WebControl.Render(HtmlTextWriter) Metoda

Definicja

Renderuje formant do określonego składnika zapisywania HTML.Renders the control to the specified HTML writer.

protected:
 override void Render(System::Web::UI::HtmlTextWriter ^ writer);
protected public:
 override void Render(System::Web::UI::HtmlTextWriter ^ writer);
protected override void Render (System.Web.UI.HtmlTextWriter writer);
protected internal override void Render (System.Web.UI.HtmlTextWriter writer);
override this.Render : System.Web.UI.HtmlTextWriter -> unit
Protected Overrides Sub Render (writer As HtmlTextWriter)
Protected Friend Overrides Sub Render (writer As HtmlTextWriter)

Parametry

writer
HtmlTextWriter

HtmlTextWriterObiekt, który odbiera zawartość kontrolki.The HtmlTextWriter object that receives the control content.

Uwagi

RenderMetoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.The Render method is used primarily by control developers.

RenderMetoda wysyła formant sieci Web do określonego HtmlTextWriter wystąpienia.The Render method sends the Web control to the specified HtmlTextWriter instance. Zastąp tę metodę, aby wysłać do klienta niestandardową kontrolkę serwera.Override this method to send your custom server control to the client.

RenderMetoda najpierw wywołuje RenderBeginTag metodę, a następnie RenderContents metodę i wreszcie RenderEndTag metodę wysłania kontrolki do klienta.The Render method first calls the RenderBeginTag method, then the RenderContents method, and finally the RenderEndTag method to send the control to the client.

Dotyczy

Zobacz też