WebControl.RenderEndTag(HtmlTextWriter) Metoda

Definicja

Renderuje tag zamykający HTML kontrolki do określonego składnika zapisywania.Renders the HTML closing tag of the control into the specified writer. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

public:
 virtual void RenderEndTag(System::Web::UI::HtmlTextWriter ^ writer);
public virtual void RenderEndTag (System.Web.UI.HtmlTextWriter writer);
abstract member RenderEndTag : System.Web.UI.HtmlTextWriter -> unit
override this.RenderEndTag : System.Web.UI.HtmlTextWriter -> unit
Public Overridable Sub RenderEndTag (writer As HtmlTextWriter)

Parametry

writer
HtmlTextWriter

HtmlTextWriterReprezentuje strumień wyjściowy, aby renderować zawartość HTML na kliencie.A HtmlTextWriter that represents the output stream to render HTML content on the client.

Uwagi

Jest to publiczne, więc inne formanty mogą renderować wiele kontrolek między otwierającym i zamykającym znacznikiem kontrolki serwera sieci Web.This is made public so other controls can render multiple controls in between the opening and closing tags of a Web server control.

Dotyczy

Zobacz też