WebControl.Style Właściwość

Definicja

Pobiera kolekcję atrybutów tekstu, które będą renderowane jako atrybut stylu na zewnętrznym tagu kontrolki serwera sieci Web.Gets a collection of text attributes that will be rendered as a style attribute on the outer tag of the Web server control.

public:
 property System::Web::UI::CssStyleCollection ^ Style { System::Web::UI::CssStyleCollection ^ get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.Web.UI.CssStyleCollection Style { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.Style : System.Web.UI.CssStyleCollection
Public ReadOnly Property Style As CssStyleCollection

Wartość właściwości

CssStyleCollection

A CssStyleCollection , który zawiera atrybuty stylu HTML do renderowania na zewnętrznym tagu kontrolki serwera sieci Web.A CssStyleCollection that contains the HTML style attributes to render on the outer tag of the Web server control.

Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób użycia Style właściwości do ukrywania lub wyświetlania Label kontrolki na stronie.The following example illustrates how to use the Style property to hide or display a Label control on a page.

Uwaga

Poniższy przykład kodu używa modelu kodu jednoplikowego i może nie działa poprawnie, jeśli jest kopiowany bezpośrednio do pliku związanego z kodem.The following code sample uses the single-file code model and may not work correctly if copied directly into a code-behind file. Ten przykład kodu musi być skopiowany do pustego pliku tekstowego, który ma rozszerzenie. aspx.This code sample must be copied into an empty text file that has an .aspx extension. Aby uzyskać więcej informacji na temat modelu kodu formularzy sieci Web, zobacz ASP.NET Web Forms Code Model.For more information on the Web Forms code model, see ASP.NET Web Forms Page Code Model.

<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
 
  void Button1_Click(Object sender, EventArgs e)
  {
    if (Label1.Style["visibility"] == "hidden")
      Label1.Style["visibility"] = "show";
    else
      Label1.Style["visibility"] = "hidden";
  }
 
</script>
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head2" runat="server">
  <title>Style Property of a Web Control</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
 
    <h3>Style Property of a Web Control</h3>
 
    <asp:Label id="Label1" Text="This is a label control." 
      BorderStyle="Solid" runat="server"/>

    <p>
      <asp:Button id="Button1" 
        Text="Click to hide or unhide the label"
        OnClick="Button1_Click" runat="server"/>
    </p>

  </div>
  </form>
</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
 
  Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs)
    If Label1.Style("visibility") = "hidden" Then
      Label1.Style("visibility") = "show"
    Else
      Label1.Style("visibility") = "hidden"
    End If
  End Sub
 
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head2" runat="server">
  <title>Style Property Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
 
    <h3>Style Property of a Web Control</h3>
 
    <asp:Label id="Label1" Text="This is a label control." 
      BorderStyle="Solid" runat="server"/>

    <p>
      <asp:Button id="Button1" Text="Click to hide or unhide the label"
        OnClick="Button1_Click" runat="server"/>
    </p>

  </div>
  </form>
</body>
</html>

Uwagi

Użyj Style kolekcji, aby zarządzać atrybutami stylu renderowanymi w zewnętrznym tagu kontrolki serwera sieci Web.Use the Style collection to manage the style attributes rendered in the outer tag of the Web server control. Ta właściwość będzie renderowana we wszystkich przeglądarkach dla wszystkich kontrolek.This property will render on all browsers for all controls.

Uwaga

Przeglądarki, które nie obsługują atrybutów stylu, zignorują renderowany kod HTML.Browsers that do not support style attributes will ignore the rendered HTML.

Wszystkie wartości stylu ustawiane za pomocą właściwości o jednoznacznie określonym stylu (na przykład BackColor="Red" ) automatycznie przesłonią odpowiednią wartość w tej kolekcji.Any style values set through the strongly typed style properties (for example, BackColor="Red") will automatically override a corresponding value in this collection.

Wartości ustawione w tej kolekcji nie są automatycznie odzwierciedlane we właściwościach stylu o jednoznacznie określonym typie.Values set in this collection are not automatically reflected by the strongly typed style properties.

Dotyczy

Zobacz też