WebControl.LoadViewState(Object) Metoda

Definicja

Przywraca informacje o stanie widoku z poprzedniego żądania, które zostało zapisane przy użyciu SaveViewState() metody.Restores view-state information from a previous request that was saved with the SaveViewState() method.

protected:
 override void LoadViewState(System::Object ^ savedState);
protected override void LoadViewState (object savedState);
override this.LoadViewState : obj -> unit
Protected Overrides Sub LoadViewState (savedState As Object)

Parametry

savedState
Object

Obiekt, który reprezentuje stan formantu do przywrócenia.An object that represents the control state to restore.

Uwagi

Ta metoda jest używana głównie przez infrastrukturę .NET Framework i nie jest przeznaczona do użycia bezpośrednio w kodzie.This method is used primarily by the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code. Jednak kontrolowanie deweloperów może zastąpić tę metodę, aby określić, jak niestandardowy formant serwera przywraca stan widoku.However, control developers can override this method to specify how a custom server control restores its view state. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ASP.NET State Management — Omówienie.For more information, see ASP.NET State Management Overview.

LoadViewStateMetoda przywraca informacje o stanie widoku, które zostały zapisane podczas poprzedniego SaveViewState żądania.The LoadViewState method restores the view-state information that was saved during a previous SaveViewState request. WebControlKlasa przesłania metodę bazową w LoadViewState celu obsługi ViewState właściwości, Style i Attributes .The WebControl class overrides the base LoadViewState method to handle the ViewState, Style, and Attributes properties.

Dotyczy

Zobacz też