Percentage w starszych przeglądarkach są obsługiwane tylko typy jednostek i.Furthermore, only unit types of Pixel and Percentage are supported in earlier browsers.

Ponieważ ta właściwość jest niestandardowym kodem HTML, formanty serwera sieci Web, które są wyświetlane jako tabela, takie jak Table i DataGrid , nie obsługują tej właściwości w przeglądarkach wcześniejszych niż Microsoft Internet Explorer w wersji 4.Because this property is nonstandard HTML, Web server controls that display as a table, such as Table and DataGrid, do not support this property in browsers earlier than Microsoft Internet Explorer version 4.

Uwaga

Aby ustawić Height Właściwość na typ jednostki innej niż domyślna Pixel , należy utworzyć nowy typ jednostki dla danego typu jednostki.To set the Height property to a unit type other than the default of Pixel, you must create a new unit type specific to the unit type you want. Na przykład, aby ustawić właściwość kontrolki Height na wartość procentową 100, można wykonać następujące czynności:For example, to set a control's Height property to a percentage value of 100, you could do the following:

myWebControl.Width = Unit.Percentage(100);

Aby uzyskać więcej informacji na temat typów jednostek dostępnych dla Height właściwości, zobacz Unit Klasa.For more information on the unit types available for the Height property, see the Unit class.

Dotyczy

Zobacz też