WebControl.IAttributeAccessor.SetAttribute(String, String) Metoda

Definicja

Ustawia atrybut formantu sieci Web na określoną nazwę i wartość.Sets an attribute of the Web control to the specified name and value.

 virtual void System.Web.UI.IAttributeAccessor.SetAttribute(System::String ^ name, System::String ^ value) = System::Web::UI::IAttributeAccessor::SetAttribute;
void IAttributeAccessor.SetAttribute (string name, string value);
abstract member System.Web.UI.IAttributeAccessor.SetAttribute : string * string -> unit
override this.System.Web.UI.IAttributeAccessor.SetAttribute : string * string -> unit
Sub SetAttribute (name As String, value As String) Implements IAttributeAccessor.SetAttribute

Parametry

name
String

Nazwa składnika nazwy pary nazwa/wartość atrybutu.The name component of the attribute's name/value pair.

value
String

Składnik wartości pary nazwa/wartość atrybutu.The value component of the attribute's name/value pair.

Implementuje

Uwagi

IAttributeAccessor.SetAttributeMetoda jest jawną implementacją składowej interfejsu.The IAttributeAccessor.SetAttribute method is an explicit interface member implementation. Może być używany tylko wtedy, gdy wystąpienie WebControl klasy jest rzutowane do IAttributeAccessor interfejsu.It can be used only when the instance of the WebControl class is cast to an IAttributeAccessor interface.

Dotyczy

Zobacz też